2015. gada 18. jūnijā Saeimā pieņēma jaunu likumu ūdenssaimniecības nozarē – Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Tā mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu un noteikt vienotas prasības un nosacījumus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un lietošanai. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums stājies spēkā šī gada 1. janvārī.
Līdz šim ūdenssaimniecības jomu regulēja katras pašvaldības izdoti saistošie noteikumi un ar pakalpojumu lietotāju noslēgtie līgumi. Šāda situācija pieļāva dažādas interpretācijas un piemērošanas iespējas. Turpretī jaunais likums noteiks ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību, valsts un pašvaldību kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu regulēšanā, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un lietotāja pienākumus un tiesības, pakalpojumu uzskaites kārtību un norēķinu kārtību par saņemtajiem pakalpojumiem.
Likumā noteikta arī dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sadale ēku iekšienē vai citās pakalpojumu lietotāja teritorijās. Atbilstoši likuma prasībām, ar šo sadali saistīto sistēmu apsaimniekošanu organizē un nodrošina dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs.
Arī Talsu novada pašvaldība ir saskārusies ar problēmu, kas bija jārisina valstiskā līmenī. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ir izbūvētas dārgas ūdenssaimniecības sistēmas, vienlaikus radot problēmu ar nepieciešamajiem pieslēgumiem pašvaldību izbūvētajiem vai renovētajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. Lai veicinātu pieslēgumu palielināšanu centralizētām kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām, jaunais likums paredz netiešos stimulus iedzīvotāju pieslēgumu veidošanai, piemēram, vienošanās ar pakalpojuma sniedzēju, ka pieslēgumu var apmaksāt pa daļām. Pašvaldības dome varēs lemt par finansējuma piešķiršanu šo darbu daļējai apmaksai no pašvaldības budžeta. Kā šis jautājums tiks risināts Talsu novadā vēl pāragri spriest – šobrīd SIA “Talsu ūdens” centīsies apzināt problēmjomas – kādēļ iedzīvotāji nepieslēdzas ūdensapgādes tīkliem, kuriem ir nodrošināta pieejamība.
Jaunais likums paredz virkni uzdevumu Ministru kabinetam, lai valstī būtu izstrādāta vienota kārtība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Tāpat regulējumā iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulatora kompetence, kas regulēs komersanta sniegtos sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, ja to sniegtais pakalpojumu apjoms pārsniegs 100 tūkstošus kubikmetrus gadā.
Diemžēl šobrīd nav apstiprināti Ministru kabineta noteikumi “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, līdz ar to pagaidām – līdz to spēkā stāšanas brīdim, Talsu novadā, zonās, ko apkalpo SIA “Talsu ūdens”, ir spēkā līdzšinējā kārtība.
SIA “Talsu ūdens” turpmāk informēs par jaunumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu normatīvā regulējuma jomā.

Dalies ar šo ziņu!