Kopš 2019. gada 4. maija Talsu novadā ir spēkā saistošie noteikumi par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Diemžēl šobrīd iedzīvotāju aktivitāte par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju ir neliela.

Atgādinām, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim.

 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti:

1) Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu

2) Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā”

Kas ir jāzina par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Talsu novadā?

Svarīgi saprast, ka šie saistošie noteikumi neattiecas uz visu Talsu novada teritoriju – jebkuru viensētu vai ciema teritoriju, bet attiecas tikai uz šajos noteikumos noteiktām apdzīvotajām vietām – Pastendi, Tiņģeri, Laidzi, Zvirgzdiem, Laucieni, Mundigciemu, Dižstendi, Anužiem, Strazdi, Lubezeri, Pūņām un Jaunpagastu, un četrām Talsu novada pilsētām – Talsiem, Sabili, Stendi un ValdemārpiliSīkāk skatīt tabulu (ietverti visi Talsu novada teritorijā esošie ciemi ar norādi, vai saistošie noteikumi tiek piemēroti vai nē).

Tātad saistošo noteikumu regulējums attiecas uz tām teritorijām, kur līdz šim ir īstenoti ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas projekti ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, ko finansējis Eiropas reģionālās attīstības fonds. Visās teritorijās, kur tiek attiecināti saistošie noteikumi, iedzīvotājiem būs jāreģistrē krājtvertnes (asenizācijas) bedres, un jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem. Ja nepieciešams, tās būs jāpārbūvē, tāpat būs jānodrošina to regulāra izvešana – vismaz reizi gadā.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uzturēs un aktualizēs SIA “Talsu ūdens”. Uzņēmums arī pieņems iedzīvotāju pieteikumus, kontrolēs reģistrā iekļautos objektus un to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas – vai manā īpašumā ir   krājtvertne (asenizācijas bedre) vai septiķis (nosēdbedre)? 

Par decentralizētām kanalizācijas sistēmām normatīvo aktu izpratnē var uzskatīt visas izbūvētas un izveidotas tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi – sarunvalodā tās saucam dažādi – krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi, utt. Pēc iedalījuma tās klasificē 3 grupās:

1. Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī. To ekspluatācija  notiek atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai, reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) tiek veikta tehniskā apkope, un apkopi veic atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Par šīm iekārtām to īpašniekam būs  jāiesniedz pirmreizējas reģistrēšanas dokumentu un apkopi apliecinoši dokumenti un visticamāk pie iekārtu normālas darbības, jauna kārtība tos neapgrūtinās.

2. Septiķi, rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas. Par septiķiem – īpašnieks nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu – filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām, niedru laukiem. Īpašniekam pirmreizēji būs jāiesniedz izbūvi apliecinoši dokumenti, savukārt Septiķa izvešanas biežums, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteikts vismaz 1 reizi gadā, iespējams – biežāk, tomēr šie gadījumi var atšķirties, jo to ietekmē vairāki faktori – detalizēta informācija jāmeklē Ministru kabineta noteikumos un saistošajos noteikumos.

3. Notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi. Par krājtvertnēm (asenizācijas bedrēm) – īpašnieks nodrošina, ka notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē.  Krājtvertņu izvešanas biežums ir proporcionāls ūdens patēriņam 1:1. Tātad tas nozīmē, ja mājsaimniecības vidējais ūdens patēriņš ir, piemēram, 3 m3 mēnesī un krājtvertnes tilpums ir 3 m3, tad izvešanas biežums ir 1 x mēnesī.

Visās teritorijās, kur attiecināmi saistošie noteikumi, asenizācijas pakalpojumus – nosēdbedru vai krājtvertņu  iztukšošanu var veikt tikai tie uzņēmēji, kuri reģistrēti Asenizatoru reģistrā – nederēs līgumi ar zemniekiem, kuri izved uz saviem laukiem. Šādu reģistru ir izveidojusi un uztur Talsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa un tur iekļauj tikai tos pakalpojuma sniedzējus, kuri ir noslēguši līgumu par asenizācijas notekūdeņu pieņemšanu ar SIA “Talsu ūdens” vai citu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju. Iedzīvotājiem kontroles nolūkos ir jāsaglabā rēķini vai čeki par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, lai SIA “Talsu ūdens” varētu pārliecināties par to regularitāti, atbilstoši bedres tilpumam un ūdens patēriņam.

Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes, SIA “Talsu ūdens” noteiks, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un ūdens patēriņu par iepriekšējo kalendāro gadu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Aprēķinā tiks ņemta vērā arī tā informācija, kuru decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki norādīs iesniegumā – faktiskais sistēmas lietotāju skaits, patērētā ūdens apjoms, kas tiek novadīts krājtvertnē, cik regulāri decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek izmantota.

Minimālais izvešanas biežums no septiķa normatīvajos aktos ir noteikts ne retāk kā reizi gadā.

Iedzīvotājiem jāiesniedz pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrācijai SIA “Talsu ūdens”. Pieteikumu forma pieejama www.talsuudens.lv  sadaļā “Veidlapas”. Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt SIA “Talsu ūdens”, Raiņa  ielā 17, Talsi, tālr. 63222216, e-pasta adrese: info@talsuudens.lv.

Pieteikumus var iesniegt elektroniski – nosūtot uz e-pastu info@talsuudens.lv vai iemest pastkastītē pie biroja Raiņa ielā 17, Talsos vai nosūtīt pa pastu.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija obligāti jāveic līdz 2021. gada 31. decembrim. Tāpat līdz šim datumam ir jānodrošina nosēdbedru un krājtvertņu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00.

SIA “Talsu ūdens”

 

Dalies ar šo ziņu!