Uzņēmuma darbība

SIA “Talsu ūdens” saimnieciskās darbības pamatvirzieni ir:

1)      Dzeramā ūdens piegāde patērētājiem;

2)      Notekūdeņu novadīšana;

3)      Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana;

4)      Ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;

5)      Kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts.

 

SIA “Talsu ūdens” saimnieciskās darbības palīgvirzieni ir:

1)      Lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkalpošana un remonts;

2)      Ēku iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošana un remonts.

SIA “Talsu ūdens” strādā 35 darbinieki. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra sadalīta trīs nodaļās, pārvaldi organizējot pēc funkcionalitātes principa:
1) Administratīvā nodaļa – klientu apkalpošana, lietvedība, personāla un juridiskie jautājumi, parādu piedziņas darbības, iepirkumi, arhīvs, Eiropas Savienības projektu pārraudzība;
2) Finanšu un grāmatvedības nodaļa – finanšu plānošana, grāmatvedības uzskaite, uzņēmuma finanšu politikas izstrādāšana un organizēšana, t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa aprēķināšana atbilstoši SPRK prasībām, abonentu un ūdens patēriņa uzskaite, rēķinu izrakstīšana;
3) Tehniskā nodaļa – ūdens un kanalizācijas tīklu un infrastruktūras uzturēšana, tehnisko noteikumu un inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas izstrāde, projektēšana, abonentu kontrole, ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana. Apakšstruktūras: Remontbrigāde, Rīgas iela 14a, Talsi, Pastendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Stendes, Lībagu, Laidzes, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta, Valdgales, Īves pagasta, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Virbu, Strazdes un Ģibuļu pagasta – ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanas struktūrvienība. No 2019. gada 1. novembra tiek pārņemta arī Balgales, Laucienes un Ķūļciema pagasta ūdenssaimniecība.

SIA “Talsu ūdens” darbojas autonomi no pašvaldības saskaņā ar noslēgto pakalpojuma sniegšanas līgumu un uzņēmuma statūtiem. SIA “Talsu ūdens” ir savs budžets, sava pārvaldes struktūra, pienākumi, atbildība un tiesības. Investīciju projekti tiek plānoti, balstoties uz SIA “Talsu ūdens” un Talsu novada pašvaldības speciālistu noteiktajām prioritātēm, kā arī ņemot vērā sākotnēji izstrādātos ūdenssaimniecības attīstības plānošanas dokumentus.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

SIA “Talsu ūdens” privātuma politika

Publiskojamā informācija par pašvaldības kapitālsabiedrības darbību