Veicot abonentu inventarizāciju SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā, ir konstatēti gadījumi, kad nekustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot līgumu ar SIA “Talsu ūdens” par pakalpojumu lietošanu.

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz nekustamo īpašumu robežai. Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju (izņemt tehniskos noteikumus) un noslēgt līgumu ar SIA “Talsu ūdens”, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

ir situācijas, kad šādus gadījumus var uzskatīt par neapzinātiem patvaļīgiem pieslēgumiem, diemžēl ne reti ir arī arī ļaunprātīgi nelegālie pieslēgumi.

Neatkarīgi no tā, kurā gadā veikts pieslēgums SIA “Talsu ūdens”  aicina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, kuri patvaļīgi pieslēgušies centralizētiem ūdens un kanalizācijas tīkliem izmantot iespēju līdz 2017. gada 31. janvārim pieteikties uzņēmumā un noslēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu.

Tas jādara arī gadījumos, kad līgums ir noslēgts par ūdens piegādi, bet kanalizācijas pieslēgums izveidots patvaļīgi – notekūdeņi tiek novadīti centralizētajos kanalizācijas tīklos par to nemaksājot.

Turpmāk, konstatējot šādus pieslēgumus rezultāts var būt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas atslēgšana, kā arī kompensācijas aprēķins Pamatojoties uz MK nr.174 noteikumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.

 Pie minimālā caurules diametra var nākties maksāt līdz 1200 eiro tikai par ūdens pieslēgumu, bet, ja nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, gan kanalizācija, tad sākot no 2400 eiro.

Ja konstatēti šo noteikumu 53. punktā minētie pārkāpumi, patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpuma izdarīšanas laiks nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš, skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu.

Nominālo ūdens caurplūdumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Q = π x d2/4 x v, kur

Q – ūdens caurplūdums (m3/s);

π – matemātiskā konstante (3,14);

d – cauruļvada iekšējais diametrs (m);

v – ūdens tecēšanas ātrums (0,8 m/s).

Piemērs: Veicot aprēķinu minimālajam cauruļvada diametram – d 32, kura iekšējais diametrs ir 28 mm ( 0,028 m) aprēķins ir šāds:

3,14x 0,0282 /4 x 0,8 = 0,000492= m3/s = 1,77246 m3/h

x 24 x 30 = 1276,176= 1276 m3

  1. variants – 1276 m3x x 0,93 EUR = 1186,68 EUR tikai ūdensapgāde;
  2. variants – 1276 m3 x 2,10 EUR = 2679,6 EUR ūdensapgāde un notekūdeņu pieņemšana.

SIA “Talsu ūdens” aicina  līdz 31. janvārim šo pakalpojumu izmantotājus brīvprātīgi pieteikties un noslēgt līgumus ar SIA “Talsu ūdens”, lai izvairītos no dažādām nepatīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

Dalies ar šo ziņu!