Talsu novada pašvaldība arī 2020. gadā līdzfinansēs nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Talsu novada dome apstiprinot 2020. gada budžetu, nolēma paredzēt līdzfinansējumu 20 000 EUR nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Arī šogad ir plānots veicināt jaunus pieslēgumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā un mazināt riskus apkārtējās vides piesārņošanai, kā arī sasniegt ES fondu projektu paredzētos mērķus, pieslēgumu veicināšanai.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt nekustamā īpašuma īpašnieki, fiziskas personas, pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai, pie nosacījuma, ja pieslēguma izbūves attālums līdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir vairāk nekā 10 metru.

Pretendentu uz līdzfinansējuma saņemšanu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 4 mēneši no paziņojuma publicēšanas dienas www.talsuudens.lv un www.talsi.lv

Pretendentu pieteikumu pieņemšanas beigu termiņš ir 2020. gada 1. jūlijs.

Pretendentu pieteikums iesniedzams kopā ar dokumentiem, ko paredz “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (Talsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 16) un Nolikums par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Talsu novada pašvaldība Pretendentam līdzfinansējumu piešķir pie nosacījuma, kad ir pabeigta pieslēguma izbūve un iesniegti izmaksas apliecinoši dokumenti.

Pieslēguma izbūves termiņš ir noteikts 6 mēneši, no līguma parakstīšanas datuma.

Pieteikuma veidlapa

Līdzfinansējuma apmērs

Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

Pretendentiem, kuru īpašumi atrodas Stendes pilsētā – Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules un Talsu ielās, kur realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, nav jāiesniedz (jāgatavo) Pieslēguma būvprojekts vai Apliecinājuma karte.

Sākot ar š.g. 1. martu, pretendenti pieteikuma veidlapu kopā ar pielikumiem var iesniegt SIA “Talsu ūdens” birojā – Raiņa iela 17, Talsos, katru darba dienu no plkst. 8:00 – 17:00, personīgi vai nosūtot pa pastu. Pieteikumus var iesniegt arī noformējot kā Elektronisko dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Veidlapas var saņemt SIA “Talsu ūdens” birojā vai apmeklējot mājas lapu www.talsuudens.lv (sadaļā veidlapas).

Informatīvs apkopojums par līdzfinansējumu

Ar cieņu,

SIA “Talsu ūdens”