Kopš 2019. gada maija spēkā ir Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā”, kas paredz noteiktu kārtību decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai un apsaimniekošanai – tādējādi izpildot Ministru kabineta noteikumos Nr. 384  “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” pašvaldībām noteiktos pienākumus.

Talsu novada pašvaldība decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk – DKS) reģistra izveidi ir uzticējusi SIA “Talsu ūdens”. 2021. gada ietvaros esam aktīvi apzinājuši un apsekojuši visas tās 16 Talsu novada teritorijās esošās DKS, uz kurām Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 attiecināmi (jāpiebilst, ka šeit runājam par pirms reformas Talsu novada teritoriju).

SIA “Talsu ūdens” ir apkopojis un apzinājis pieejamos datus par potenciālajām DKS, kuras būtu jāreģistrē DKS reģistrā. Šobrīd apsekojam Sabili un Laucieni un kopumā tie būs nedaudz vairāk kā 1000 objektu.

Šīs publikācijas ietvaros atgādinām, ka DKS apliecinājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 31. decembrim – tātad atlikuši vien divi mēneši līdz šī pienākuma izpildes termiņa beigām. Diemžēl tikai neliela daļa nekustamo īpašumu īpašnieki savu DKS reģistrāciju jau ir veikuši – DKS reģistrā reģistrēti gandrīz 600 ieraksti. Skatīt apliecinājuma veidlapu.

Par šo tēmu iedzīvotāji ir informēti vairākkārt, gan publicējot informatīvos rakstus SIA “Talsu ūdens” interneta vietnē www.talsuudens.lv , gan individuāli apsekojot adreses un izsniedzot īpašniekiem reģistrācijas iesniegumus. Publicitātes pasākumi bijuši arī Latvijas medijos un ziņu portālos.

Vēlamies vēlreiz atgādināt, kas būtu jāzina par decentralizētās kanalizācijas sistēmām, to reģistrēšanu un turpmāku pakalpojumu saņemšanas kārtību Talsu novadā!

Svarīgi saprast, ka šie saistošie noteikumi neattiecas uz jebkuru viensētu vai ciema teritoriju, bet attiecas tikai uz Saistošajos noteikumos noteiktām apdzīvotajām vietām – Pastendi, Tiņģeri, Laidzi, Zvirgzdiem, Laucieni, Mundigciemu, Dižstendi, Anužiem, Strazdi, Lubezeri, Pūņām un Jaunpagastu, un četrām Talsu novada pilsētām – Talsiem, Sabili, Stendi un Valdemārpili. Skatīt tabulu.
Visās teritorijās, kur tiek attiecināti saistošie noteikumi, iedzīvotājiem jāreģistrē krājtvertnes (asenizācijas) bedres, un jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem.

Par decentralizētām kanalizācijas sistēmām normatīvo aktu izpratnē var uzskatīt visas izbūvētas un izveidotas tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi – sarunvalodā tās saucam dažādi – krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi, utt., tātad atsevišķas sistēmas – kuras nav centralizēti kanalizācijas tīkli.

Visās teritorijās, kur attiecināmi Saistošie noteikumi, asenizācijas pakalpojumus – nosēdbedru vai krājtvertņu  iztukšošanu var veikt tikai tie uzņēmēji, kuri reģistrēti Asenizatoru reģistrā – NEDERĒS LĪGUMI AR ZEMNIEKIEM, KURI IZVED UZ SAVIEM LAUKIEM. Šādu reģistru ir izveidojusi un uztur Talsu novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa un tur iekļauj tikai tos pakalpojuma sniedzējus, kuri ir noslēguši līgumu par asenizācijas notekūdeņu pieņemšanu ar SIA “Talsu ūdens” vai citu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju. Iedzīvotājiem kontroles nolūkos ir jāsaglabā rēķini vai čeki par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, lai SIA “Talsu ūdens” varētu pārliecināties par to regularitāti, atbilstoši bedres tilpumam un ūdens patēriņam.

Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes, SIA “Talsu ūdens” noteiks, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un ūdens patēriņu par iepriekšējo kalendāro gadu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Aprēķinā tiks ņemta vērā arī tā informācija, kuru decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki norādīs iesniegumā – faktiskais sistēmas lietotāju skaits, patērētā ūdens apjoms, kas tiek novadīts krājtvertnē, cik regulāri decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek izmantota. Savukārt septiķiem – minimālais izvešanas biežums normatīvajos aktos ir noteikts ne retāk kā reizi gadā.

Atkārtoti aicinām iedzīvotājus nekavēties un iesniegt pieteikumus decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrācijai SIA “Talsu ūdens”. Pieteikumu forma pieejama www.talsuudens.lv , klientiem – sadaļā “Veidlapas”. Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt zvanot pa tālr. 63222216, vai rakstot e-pastā uz info@talsuudens.lv. Daudziem klientiem veidlapas ir jau izsniegtas vai ievietotas pastkastītēs.

Pieteikumus var iesniegt elektroniski – nosūtot uz e-pastu info@talsuudens.lv vai ielikt pastkastītē pie biroja Raiņa iela, 17, Talsi, vai nosūtīt pa pastu.

UZMANĪBU!
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija obligāti jāveic līdz 2021. gada 31. decembrim. Tāpat līdz šim datumam ir jānodrošina nosēdbedru un krājtvertņu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Saistošo noteikumu neievērošana uzskatāma par administratīvo pārkāpumu. Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00. Svarīgi apzināties, ka piemērotais administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

Ar cieņu,
SIA “Talsu ūdens”
Tālrunis: 63222216

 

Dalies ar šo ziņu!