SIA “Talsu ūdens” jau informējis, ka 2022. gada 28. novembrī iesniedza Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) pēdējo maksājuma pieprasījumu par  ES fondu projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018) pabeigšanu. Projekta ietvaros Stendes pilsētā – Aspazijas, Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules, Talsu un Brīvības ielās izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem ir izbūvēti pieslēgumi, kas attiecināmi uz 320 iedzīvotājiem, savukārt vairāk kā 30 iedzīvotājiem ir nodrošināts pieslēgums jaunizbūvētam ūdensapgādes atzariem. Kopumā izbūvēti 2709,4 metri ūdensapgādes un 3235 metri kanalizācijas pašteces tīklu, divas kanalizācijas sūkņu stacijas, un divi spiedvadi – 63,7 metri un 92,3 metri.
2023. gada 31. janvārī CFLA veica projekta noslēguma pārbaudi, par pieslēgto iedzīvotāju skaita sasniegumu. Pārbaudes laikā tika konstatēts ka atsevišķiem pieslēgumiem, kuri tika izbūvēti projekta noslēguma mēnešos vēl nav uzsākta faktiskā notekūdeņu pakalpojuma lietošana, tomēr kopumā nepieciešamais apjoms ir sasniegts, ņemot vērā vadlīnijās par atmaksājamās palīdzības aprēķināšanu [1] norādīto, atmaksājamās palīdzības aprēķināšanā projekta līmenī piemēro Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 215/2014 (2014.gada 7.marts) [2] 6.pantā noteikto principu, ka galamērķus uzskata par sasniegtiem, ja rādītājs ir sasniegts vismaz 85% apmērā.

2023. gada 22. februārī saņemts CFLA paziņojums par projekta pabeigšanu un pozitīvu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

SIA “Talsu ūdens” pateicas Talsu novada pašvaldībai par atbalstu ar līdzfinansējumu piešķiršanu iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēgumu izbūvei, jo tas faktiski bija efektīvākais veids, kā iedzīvotājus motivēt pieslēgt īpašumus izbūvētajiem centralizētiem kanalizācijas tīkliem, kā arī CFLA par pozitīvu sadarbību Projekta realizācijas laikā.

 Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

____________

[1] Vadlīnijas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” atmaksājamās palīdzības aprēķināšanai.

[2] Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 215/2014 ( 2014. gada 7. marts ), ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

Dalies ar šo ziņu!