Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem“.

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta ceturto daļu.

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 190. nr.) grozījumu un papildināt noteikumus ar IV nodaļu šādā redakcijā:

IV. Noslēguma jautājumi

24. Šajos noteikumos noteiktās tiesības pārbaudīt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā uzstādīto skaitītāju (arī siltuma maksas sadalītāju) rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli, kā arī no šiem noteikumiem izrietošos pienākumus veikt skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās, kā arī pārvaldniekam noteikto pienākumu noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, ja pārbaudes paredzēts veikt dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās, nepiemēro ārkārtējā situācijā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju.

25. Ja dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošā skaitītāja atkārtotās verificēšanas termiņš vai – ja ir ūdens patēriņa skaitītājs – atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš beidzas ārkārtējās situācijas laikā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, vai triju mēnešu laikā pēc tās, šo skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš tiek attiecīgi pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā. Aprēķinot maksājamo daļu par pakalpojumu, kas saņemts līdz verificēšanai, ņem vērā arī šo skaitītāju rādījumus. Šo noteikumu 11. punkts nav piemērojams, ciktāl tas attiecas uz šajā un 24. punktā minētajiem gadījumiem.

26. Dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto kārtību, kādā nodrošina skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un atkārtoto verificēšanu dzīvoklī, nedzīvojamā telpā un mākslinieka darbnīcā, piemēro, ciktāl tā nav pretrunā ar šo noteikumu 24. un 25. punktu.”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 166

Dalies ar šo ziņu!