Brūzī, Virbu pagasta, iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka š.g. 21. februārī, no plkst. 10:00 līdz 15:00, būs ūdens padeves pārtraukums, sakarā ar elektrības padeves pārtraukumu.
Nepieciešamības gadījumā sagatavot ūdens rezerves.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Jaunzemes, Ģibuļu pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Š.g. 15. februārī, no plkst. 9:00, tiks pārtraukta ūdens padeve, sakarā ar ūdensvada remontdarbiem. Nepieciešamības gadījumā, lūdzu, sagatavot ūdens rezerves.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens duļķainība.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

SIA „Talsu ūdens” atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par pakalpojumu pārņemšanu

Jau 2023. gada decembra Talsu novada ziņās SIA „Talsu ūdens” publicēja informāciju par reorganizācijas procesu – no 2023. gada 1. novembra uzsākot sniegt pakalpojumus Mērsraga pagastā (Mērsragā), no 2023. gada 1. decembra Kolkas pagastā (Kolkā) un no 2024. gada 1. februāra Dundagas pagastā (Dundagā).

SIA „Talsu ūdens” rīkoja iedzīvotāju tikšanās, un esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas varētu noderēt ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem.

1. Kad, kur un kā var noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumus? Informācija par līgumiem ar daudzdzīvokļu mājām.

Iedzīvotājiem un juridiskām personām pakalpojumu līgumi par ūdeni un kanalizāciju, kas slēgti ar SIA „Mērsraga ūdens” vai SIA „Kolkas ūdens” ir spēkā, līdz jauna (pārjaunojuma) līguma noslēgšanai. Pārjaunojuma pakalpojumu līgumi pakāpeniski jau tiek pārslēgti. Iedzīvotāji tiek aicināti pārjaunot līgumus, gan ierodoties klātienē, gan elektroniski, ja klientam ir elektroniskais paraksts. Līgumu slēdzot, lūdzam ņemt līdzi  gan personu apliecinošus dokumentus, gan arī attiecīgā īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus, lai būtu iespējams pārliecināties par īpašumtiesību statusu. Līgumus slēdzot  elektroniski, dokumenti jānosūta  uz e-pastu: info@talsuudens.lv.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atgādinām, ka līgums tiks slēgts ar mājas pārstāvi.

Ja īpašnieki vienojas, ka norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem uzskatīs par tiešajiem norēķiniem, līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiks noslēgts ar visu mājas kopību, savukārt norēķinus katrs atsevišķā dzīvokļa īpašnieks veic patstāvīgi (tieši) pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Noslēgtā līguma ietvertās tiesības un pienākumi ir saistoši katram mājas dzīvokļa īpašniekam atsevišķi kā pakalpojuma lietotājiem – pilnvarotā persona neuzņemas atbildību par katra atsevišķa dzīvokļa īpašnieka ūdens patēriņa uzskaites procesu un norēķinu kārtību.

Skaidrojumi un informācija  par tiešo norēķinu kārtību, normatīvo aktu regulējumu un piemērošanas pamatprincipiem pieejama SIA „Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv.

Līgumus var noslēgt klātienē pie klientu apkalpošanas speciālista:

Mērsragā: otrdienās: no plkst. 9.00 līdz 18.00, ceturtdienās: no plkst. 9.00 līdz 17.00; adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284; tālrunis 25778237.

Kolkā: katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.00, ceturtdienās  9:00-17:00; adrese: „Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275; tālrunis 29155184.

Talsos: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 17.00; adrese: Raiņa 17, Talsi, Talsu novads; tālrunis 63222216.

2. Kā tiek pieņemti ūdens patēriņa rādījumi? Kur un kad jāziņo? Kādas sekas, ja rādījumi ilgstoši netiek paziņoti? Kā notiks rēķinu saņemšana?

Katru mēnesi, no 25. datuma līdz mēneša pēdējam datumam, klientiem ir jāpaziņo ūdens skaitītāja  rādījumus. Līgumu slēdzot, klientiem jānorāda e-pasts, uz kuru SIA „Talsu ūdens” nosūta reģistrēšanās saiti Bill.me portālā. Turpmāk Bill.me portālā regulāri jāziņo rādījumi. Jūsu e-pastā atnāks atgādinājums par rādījumu ziņošanu, kā arī ziņa par rēķina saņemšanu. Izņēmuma gadījumos rādījumus iespējams ziņot pa tālruni klientu  apkalpošanas speciālistam attiecīgajā teritorijā.

Rādījumi nav jāziņo tiem Mērsraga klientiem, kuru īpašumos ir ierīkoti viedie skaitītāji.

Ūdens skaitītāja rādījums jāziņo katru mēnesi, pat ja ūdens patēriņš nav bijis, izņemot gadījumus, kad iesniegts  paziņojums par ilgstošu prombūtni, un ūdens piegāde apturēta (par šo faktu jāraksta iesniegums). Ja skaitītāja rādījums netiek paziņots, tiek aprēķināts vidējais aprēķins, bet ja skaitītāja rādījums netiek ziņots trīs mēnešus, uzskaites mezglu kontrolieris dodas pārbaudē un fiksē skaitītāja rādījumu: šādas kontroles izmaksas ir 8,22 eiro ar PVN.

Rēķins tiek sagatavots līdz nākamā mēneša 5.-7. datumam. Rēķinu saņemšana tiek nodrošināta elektroniski Bill.me portālā: no rekini@talsuudens.lv tiek nosūtīta saite, kuru atverot, klients saņem rēķinu. Drukātā formā sagatavots rēķins tiek nosūtīts pa pastu, papildus jāmaksā pasta pakalpojumi 2,03 eiro ar PVN. Pasta pakalpojumu cena mainās atkarībā no Latvijas Pasta noteiktiem izcenojumiem.

Swedbank un SEB bankas klienti rēķinus var saņemt internetbankā, pievienojoties e-rēķinu sistēmai. Šis pakalpojums klientam pašam jāpiesaka bankā; klientam jāzina līguma numurs.

3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu maksa. Kādas ir rēķinu apmaksas iespējas? Vai būs iespējams rēķinus apmaksāt Mērsragā un Kolkā?  

Mērsragā un  Kolkā klientiem ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa nemainīsies līdz jauna vienota ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izstrādāšanai un apstiprināšanai visā SIA „Talsu ūdens” apkalpes zonā, kas plānota 2024. gada nogalē vai 2025. gada 1.ceturksnī.  

SIA „Mērsraga ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs no 2023. gada 1. maija Mērsraga pagasta administratīvajā teritorijā:

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR,
bez PVN
Tarifs EUR,
ar PVN
Ūdensapgāde 1 m3 1,69 2,04
Kanalizācijas savākšana un attīrīšana 1 m3 3,35 4,05

SIA „Kolkas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs:

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR,
bez PVN
Tarifs EUR,
ar PVN
Ūdensapgāde 1 m3 1,93 2,34
Kanalizācija 1 m3 2,04 2,47

Rēķinu apmaksa jāveic līdz katra mēneša 20. datumam.

RĒĶINU APMAKSAS VEIDI: 

 • Elektroniski – internetbankā (norādot precīzu līguma Nr.);
 • Bill.me sistēmā (komisijas maksu nosaka Bill.me 2 % apmērā), sistēmā var apskatīt rēķinu, bet apmaksu var veikt arī internetbankā;
 • Veikalā Maxima pie kases, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,59 eiro);
 • Latvijas Pastā, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 eiro);
 • Mērsraga un Kolkas pagasta pārvaldes kasēs.4. Ūdens skaitītāju nomaiņa, uzstādīšana – kā var pieteikt? Kurš var veikt šādu pakalpojumu? Cik pakalpojums maksā? 

  Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu var pieteikt, zvanot pa tālruni 63222216.

  SIA „Talsu ūdens” par saviem līdzekļiem nodrošina un tai skaitā pārņemtajās teritorijās – Mērsragā, Kolkā un no 2024. gada arī Dundagā – nodrošinās komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu un nomaiņu individuālās dzīvojamās mājās, daudzdzīvokļu māju ievadmezglos, uzņēmumu teritorijā uz ūdensapgādes tīklu piederības robežas.

  SIA „Talsu ūdens” uzraudzīs šo komercuzskaites mēraparātu verifikācijas termiņu un arī veiks to nomaiņu atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kas nosaka: verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados, bet elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem – reizi sešos gados. Jāņem vērā, ka skaitītāju verifikācija jāveic neatkarīgi no tā, cik liels ir bijis ūdens patēriņš un pat ja īpašums tiek lietots sezonāli, piemēram, vasaras sezonā piejūras zonā.

  Šādi nosacījumi neattiecas uz dzīvokļu īpašumiem, jo daudzdzīvokļu mājā komercuzskaites mēraparāts ir mājas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mēraparāts ievadmezglā. Dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa uzskaites kārtību un nosacījumiem vienojas dzīvokļu īpašnieku kopība. Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāji nav uzskatāmi par komercuzskaites mēraparātiem. Vēlamies uzsvērt, ka dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbildīgs ir katra dzīvokļa īpašnieks, ja mājas kopīpašnieki nav noteikuši citu kārtību. SIA „Talsu ūdens”, izrakstot pakalpojumu rēķinus „tiešo norēķinu” daudzdzīvokļu mājām, norāda individuālo (dzīvokļu) ūdens skaitītāju derīguma termiņu, tāpēc aicinām dzīvokļu īpašniekus sekot līdzi šai informācijai. Gadījumā, ja termiņš tiks pārkāpts, dzīvokļu īpašniekiem tiek piemēroti Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” nosacījumi.

  Iedzīvotāji ir tiesīgi brīvi izvēlēties, kas veiks dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu. Skaitītāju nomaiņu var veikt SIA „Talsu ūdens” darbinieki  vai jebkurš cits komersants, kuram ir pieredze un iespējas šādus pakalpojumus piedāvāt. Šādā gadījumā SIA „Talsu ūdens” veic ūdens patēriņa skaitītāju  plombēšanu, par ko tiek sagatavots akts.

  Par ūdens patēriņa skaitītāju izmaksām: www.talsuudens.lv  

  INFORMĀCIJAI!

  Pamatojoties uz 22.12.2023. veiktajām izmaiņām reorganizācijas līgumā, Dundagas pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumi tiks pārņemti no 2024. gada 1. februāra.

  Lasīt vairāk

  Izmanto iespēju un rēķinu apmaksā “Maxima” lielveikalā!

  SIA “Talsu ūdens” klienti rēķinu apmaksu var veikt arī lielveikalu tīkla “Maxima” veikalos visā Latvijā. Tā ir iespēja ērtāk apmaksāt izsniegtos rēķinus, veicot ikdienas pirkumus tuvu mājām, kā arī iespēja apmaksāt rēķinus pēc darba laika beigām.

  Komisijas maksa par šo pakalpojumu ar 01.01.2024. ir 0,59 eiro.

  SIA “Talsu ūdens” rēķinos ir svītrkods, to noskenējot papildu laiks norēķiniem nav nepieciešams. Tas ir gana ērti, jo rēķinu var apmaksāt kasē kopā ar pirkumiem, un tas neprasa ilgu laiku. Kā arī SIA “Talsu ūdens” rēķinus iespējams apmaksāt veikala Maxima XX, Rīgas ielā 8, Talsos pašapkalpošanās kasēs. Noskenē un samaksā!

   

   

  Lasīt vairāk

  Izsludina atklātu konkursu uz Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “TALSU ŪDENS” divām valdes locekļa amata vietām

  Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009113532, izsludina atklātu konkursu uz Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “TALSU ŪDENS” divām valdes locekļa amata vietām:
  1. amata profils – valdes loceklis ar kompetenci administratīvajos un finanšu jautājumos;
  2. amata profils – valdes loceklis ar kompetenci infrastruktūras attīstības jautājumos.

  SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās prasības:

  • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām;
  • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, jurisprudencē, vides vai inženierzinātnēs);
  • darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:
   • vismaz 3 (trīs) gadu nepārtraukta pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā. Pieredze ūdenssaimniecības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
   • vismaz 5 (piecu) gadu nepārtraukta pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā amatā, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu Sabiedrības valdes locekļa uzdevumus;
  • nevainojama reputācija;
  • teicamas latviešu valodas prasmes (vismaz C1 līmenī);
  • vismaz vienas Eiropas savienības oficiālās valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase).

  SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata kandidātiem papildus izvirzītās prasības: 

  • zināšanas un izpratne par Sabiedrības darbības virzieniem;
  • zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un labas korporatīvās pārvaldības principiem;
  • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa Sabiedrības darbības mērķus;
  • orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par Sabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību;
  • pieredze personāla vadībā, spēja strādāt komandā;
  • pieredze projektu vadībā, īpaši ES līdzfinansētajos projektos;
  • labas komunikāciju prasmes, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

  SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences: 

  • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
  • stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence);
  • plānošana un organizēšana;
  • lēmumu pieņemšana un atbildība;
  • pārmaiņu vadīšana (būtiska kompetence).

    Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus: 

  • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
  • motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esamību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);
  • izglītību, kvalifikāciju un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • redzējumu par Sabiedrības darbības organizēšanu, attīstības prioritātēm, turpmāko attīstību 2-3 gadu periodā, darba efektivitātes uzlabošanu, iespējamām problēmām, risinājumiem (prezentācijas veidā);
  • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un to, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja Pretendents tiks apstiprināts valdes locekļa amatā.

  Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2024. gada 10. janvāra plkst. 12:00 

  • iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai ievietojot to pastkastē pie Talsu novada pašvaldības ēkas ārdurvīm Talsos, Kareivju ielā 7, 2. korpusā, uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amatu”;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “Konkursam uz SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amatu” iesūtot Talsu novada pašvaldībai uz e-pastu pasts@talsi.lv

  Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

  Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2024.gada 10. janvāra plkst. 12:00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

  Pieteikumu izvērtēšanas komisija, sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti vērtēšanai nākamajā atlases kārtā.

  Atalgojums: 3150 – 3500 EUR pirms nodokļu nomaksas.

  Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Talsu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

  Apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām

  https://www.talsunovads.lv/lv/vakance/sia-talsu-udens-valdes-loceklis-e

   

  Lasīt vairāk

  Par ūdens patēriņa uzskaiti un skaitītāju verifikāciju

  SIA Talsu ūdens”, pārņemot ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Mērsraga pagastā un Kolkas pagastā, no iedzīvotājiem bieži saņem jautājumus par ūdens patēriņa uzskaiti un ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas nepieciešamību.

  Ūdenssaimniecības nozares viens no pamatuzdevumiem ir korekta ūdens patēriņa uzskaite. Visprecīzāk ūdens patēriņu nosaka ūdens patēriņa skaitītājs jeb mēraparāts – ierīce ūdens tilpuma mērīšanai (m³). Skaitītājs tiek uzlikts, ievērojot tehnisko shēmu, un atbilstoši būvniecības normatīvos noteiktam diametram, ko aprēķina pēc faktiskā ūdens patēriņa attiecīgajā objektā.

  Ūdenssaimniecības normatīvajā regulējumā izšķir divus pamatjēdzienus: komercuzskaites mēraparāts un ūdens patēriņa skaitītājs.

  • Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma (turpmāk – Likums) 1. panta pirmās daļas 6. punktam komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
  • Šī paša Likuma 9. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pienākums ir par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un nodrošināt sniegto pakalpojumu uzskaiti.

  SIA Talsu ūdens” par saviem līdzekļiem nodrošina, tai skaitā pārņemtajās teritorijās – Mērsragā, Kolkā un Dundagā –, nodrošinās komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu un nomaiņu individuālās dzīvojamās mājās, daudzdzīvokļu māju ievadmezglos, uzņēmumu teritorijā uz ūdensapgādes tīklu piederības robežas. Šim nolūkam pakalpojumu lietotājam ir jānodrošina speciāla vieta/telpa ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei nepieciešamās mērierīces jeb komercuzskaites mēraparāta novietošanai.

  Kā nosaka Likuma 10. panta pirmās daļas 2. punkts, mezglam jāatrodas tādā vietā, lai pakalpojumu sniedzējs varētu tam piekļūt pārbaudes, remonta, mēraparāta nomaiņas u. tml. nolūkos. Tādējādi pakalpojumu lietotājam mēraparāta mezgls ir jāaprīko atbilstoši iepriekšminētajām prasībām. Pie šāda nepieciešamā mezgla aprīkojuma pieskaitāms gan filtrs, gan pievadcaurules vai pretvārsti, kas nodrošina iespēju uzstādīt un ekspluatēt komercuzskaites mēraparātu.

  SIA Talsu ūdens” uzraudzīs šo komercuzskaites mēraparātu verifikācijas termiņu un arī veiks to nomaiņu atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kuri nosaka: verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados, bet elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem – reizi sešos gados. Jāņem vērā, ka skaitītāju verifikācija jāveic neatkarīgi no tā, cik liels ir bijis ūdens patēriņš un pat ja īpašums tiek lietots sezonāli, piemēram, vasaras sezonā piejūras zonā.

  Šādi nosacījumi neattiecas uz dzīvokļu īpašumiem, jo daudzdzīvokļu mājā komercuzskaites mēraparāts ir mājas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mēraparāts ievadmezglā. Dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa uzskaites kārtību un nosacījumiem vienojas dzīvokļu īpašnieku kopība. Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāji nav uzskatāmi par komercuzskaites mēraparātiem.

  Dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbildīgs ir katra dzīvokļa īpašnieks, ja mājas kopīpašnieki nav noteikuši citu kārtību. SIA Talsu ūdens”, izrakstot pakalpojumu rēķinus tiešo norēķinu” daudzdzīvokļu mājām, norāda individuālo (dzīvokļu) ūdens skaitītāju derīguma termiņu, tāpēc aicinām dzīvokļu īpašniekus sekot līdzi šai informācijai. Gadījumā, ja termiņš tiks pārkāpts, dzīvokļu īpašniekiem tiek piemēroti Ministru kabineta noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” nosacījumi.

  Iedzīvotāji ir tiesīgi brīvi izvēlēties, kas veiks ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu – skaitītāju nomaiņu var veikt SIA Talsu ūdens” darbinieki vai jebkurš cits komersants, kuram ir pieredze un iespējas šādus pakalpojumus piedāvāt. Šādā gadījumā SIA Talsu ūdens” jāiesniedz plombēšanas akts.

  Par komercuzskaites mēraparātiem nav uzskatāmi arī tie ūdens patēriņa skaitītāji, kas tiek īpašumos ierīkoti kā papildus skaitītāji, ko lieto saimnieciskām vajadzībām bez novadīšanas kanalizācijas sistēmās. Arī šo ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu var veikt ne tikai SIA Talsu ūdens” darbinieki, bet obligāts ir nosacījums šo skaitītāju noplombēt, ko veic SIA Talsu ūdens”.

  Papildu informācija par normatīvo regulējumu:

  Likums Par mērījumu vienotību 7. pants nosaka: lai veiktu naudas norēķinus (komerciālai lietošanai), ūdens skaitītāji jālieto reglamentētajā jomā un tiem obligāti jābūt verificētiem.

  Atkārtotā verificēšana ir mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas, kā arī pēc remonta
  (Likums Par mērījumu vienotību 1. pants, p. 1.1).

  Kārtību, kādā notiek ūdens skaitītāju verificēšana, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”.

  Laika intervālu atkārtotai verificēšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, ūdens skaitītāju verificēšanas periodiskums ir reizi četros gados, izņemot ultraskaņas vai elektromagnētiskos ūdens skaitītājus, kuriem periodiskums ir reizi sešos gados.

  SIA “Talsu ūdens”

  Lasīt vairāk

  PRECIZĒTS – Dundagas pagasta iedzīvotāju ievērībai!

  Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana Dundagas pagasta iedzīvotājiem no 2024. gada 1. februāra

  Dundagas pagasta iedzīvotāju ievērībai!
   No 2024. gada 1. janvāra Dundagas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIA “TALSU ŪDENS”.

  Aicinām iedzīvotājus š.g. 12. decembrī, plkst. 17:30,
  Dundagas pils mazajā zālē,
  uz tikšanos, kurā iepazīstināsim ar turpmāko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, piemērojamo tarifu, norēķinu veikšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

  Laipni aicināti!
  SIA “Talsu ūdens”

  Lasīt vairāk