SIA “Talsu ūdens” sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izstrādājis saistošos noteikumus “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”. Tos apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), un tie tuvākajā laikā tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”.

Šādu saistošo noteikumu izstrādes nepieciešamība radās, kad 2016. gada 1. janvārī spēkā stājās Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Tas risina vairākus būtiskus jautājumus, kas ir aktuāli ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām. Likumā tika dots pilnvarojums vietējās pašvaldības domei izdot saistošos noteikumus par kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasībām; sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumiem; brīvkrānu izmantošanas kārtību. Latvijas ūdens un kanalizācijas uzņēmumu asociācija ar Vides aizsardzības fonda atbalstu izstrādāja vadlīnijas saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, ievērojot vides aizsardzības prasības un jaunāko tiesisko regulējumu ūdenssaimniecības nozarē, nodrošinot vienotu izpratni par šo jautājumu risināšanu un nozares pakalpojumu organizēšanu.
SIA “Talsu ūdens” sagatavoja saistošos noteikumus, tos pielāgojot Talsu novada vajadzībām un nosakot konkrētāku kārtību vairākās jomās. Jautājums vairākkārtīgi tika skatīts Talsu novada domē, līdz tika apstiprināts atbilstošākais saistošo noteikumu projekts. 22. maijā tika saņemts pozitīvs saistošo noteikumu izvērtējums no VARAM.

Saistošie noteikumi “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”

Dalies ar šo ziņu!