Tarifi

Talsu un Stendes pilsētā,  Zvirgzdos, Paugurciemā, Rocežos, Laidzes ciemā un Sārcenē Laidzes pagastā,  Dižstendē un Mundigciemā Lībagu pagastā, Ģibuļu pagasta Pastendē un Spārē, Valdgalē, Lubē un Valdemārpilī, Īvē, Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, Virbu un Strazdes pagastā, Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastos –  tarifs par ūdensapgādi ir 0,93 EUR (bez PVN), tas ir, 1,1253 EUR (ar PVN) par kubikmetru, bet par kanalizāciju jāmaksā 1,17 EUR (bez PVN), tas ir, 1,415 EUR (ar PVN) par kubikmetru.

296

297

No 2017. gada 1. jūnija, nodrošinot 26.05.2017. Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”, ieviešanu un veicinot vienotu izpratni par šo Noteikumu 3.4.punkta “Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei” – piemērošanu, ūdens patēriņa uzskaitei visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā tiek piemērots Noteikumu 3.4.punkta 2.pielikumā noteiktās normas, nomainot tās pret līdzšinējām.

Jaunie saistošie noteikumi Nr. 11 paredz tikai divas normas, atkarībā no individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpes – vidējā ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam 90 litri diennaktī/2,74 m3 mēnesī vai 200 litri diennaktī/6,00 m3 mēnesī (sīkāk skatīt tabulu).

Noteikumu 3.4., 2. pielikums
Talsu novada domes 16.05.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr. 11

Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts

Nr. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn
1 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi. 200
2 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas. 90

Ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 sīkāk varat iepazīties https://likumi.lv/ta/id/290977