Apstiprināti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 8
Rīgā 2023. gada 26. janvārī (prot. Nr. 4, 2. p.)

Par SIA “TALSU ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 20.oktobrī saņēma SIA “TALSU ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs: 49003000076, juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201, iesniegumu (2022.gada 19.oktobris Nr.22/1 – 11/2) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2022.gada 19.decembrī un 2023.gada 2.janvārī, 12.janvārī, 17.janvārī un 20.janvārī – papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2022.gada 19.decembris Nr.22/1 – 11/3, 30.decembris Nr.22/1 – 11/4, 2023.gada 12.janvāris Nr.23/1 – 11/1, 17.janvāris Nr.23/1 – 11/2 un 20.janvāris Nr.23/1 – 11/4) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA “TALSU ŪDENS” paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 28.oktobrī (Latvijas Vēstnesis, 2022, 210.nr.) un 2022.gada 28.oktobrī nosūtīja Talsu novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators saņēma elektroniskos sūtījumus (reģistrēts Regulatorā 2022.gada 8.novembrī Nr.443/L, 19.decembrī Nr.548/L un 2023.gada 19.janvārī Nr.34/L) ar lietotāja viedokli par tarifu pieaugumu un apsvērumiem par izmaksām, kuras saistītas ar brīvkrānu izmantošanu un uzturēšanu, un šo izmaksu attiecināšanu uz tarifu projektu. Regulators lietotājam atbildēja savas kompetences robežās, paskaidrojot tarifu pieauguma iemeslus, vienlaicīgi informējot par to, ka apjomi, kas saistīti ar ūdens nodrošināšanu publiski pieejamajos brīvkrānos, izslēgti no tarifu projekta ūdens zudumu aprēķina. Citi priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā un SIA “TALSU ŪDENS” nav saņemti.

3. Regulators 2022.gada 28.novembrī nosūtīja Talsu novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli un 2022.gada 19.decembrī saņēma Talsu novada pašvaldības 2022.gada 16.decembra vēstuli Nr.TNPCA/22/12-20/3147/N, kurā pašvaldība informē, ka atbalsta vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA “TALSU ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

4. SIA “TALSU ŪDENS” tarifu projektu aprēķinājusi, paredzot atsevišķus tarifus periodā, kurā saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 4.panta 2.1daļu noteikts elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums un saskaņā ar 5.1panta otro daļu noteikts maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju.

5. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “TALSU ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

6. SIA “TALSU ŪDENS” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA “TALSU ŪDENS” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,58 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 3,05 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt SIA “TALSU ŪDENS” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,69 EUR/m3;

3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 3,35 EUR/m3;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.maija;

5. atcelt no 2023.gada 1.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 23.janvāra lēmumu Nr.11 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TALSU ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 19.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “TALSU ŪDENS” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

Publicitāte Latvijas Vēstnesī

Lasīt vairāk

SIA “Talsu ūdens” izsludina vakanci – Specializētā automobiļa un traktortehnikas vadītājs

Vakance – Specializētā automobiļa un traktortehnikas vadītājs

 Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums  – 2023. gada 1. marts, darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:

 • vēlama vidējā specialā (tehniskā ) izglītība;
 • vēlama pieredze darbā ar specializēto automobili  – dažādu specializētu darbu veikšana;
 • vēlama pieredze darbā ar traktortehniku – zemes pārvietošanas un rakšanas darbi;
 • B, BE, C1, C1E, C, CE kategoriju vadītāja apliecība;
 • traktortehnikas vadītāja apliecība Tr1 vai Tr2
 • vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;
 • spēja pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas prasmes un spējā strādāt komandā

 Darba pienākumi:

 • ar specializēto autotransportu veikt kanalizācijas ārējo tīklu profilaktisko tīrīšanu un aizsērējumu likvidēšanu, avāriju novēršanas darbus pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklos saskaņā ar darba uzdevumiem.
 • Veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanas pakalpojumus, saskaņā ar darba uzdevumiem.
 • Veikt ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbus izmantojot traktortehniku
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju lokalizēšanu un likvidēšanu, veicot dažādus rakšanas darbus ar traktortehniku;

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu – 7,20 EUR/h (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu (uzsākot pildīt darba pienākumus) un veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • automašīnu darba pienākumu izpildei;

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2023. gada 7. februārim SIA „Talsu ūdens” birojā Talsos, Raiņa ielā 17, 2.stāvā darba dienās no 08:00 – 17:00, personīgi, vai sūtot pa pastu, vai elektroniski uz info@talsuudens.lv ar norādi – Specializētā automobiļa un traktortehnikas vadītāja vakancei.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvēlēti nākamai atlases kārtai.

SIA “Talsu ūdens”, tālrunis: 63222216

 

Lasīt vairāk

Sārcenes, Laidzes pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka š.g. 18. janvārī (trešdiena), no plkst. 9:00 līdz avārijas/bojājumu novēršanai, Sārcenes ūdensvadā tiks pārtraukta ūdens padeve.
Nepieciešamības gadījumā sagatavot ūdens rezerves.
Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

SIA “Talsu ūdens” atgādina par virsnormas piesārņojuma aprēķiniem pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumiem, kuriem nedarbojas vai nav ierīkotas priekšattīrīšanas un tauku ķeršanas iekārtas

Atkārtoti informējam un atgādinām, ka SIA “Talsu ūdens” joprojām regulāri saskaras ar problēmsituācijām, kad tauku dēļ tiek aizsprostota un pārstāj darboties centralizētā notekūdeņu novadīšanas sistēmas atsevišķi posmi. Taukvielas uzkrājoties uz kanalizācijas cauruļvadu sieniņām rada aizsērējumus, cauruļvadi kļūst šaurāki, kas būtiski apgrūtina notekūdeņu plūsmu un izraisa kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus. Diemžēl tas rada papildu izdevumus, un slodzi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā arī steidzami avāriju novēršanas režīmā jārisina jautājums par pārplūstošu kanalizācijas trašu tīrīšanu. Attīrīt cauruļvadus no taukvielām ir ļoti sarežģīti, jo tās atdziestot sacietē līdz stingrai masai, tās atdalīt var tikai ar mehānisku iejaukšanos un speciālu instrumentu palīdzību.


SIA “Talsu ūdens” pagājušā gada jūnijā jau informēja sabiedrību, ka, pastiprināti kontrolēs, pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumu priekšattīrīšanas un tauku ķeršanas iekārtas, lai konstatētu iespējamos piesārņojuma avotus.

2022. gada 2. pusgadā SIA “Talsu ūdens” darbinieki sazinājās un arī faktiski apsekoja pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumus savā apkalpes zonā – Talsu pilsētā un Talsu novadā – tai skaitā izglītības iestādes, kafejnīcas un citus ēdināšanas uzņēmumus. Lai arī vairums uzņēmumu ir snieguši sākotnējo informāciju, ka tiem ir ierīkoti tauku uztvērēji (ķērāji), tad reālajā situācijā visbiežāk konstatējam, ka tie faktiski nepilda savas funkcijas un tauki netiek regulāri iztīrīti un nonāk kanalizācijas tīklos.

Norādām – lai šādas iekārtas spētu pilnvērtīgi veikt savus uzdevumus, ļoti būtisks faktors ir to pareiza apkope, kas atkarīga gan no iekārtas veida, gan paredzamās notekūdeņu attīrīšanas slodzes. Tauku ķērāji ir regulāri jātīra un savāktie tauki jāutilizē – jābūt noslēgtam līgumam par iekārtu regulāru apkopi un tauku savākšanu.


Jautājumu gadījumos par tauku pareizu savākšanu iesakām sazināties ar uzņēmumiem, kas veic šādas apkopes un tauku savākšanu. SIA “Talsu ūdens” šādu pakalpojumu tiešā veidā nesniedz – tomēr atsevišķos gadījumos, lai novērstu avārijas situācijas, šādus uzņēmumus piesaista kā ārpakalpojumu.

Atkārtoti norādām, ka tauki tiek klasificēti kā kaitīgie atkritumi – nonākot vidē, tie sadalās ap 150 gadu laikā. Bīstamākais tauku apjoms dabā nonāk tieši no pārtikas ražošanas un ēdināšanas darbības – tādēļ SIA “Talsu ūdens” arī 2023. gadā turpinās regulāri apsekot un kontrolēt ražošanas un ēdināšanas uzņēmumus Talsu pilsētā un Talsu novadā, visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā, lai noskaidrotu tauku ķērāju un priekšattīrīšanas sistēmu darbību atbilstību un tehnisko stāvokli.

SIA “Talsu ūdens” konstatējot neatbilstošu situāciju, ņems notekūdeņu analīzes un gadījumos, kad tiks konstatēts virsnormas piesārņojums, kas nonāk centralizētā kanalizācijas sistēmā –  piemēros kompensācijas aprēķinu, kā arī maksu par notekūdeņu analīzēm. Kompensācijas aprēķins var sasniegt līdz pat 1000 EUR par vienu gadījumu – tā kā aicinām savlaicīgi ievērot atbilstošu tauku uztvērēju ekspluatāciju vai steidzami tādus ierīkot.

Pamatojums:  Saistošie noteikumi Nr.45 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā” – 39.punkts – Pakalpojumu lietotājiem, kuru Īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.

SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Informācija klientiem, kuri rēķinus saņem pa pastu

Ņemot vērā, ka VAS “Latvijas Pasts” ar 2023. gada 1. janvāri ir veicis pasta pakalpojumu tarifu izmaiņas, SIA “Talsu ūdens” informē, ka turpmāk, rēķina saņemšana pa pastu izmaksās EUR 2,03 (ar PVN).

 

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Birzmaļu, Lībagu pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka šobrīd Birzmaļu ūdensvada ūdens neatbilst Dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Ūdeni var lietot uzturā, ar to mazgāt seju un tīrīt zobus tikai pēc novārīšanas.

SIA “Talsu ūdens” tuvākajā laikā veiks atkārtotu dezinfekciju –  tāpēc ūdenim iespējams hlora aromāts. Pēc dezinfekcijas ūdeni atkārtoti pārbaudīsim sertificētā laboratorijā (BIOR). Par rezultātiem Jums ziņosim.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Sārcenes, Laidzes pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka šobrīd Sārcenes ūdensvada ūdens neatbilst Dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Ūdeni var lietot uzturā, ar to mazgāt seju un tīrīt zobus tikai pēc novārīšanas.

SIA “Talsu ūdens” tuvākajā laikā veiks atkārtotu dezinfekciju –  tāpēc ūdenim iespējams hlora aromāts. Pēc dezinfekcijas ūdeni atkārtoti pārbaudīsim sertificētā laboratorijā (BIOR). Par rezultātiem Jums ziņosim.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Šķēdes, Laucienes pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Šķēdē – “Brūklenēs”, “Ezermaļos”, “Ērikās” un “Kraujās” sakarā ar elektroenerģijas padeves pārtraukumu pirmdien, 02.01.2023., no pl. 9.20 līdz 14.00 būs dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Lūdzu, sagatavojiet dzeramā ūdens rezerves!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk