LOGO

TU Logo4

SIA “Talsu ūdens” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros, aicina Stendes iedzīvotājus, kuri vēl nav pieprasījuši tehniskos noteikumus, izmantot 2021. gada 1. ceturksni, lai izņemtu tehniskos noteikumus un sākoties būvniecības sezonai – izbūvēt pieslēgumus centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem, SIA “Talsu ūdens” ir aptaujājis gan telefoniski, gan klātienē 98 % Stendes iedzīvotājus, kuri  dzīvo Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielās. 2020. gada rudenī, ņemot vērā labvēlīgos laika apstākļus, tika izveidoti vēl vismaz 12 jauni pieslēgumi.

Aptaujājot iedzīvotājus, noskaidrojies, ka vairāki īpašumi atsakās pieslēgties nepietiekama finansējuma dēļ. Vēl joprojām dažu iedzīvotāju viedokli nav bijis iespējams noskaidrot, jo iedzīvotāji pastāvīgi neuzturas adresēs, atrodas ārvalstīs vai apdzīvo īpašumu periodiski.

Ņemot vērā jau ilgstoši noteikto ārkārtas situāciju valstī, ko izraisījis Covid 19, SIA “Talsu ūdens” darbinieki līdz aprīļa sākumam neplāno apsekot tās adreses, par kurām līdz šim nav iegūta pilnvērtīga informācija. Par plānotām pārbaudēm klienti tiks informēti iepriekš.

SIA “Talsu ūdens” aicina iedzīvotājus, kuriem vēl jāizņem tehniskie noteikumi pieslēguma izbūvei, sazināties pa tālruni 63222216, vai e-pastā: info@talsuudens.lv.

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas, īpašniekiem jārēķinās vien ar izmaksām EUR 8,60 (ar PVN) par inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas sagatavošanu.

Atgādinām – pieslēguma izbūvi īpašnieks veic atbilstoši izsniegtajai shēmai, par saviem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja piešķirts Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums. Pirms būvniecības uzsākšanas Talsu novada būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.  Pēc izbūves pieslēgums jāsaskaņo ar SIA “Talsu ūdens” speciālistu.

Gadījumā, ja iedzīvotāji jau izbūvējuši pieslēgumu, bet vēl nav noslēguši līgumu par notekūdeņu novadīšanu, nekavējoties sazināties ar SIA “Talsu ūdens”, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu.

SIA “Talsu ūdens” papildus informē, ka īpašnieki var pretendēt arī uz Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu – Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.16 „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” – 2021. gada budžetā šim mērķim ir paredzēts finansējums.    

Apsekojot īpašumus, tiks veiktas pārbaudes par to vai nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) atbilst normatīvo aktu prasībām – jo kopš 2019. gada 4. maija spēkā ir Talsu novada saistošie noteikumi Nr.11 Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā.

Uz Stendes pilsētu tiek attiecināti saistošie noteikumi un tas uzliek pienākumus:

  • Iedzīvotājiem būs jāreģistrē nosēdbedres, vai asenizācijas bedres;
  • Jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem (iespējams, jāpārbūvē);
  • Regulāri jānodrošina to izvešana (minimāli 1 x gadā).

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uztur un aktualizē SIA “Talsu ūdens”.

 Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!