No šī gada janvāra SIA “Talsu ūdens” visās uzņēmuma apkalpes zonās ūdens patēriņa skaitītāju maiņu un uzstādīšanu veic par uzņēmuma līdzekļiem. Izņēmums ir dzīvokļa īpašumi, kur tiek nodrošināta līdzšinējā skaitītāju maiņas un uzstādīšanas kārtība.

Šādā veidā SIA “Talsu ūdens” pakāpeniski ievieš Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma noteikto kārtību, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējam ir pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti (Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 9. panta 5. daļa).

Tomēr jāņem vērā, ka Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums šajā jautājumā paredz, ka ūdens patēriņa skaitītājs – komercuzskaites mēraparāts, tiek uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā uz ūdensapgādes tīklu piederības robežas – parasti tā ir aka. Pienākums to izbūvēt ir īpašniekam (pakalpojuma lietotājam) par saviem līdzekļiem. Tā kā šādas akas vairumam īpašumu nav, šobrīd uzņēmums veiks esošo ūdens patēriņu skaitītāju nomaiņu pret komercuzskaites mēraparātu, jebkurā iekšējo inženiertīklu vietā, kur esošie skaitītāji ir uzstādīti – tai skaitā māju pagrabos, iekštelpās un citur.

Uzstādot jaunu ūdens patēriņa skaitītāju (komercuzskaites mēraparātu) īpašumā, kur līdz šim ūdens patēriņš aprēķināts pēc normām, tiks izvērtēta situācija, kur komercuzskaites mēraparātu var uzlikt – ja to nebūs iespējams veikt atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma normām akā uz piederības robežas, komercuzskaites mēraparāts tiks uzlikts citā, tam piemērotā, vietā.

Klientam nav jāmaksā par pašu skaitītāju un tā uzstādīšanu, tomēr, ja skaitītāja uzstādīšanas laikā radīsies papildu izmaksas, piemēram, santehnikas darbi, tās jāsedz klientam atbilstoši SIA “Talsu ūdens” apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Veicot jaunu pieslēgumu, īpašniekam tiek izdoti tehniskie noteikumi, kuros jau ir paredzēta komercuzskaites mēraparāta mezgla (akas) izbūve uz piederības robežas.

 

Dalies ar šo ziņu!