SIA “TALSU ŪDENS” 2024. gada I ceturksnī jau veicis ievērojamas investīcijas reorganizācijas procesā pārņemtajās teritorijās – Dundagā, Kolkā un Mērsragā

Jau 2023. gada nogalē SIA “TALSU ŪDENS” vairākkārt publicēja informāciju par uzsākto reorganizācijas procesu, pamatojoties uz Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra lēmumu Nr. 83, ar kuru tika nolemts uzsākt SIA “TALSU ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 49003000076), SIA “MĒRSRAGA ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 41203037401), SIA “KOLKAS ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 40003579893) un SIA “ZIEMEĻKURZEME” (reģistrācijas Nr. 40003382317) reorganizācijas procesu apvienošanas ceļā, pievienojot pie SIA «TALSU ŪDENS» trīs komunālos uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIA “KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”. 2023. gada 1. novembrī tika uzsākta pakalpojumu sniegšana Mērsraga pagastā (Mērsragā), 2023. gada 1. decembrī Kolkas pagastā (Kolkā un Mazirbē) un 2024. gada 1. februārī Dundagas pagastā (Dundagā).

Viens no reorganizācijas mērķiem bija izmaksu samazināšana un darbības optimizācija, tomēr par šādu scenāriju vēl pāragri spriest – ņemot vērā pārņemto sabiedrību ūdenssaimniecību situāciju Mērsragā un Kolkā, kas nebūt nebija rentabla un pašpietiekama, jo līdz šim mazās ūdenssaimniecības strādājušas ar pašvaldības dotāciju  vai zaudējumiem, un ilgstoši nav veikti ieguldījumi infrastruktūrā tieši pamatdarbības nodrošināšanai.

SIA “TALSU ŪDENS “ valdes locekļi Jana Robalde un Juris Upmalis, apzinoties šo situāciju, izstrādājot 2024. gada budžeta plānu, investīcijās pārņemtajās teritorijās ieplānoja ieguldījumus 70 – 80 000 EUR pamatdarbības nodrošināšanai. Paralēli norisinās darbs pie dažādu procesu optimizēšanas, lai līdzsvarotu uzņēmuma izdevumus.

Mērsraga pagasta teritorijā pēc pārņemšanas tika veikti ieguldījumi ūdens atdzelžošanas stacijā, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību elektroenerģijas pārtraukumu gadījumā, kā arī ieguldījumi kanalizācijas sūkņu stacijas darbībā un atjaunota notekūdeņu pieņemšanas kameras darbība. Ūdensapgādes uzskaites nodrošināšanai uzstādīti – 182 ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji.

Kolkas pagasta teritorijā tika veikts asenizācijas traktora remonts, ģeneratora apkope un darbības atjaunošana, kā arī nomainīti 5 kanalizācijas sūkņu staciju aku vāki. Ūdensapgādes uzskaites nodrošināšanai uzstādīti – 165 ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji.

Savukārt, Dundagā, kas tika pārņemta vien pirms diviem mēnešiem, bija nepieciešams steidzami organizēt asenizācijas automašīnas iegādi, jo SIA “Ziemeļkurzeme” automašīna vairs nevarēja iziet tehnisko apskati. Izvērtējot iespējamos tirgus risinājumus, tika iegādāta lietota automašīna IVECO ML 120 E18, izmaksas 19 615 EUR. Līdz ar to Dundagā turpināsies asenizācijas pakalpojumu sniegšana, nodrošinot regularitāti, kāda tā bija pirms SIA “Ziemeļkurzeme” pievienošanas.


Dundagas pagasta Jaundundagā neilgi pēc pārņemšanas tika nomainīta atdzelžošanas iekārta, kura bija neapmierinošā tehniskā stāvokli, kas izmaksāja 9 300 EUR. Tika nomainīts dziļurbuma sūknis, atjaunota vienas kanalizācijas sūkņu stacijas automātika, kā arī nomainīti skaitītāji notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ūdensapgādes uzskaites nodrošināšanai uzstādīti 39 ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji.

Visi šie darbi bija neatliekami, lai nodrošinātu pārņemto teritoriju darbības nepārtrauktību, kā arī korektu ūdens patēriņa uzskaiti, jo līdz šim nav bijis pietiekamu investīciju ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai.

SIA “Talsu ūdens” valdes locekļi Jana Robalde un Juris Upmalis pirmo reorganizācijas procesu vērtē kā veiksmīgi pabeigtu. Reorganizācijas procesa veiksmīga norise bija iespējama ņemot vērā SIA “Talsu ūdens”  ilggadīgo pieredzi Talsu novada pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanā, ne tikai organizējot tehnisko nodrošinājumu, bet arī īstenojot klientu un grāmatvedības datu apstrādi.

Visās pārņemtajās teritorijās tiek veikta klientu datu aktualizācija un ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes. Mērsragā,  ieskaitot  juridiskās personas, pakalpojums tiek nodrošināts 473 klientiem, atjaunoti (pārslēgti) jau 80 % līgumi.  Kolkā, ieskaitot juridiskās personas ir  392 klienti, atjaunoti (pārslēgti) 60 % līgumu.  Savukārt, Dundagā pakalpojums tiek nodrošināts 225 klientiem, līgumu atjaunošana un pārslēgšana vēl procesā.

Nereti dzeramais ūdens un kanalizācijas savākšana ir tik pašsaprotams process, ka mēs ikdienā nemaz neaizdomājamies par ūdensapgādes uzņēmumu stratēģiski  nozīmīgo lomu iedzīvotāju un valsts un pašvaldību iestāžu darbībai. Arī SIA “Talsu ūdens” katru gadu ir jauni izaicinājumi – projektu realizācijas,  ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posmu atjaunošana, jaunu pieslēgumu izbūve, vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi, ūdens patēriņa uzskaites risinājumi  un jaunu teritoriju pārņemšana:  2024.gads nebūs izņēmums .

Aprīlī tiek uzsākta ūdenssaimniecību reorganizācijas otrā daļa – plānots pievienot arī  SIA ”Rojas DZKU”, sadalot uzņēmumu 2 daļās: ūdenssaimniecības daļu pievienojot SIA “Talsu ūdens”, siltumapgādes un apsaimniekošanas daļu – SIA “Talsu namsaimnieks” .

SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Sabiles iedzīvotāju ievērībai!

Ceturtdien, 11. aprīlī, no plkst. 9:00, Sabilē, sekojošām adresēm:

Avotu ielā – 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7,
Rīgas ielā – 1/3, 2, 4/6, 4/6A, 8, 8/10,
Kuldīgas ielā – 4, 6, 8/10,
Ventspils ielā –  1/3, 7,
un visai Strautu ielai,
būs ūdens padeves pārtraukums, līdz remontdarbu pabeigšanai.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens duļķainība.
Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”
63222216

Lasīt vairāk

Par situāciju Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un Dzelzupē periodā no 2024. gada 23. marta – 25. martam

SIA “Talsu ūdens” informē par situāciju Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk – Talsu NAI) no 2024. gada 23. – 25. martam:

2024. gada 23. marta pēcpusdienā tika saņemts tālruņa zvans no VVD pārstāvja, ka saņemts signāls no iedzīvotājiem, ka Dzelzupes grāvi no Talsu NAI izplūdes ieplūst notekūdeņu dūņas. Talsu NAI darbiniekam, apsekojot izplūdes vietu, notekūdeņu dūņu klātbūtne netika konstatēta. 2024. gada 24. martā pēcpusdienā VVD pārstāve ieradās apsekot Talsu NAI, konstatējot nedaudz duļķainu ūdens sastāvu izplūdē. 2024. gada 25. marta rītā tika uzsākta Talsu NAI tehnoloģiskā procesa pārbaude, lai konstatētu problēmu, kas izraisa periodisku dūņu klātbūtni izplūdē. 25. martā Talsu NAI apsekošanā piedalījās VVD pārstāvis, konstatējot nedaudz duļķainu ūdens sastāvu izplūdē.

Pārbaudot Talsu NAI tehnoloģisko procesu 2024. gada 25. martā konstatēts, ka no 2. kanāla periodiski izplūst dūņas, kas nonāk Dzelzupes grāvī. Iespējams, problēmas cēlonis ir divu dūņu recirkulācijas sūkņu nolietojums, kas jaudas samazināšanās dēļ nespēj pietiekami nodrošināt pilnvērtīgu attīrīšanas procesu.

SIA “Talsu ūdens” operatīvi reaģēja un jau 25. martā tika noslēgts problemātiskais kanāls, notekūdeņu attīrīšanas procesu organizējot caur vienu kanālu. Steidzami tika nomainīti dūņu recirkulācijas sūkņi dūņu recirkulācijas kamerā. Attiecīgi 25. martā Dzelzupes grāvī dūņas vairs nevarēja nonākt.

2024. gada 26. martā SIA “Talsu ūdens” uzsāka pasākumu kopumu, lai optimizētu Talsu NAI darbību un mazinātu iespējamos atkārtotas noplūdes gadījumus. Tika veikta kameras tīrīšana ar hidrodinamisko mašīnu, iztīrot sabiezējumus, lai atvieglotu dūņu recirkulācijas sūkņu darbību, pasūtīti divi papildus recirkulācijas sūkņi (aerācijas procesa pilnveidošanai ), plānotais piegādes laiks – 1 mēnesis. Plānots piesaistīt notekūdeņu attīrīšanas procesa ekspertu – tehnologu, lai izvērtētu iespējamos risinājumus Talsu NAI darbības optimizēšanai,

Talsu NAI izbūvētas 2001. gadā. Kopš iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas nav veikts to kapitālais remonts vai pārbūve, ekspluatācijas laikā veikta atsevišķu iekārtu avārijas remonti un nomaiņa, līdz ar to iekārtas un būves ir tehniski nolietotas un jāveic attīrīšanas iekārtu atjaunošanai un pārbūvei. Jau kopš 2022. gada ir uzsākti izpētes un projektēšanas darbi, lai modernizētu un atjaunotu Talsu NAI, ar funkcionalitāti   atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbūvi plānots uzsākt 2024. gada 4. ceturksnī – 2025. gadā, piesaistot ES finansējumu.

Lasīt vairāk

Mērsraga pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka 12. martā, no plkst.11:00 līdz 15:00, sakarā ar remontdarbiem, tiks pārtraukta ūdens padeve.
Nepieciešamības gadījumā, sagatavojiet ūdens rezerves!

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

 

Lasīt vairāk

Jaunzemes, Ģibuļu pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Š.g. 15. februārī, no plkst. 9:00, tiks pārtraukta ūdens padeve, sakarā ar ūdensvada remontdarbiem. Nepieciešamības gadījumā, lūdzu, sagatavot ūdens rezerves.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens duļķainība.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk