Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas anketa

Ūdensskaitītāju rādījumu ziņošana notiek no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1.datumam.

skaititajs