Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009113532, izsludina atklātu konkursu uz Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “TALSU ŪDENS” divām valdes locekļa amata vietām:
1. amata profils – valdes loceklis ar kompetenci administratīvajos un finanšu jautājumos;
2. amata profils – valdes loceklis ar kompetenci infrastruktūras attīstības jautājumos.

SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, jurisprudencē, vides vai inženierzinātnēs);
 • darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:
  • vismaz 3 (trīs) gadu nepārtraukta pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā. Pieredze ūdenssaimniecības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • vismaz 5 (piecu) gadu nepārtraukta pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā amatā, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu Sabiedrības valdes locekļa uzdevumus;
 • nevainojama reputācija;
 • teicamas latviešu valodas prasmes (vismaz C1 līmenī);
 • vismaz vienas Eiropas savienības oficiālās valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase).

SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata kandidātiem papildus izvirzītās prasības: 

 • zināšanas un izpratne par Sabiedrības darbības virzieniem;
 • zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un labas korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa Sabiedrības darbības mērķus;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par Sabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību;
 • pieredze personāla vadībā, spēja strādāt komandā;
 • pieredze projektu vadībā, īpaši ES līdzfinansētajos projektos;
 • labas komunikāciju prasmes, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences: 

 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence);
 • plānošana un organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana (būtiska kompetence).

  Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus: 

 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esamību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);
 • izglītību, kvalifikāciju un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • redzējumu par Sabiedrības darbības organizēšanu, attīstības prioritātēm, turpmāko attīstību 2-3 gadu periodā, darba efektivitātes uzlabošanu, iespējamām problēmām, risinājumiem (prezentācijas veidā);
 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un to, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja Pretendents tiks apstiprināts valdes locekļa amatā.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2024. gada 10. janvāra plkst. 12:00 

 • iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai ievietojot to pastkastē pie Talsu novada pašvaldības ēkas ārdurvīm Talsos, Kareivju ielā 7, 2. korpusā, uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amatu”;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “Konkursam uz SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amatu” iesūtot Talsu novada pašvaldībai uz e-pastu pasts@talsi.lv

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2024.gada 10. janvāra plkst. 12:00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija, sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti vērtēšanai nākamajā atlases kārtā.

Atalgojums: 3150 – 3500 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Talsu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām

https://www.talsunovads.lv/lv/vakance/sia-talsu-udens-valdes-loceklis-e

 

Dalies ar šo ziņu!