Mērsraga pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka 12. martā, no plkst.11:00 līdz 15:00, sakarā ar remontdarbiem, tiks pārtraukta ūdens padeve.
Nepieciešamības gadījumā, sagatavojiet ūdens rezerves!

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

 

Lasīt vairāk

Brūzī, Virbu pagasta, iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka š.g. 21. februārī, no plkst. 10:00 līdz 15:00, būs ūdens padeves pārtraukums, sakarā ar elektrības padeves pārtraukumu.
Nepieciešamības gadījumā sagatavot ūdens rezerves.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Par sapņiem, kas piepildās – SIA “Talsu ūdens” iegādājas hidrodinamisko mašīnu

Jau vismaz 10 gadus, SIA “Talsu ūdens” savās attīstības iecerēs un plānos kā vienu no galvenajām prioritātēm ietvēra Hidrodinamiskās mašīnas iegādi. Ceļš līdz šādas speciālas iekārtas iegādei bija ilgs, galvenokārt tāpēc, ka šādas mašīnas izmaksas ir dārgas, un, tā kā uzņēmums, kā sabiedriskais ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs savu darbību nodrošina no tarifa, uzņēmums līdz šim nevarēja atļauties tik apjomīgas investīcijas.
Ilgi lolotais sapnis beidzot ir piepildījies un š.g. 15. februārī  hidrodinamiskā mašīna tika atgādāta Talsos un nodota SIA “Talsu ūdens” remontbrigādes rīcībā.

“Tas ka hidrodinamiskā mašīna uzņēmumā ir nepieciešama, bija skaidrs jau kopš uzsāku darbu par valdes locekli uzņēmumā pirms 8 gadiem”  – uzsver valdes loceklis Igors Kude. Atceroties ceļu līdz mašīnas iegādei Igors Kude norāda,  ka jau kopš 2016. gada SIA “Talsu ūdens” regulāri informēja deputātus un pašvaldības vadību par nepieciešamību atjaunot tehnisko nodrošinājumu un iegādāties hidrodinamisko mašīnu, paskaidrojot tās būtisko lomu kanalizācijas tīklu profilaktiskai uzturēšanai un aizsprostojumu novēršanai visā Talsu novada teritorijā. Līdz šim pakalpojums tika ņemts kā ārpakalpojums – tikai avārijas gadījumos, kas ir papildus izmaksas vairāk nekā 10 000 EUR gadā, tikai SIA “Talsu ūdens” apkalpes teritorijā un novērsa tikai sekas, bet neatrisināja problēmu kopumā.
2019. gada 31. janvārī Talsu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 20 “Par hidrodinamiskās mašīnas iegādi SIA “Talsu ūdens” darbības nodrošināšanai”, dodot atļauju SIA “Talsu ūdens” rīkot iepirkumu par Hidrodinamiskās mašīnas iegādi un iespējamu pašvaldības galvojuma sniegšanu. Plānotās izmaksas tobrīd tika prognozētas ap 300 000 EUR. Diemžēl Talsu novada pašvaldībai tomēr neatradās līdzekļi pirmās iemaksas segšanai, kā uzņēmums lūdza, tādēļ nācās pašu spēkiem segt visas izmaksas, izmantojot finanšu līzinga pakalpojumus. 2022.gadā tika rīkots iepirkums, kurš noslēdzās piešķirot tiesības piegādāt hidrodinamisko mašīnu lietuviešu uzņēmumam UAB “Hidora”, kurš jau vairāk kā 10 gadus, nodarbojas ar šādu specifisku iekārtu izgatavošanu, piegādi un apkopi. Mašīnas izgatavošana rūpnīcā notika astoņus mēnešus  – uz Volvo FM bāzes mašīnas, tika uzlikta Kroll Kombi iekārta. Mašīnas un iekārtu kopējās izmaksas ir 382 000 EUR.

Valdes loceklis īsi raksturo, kā tiks izmantota Hidrodinamiskā mašīna:

  • Avāriju novēršana sadzīves kanalizācijas ielu un iekšpagalmu tīklos – aizsprostojumu likvidēšana, u.c darbos;
  • Avāriju novēršana un plānveida tīrīšanas un skalošanas darbi kanalizācijas sūkņu stacijās – vismaz 2 x gadā plānotas visu kanalizācijas sūkņu staciju apkopes (vairāk kā 30 KSS);
  • Plānveida sadzīves kanalizācijas sistēmas tīrīšanas un skalošanas darbi;
  • Avāriju novēršana lietus ūdens kanalizācijas tīklos – applūdušu pagrabu, pagalmu atsūknēšana;
  • Plānveida lietus kanalizācijas sistēmas tīrīšanas un skalošanas darbiem.

Hidrodinamiskās mašīnas darbība būs efektīva ne tikai avāriju novēršanai, bet tieši ikdienas uzturēšanas darbiem, jo līdz šim kanalizācijas cauruļvadi nav tīrīti plānveidīgi un regulāri, tā kā uzņēmumā nebija pieejama šāda tehnika, bet ārpakalpojumi bija dārgi. SIA “Talsu ūdens” darbības kvalitāte un efektivitāte uzlabosies!

SIA “Talsu ūdens”

 

Lasīt vairāk

Dursupes iedzīvotāju ievērībai!

Sakarā ar ūdensvada bojājuma remontu Dursupē, Balgales pagastā, otrdien, 18.10.2022., no plkst. 9.00 līdz darbu pabeigšanai būs dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Lūdzu, sagatavojiet dzeramā ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens duļķainība.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Atkārtoti skaidrojam par tiešo norēķinu principu ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājās

SIA “TALSU ŪDENS” kā šobrīd lielākais sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Talsu novadā – jau kopš 2014. gada nodrošina “tiešo pakalpojumu” norēķinu principu vairākās daudzdzīvokļu mājās, kur tas vēsturiski izveidojies, ņemot vērā, ka nav bijis apsaimniekotājs vai mājas pārvaldnieks, bet mājas iedzīvotāji kopīpašumu pārvaldījuši pašu spēkiem.

Šobrīd “Tiešie norēķini” tiek piemēroti ap 20 daudzdzīvokļu mājām – Lībagu pagastā, Lubes pagastā, Ārlavas pagastā, Balgales pagastā un Ķūļciemā pagastā.

Ūdenssaimniecības pakalpojumi, piederības robeža un komercuzskaite

SIA “TALSU ŪDENS” nodrošina ūdens piegādes pakalpojumu no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, kas ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes sistēmām.
Aiz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas (piederības) robežas esošā ūdensapgādes sistēmas daļa (ārējie inženiertīkli un dzīvojamās mājas iekšējie inženiertīkli (ūdensvads – iekārtu un cauruļvadu sistēma)), tāpat kā aiz piederības robežas esošā kanalizācijas sistēmas daļa saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu ietilpst dzīvokļa īpašumā (2.pants) un nav uzskatāma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā izmantotās ūdensapgādes / kanalizācijas sistēmas daļu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 38.punktā noteikto piegādātā ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojuma lietotājs nekustamajā īpašumā, nosaka pēc tāda komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kuru noplombējis pakalpojuma sniedzējs. Likuma 1.panta sestajā punktā ir skaidrots, ka komercuzskaites mēraparāts ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Līdz ar to par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem lietotājam (daudzdzīvokļu mājas gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopumam vai mājas pārvaldniekam) ir jānorēķinās saskaņā ar komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kas sevī ietver arī ūdens patēriņa starpību starp komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un individuālo dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem.

Daudzdzīvokļu mājas norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Visas darbības, kas saistītas ar aiz piederības robežas esošo dzīvokļu īpašumos ietilpstošo ūdensapgādes / kanalizācijas sistēmas daļu un maksājuma par dzīvojamai mājai kopējo piegādāto ūdens / kopējo savākto notekūdeņu apjomu sadali (tostarp maksājuma par ūdens patēriņa starpību sadali) ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas ietvaros veiktas darbības. Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajam dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē ir noteikt kritērijus un metodiku, saskaņā ar kuru aprēķināt un uzskaitīt katra dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu par mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. Gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par veidu, kā segt ūdens patēriņa starpību, dzīvokļu īpašnieku maksājamā daļa tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1013) 19. un 19.1 punktā norādītajam. Vienlaikus dzīvokļu īpašniekiem pastāv iespēja vienoties par ūdens patēriņa starpības segšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumu Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 10.punktā noteiktajam.

“Tiešo norēķinu” princips un ar pakalpojumu saistītās papildus izmaksas

Veidu, kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki norēķinās par sabiedriskajiem pakalpojumiem ūdenssaimniecības nozarē, izvēlas attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Dzīvokļu īpašniekiem ir arī tiesības atbilstoši normatīvajam regulējumam vienojoties pāriet uz tiešajiem norēķiniem ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.  Lai izvēlētos tiešos norēķinus, par to jālemj daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vairākumam. Pēc tam dzīvokļu īpašniekiem ir jānoslēdz līgums ar pakalpojumu sniedzēju, tam pilnvarojot vienu personu.

SIA “TALSU ŪDENS” vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka tiešo maksājumu nodrošināšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem rada papildu izmaksas, kas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) 12.punktā minēto, tāpat kā nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpošanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar ūdens zudumiem ēku vai būvju iekšējā ūdensvadā, nav iekļaujamas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ir paredzēts, ka pakalpojumu sniedzēji aprēķina rēķinu apkalpošanas izmaksas, nodrošinot tiešu maksājumu saņemšanu no dzīvojamās mājas īpašniekiem (17.4 panta pirmā daļa, Pārejas noteikumu 15.punkts).

Tāpēc SIA “TALSU ŪDENS” tiešo norēķinu gadījumā piemēro rēķina sagatavošanas maksu par rēķina sagatavošanu – 2,00 EUR bez PVN.

Tāpat ir jāsaprot, ka arī tiešo norēķinu gadījumos tiks piemērota ūdens patēriņa starpība, jo gala rezultātā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāsaņem pilns norēķins par sniegto pakalpojumu apjomu, kuru uzrāda komercuzskaites mēraparāts, kurš uzskaita mājai kopējo piegādāto ūdens apjomu.

Papildus tam vēršam uzmanību, ka atbilstoši Likumā un Metodikā noteiktajam uz sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir attiecināmas tikai ar komercuzskaites mēraparātu iegādi, apsekošanu un verifikāciju saistītās izmaksas. Ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju iegādi, apsekošanu un verifikāciju un ēku iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu saistītās izmaksas ir attiecināmas uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozari un nav iekļaujamas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās. Līdz ar to tiešo norēķinu gadījumā dzīvokļu skaitītāju nolasīšana, verificēšana un nomaiņa, kā arī ēkas iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu, kā arī ārējo inženiertīklu apkalpošana aiz piederības robežas un ar to saistīto izmaksu segšana joprojām paliks dzīvokļu īpašnieku / apsaimniekotāju, nevis sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja atbildībā.

Vēršam uzmanību, ka SIA “TALSU ŪDENS” pienākumos neietilpst nedz atbildēt par darbībām, kuras tiek veiktas aiz piederības robežas, tostarp par dzīvokļu ūdens skaitītāju nolasīšanu, nedz arī segt ar šīm darbībām saistītās izmaksas, jo tās attiecas uz dzīvojamo māju pārvaldīšanu, nevis uz sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.  Ja iedzīvotāji nolemj pāriet uz tiešajiem norēķiniem, tad aicinām iedzīvotājus ņemt vērā visu iepriekš norādīto informāciju un apsvērumus par pakalpojuma izmaksām.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas skaidrojums. 

Ar cieņu, SIA “TALSU ŪDENS”

 

Lasīt vairāk

Sabiles iedzīvotāju ievērībai!

Š.g., 26. maijā (ceturtdien), sakarā ar ūdensvada remontu Sabilē, klientiem Abavas ielā 1 un 3, visiem klientiem Avotu, Kuldīgas, Pilskalna, Rīgas, Strautu ielā un klientiem Ventspils ielā 1/3, 2, 6 un 7, no plkst. 9:00 aptuveni uz 30 minūtēm, būs dzeramā ūdens padeves pārtraukums.
Nepieciešamības gadījumā, sagatavojiet dzeramā ūdens rezerves.
Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”, tālr.: 63222216

 

Lasīt vairāk
  • 1
  • 2