Par situāciju Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un Dzelzupē periodā no 2024. gada 23. marta – 25. martam

SIA “Talsu ūdens” informē par situāciju Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk – Talsu NAI) no 2024. gada 23. – 25. martam:

2024. gada 23. marta pēcpusdienā tika saņemts tālruņa zvans no VVD pārstāvja, ka saņemts signāls no iedzīvotājiem, ka Dzelzupes grāvi no Talsu NAI izplūdes ieplūst notekūdeņu dūņas. Talsu NAI darbiniekam, apsekojot izplūdes vietu, notekūdeņu dūņu klātbūtne netika konstatēta. 2024. gada 24. martā pēcpusdienā VVD pārstāve ieradās apsekot Talsu NAI, konstatējot nedaudz duļķainu ūdens sastāvu izplūdē. 2024. gada 25. marta rītā tika uzsākta Talsu NAI tehnoloģiskā procesa pārbaude, lai konstatētu problēmu, kas izraisa periodisku dūņu klātbūtni izplūdē. 25. martā Talsu NAI apsekošanā piedalījās VVD pārstāvis, konstatējot nedaudz duļķainu ūdens sastāvu izplūdē.

Pārbaudot Talsu NAI tehnoloģisko procesu 2024. gada 25. martā konstatēts, ka no 2. kanāla periodiski izplūst dūņas, kas nonāk Dzelzupes grāvī. Iespējams, problēmas cēlonis ir divu dūņu recirkulācijas sūkņu nolietojums, kas jaudas samazināšanās dēļ nespēj pietiekami nodrošināt pilnvērtīgu attīrīšanas procesu.

SIA “Talsu ūdens” operatīvi reaģēja un jau 25. martā tika noslēgts problemātiskais kanāls, notekūdeņu attīrīšanas procesu organizējot caur vienu kanālu. Steidzami tika nomainīti dūņu recirkulācijas sūkņi dūņu recirkulācijas kamerā. Attiecīgi 25. martā Dzelzupes grāvī dūņas vairs nevarēja nonākt.

2024. gada 26. martā SIA “Talsu ūdens” uzsāka pasākumu kopumu, lai optimizētu Talsu NAI darbību un mazinātu iespējamos atkārtotas noplūdes gadījumus. Tika veikta kameras tīrīšana ar hidrodinamisko mašīnu, iztīrot sabiezējumus, lai atvieglotu dūņu recirkulācijas sūkņu darbību, pasūtīti divi papildus recirkulācijas sūkņi (aerācijas procesa pilnveidošanai ), plānotais piegādes laiks – 1 mēnesis. Plānots piesaistīt notekūdeņu attīrīšanas procesa ekspertu – tehnologu, lai izvērtētu iespējamos risinājumus Talsu NAI darbības optimizēšanai,

Talsu NAI izbūvētas 2001. gadā. Kopš iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas nav veikts to kapitālais remonts vai pārbūve, ekspluatācijas laikā veikta atsevišķu iekārtu avārijas remonti un nomaiņa, līdz ar to iekārtas un būves ir tehniski nolietotas un jāveic attīrīšanas iekārtu atjaunošanai un pārbūvei. Jau kopš 2022. gada ir uzsākti izpētes un projektēšanas darbi, lai modernizētu un atjaunotu Talsu NAI, ar funkcionalitāti   atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbūvi plānots uzsākt 2024. gada 4. ceturksnī – 2025. gadā, piesaistot ES finansējumu.

Lasīt vairāk

Mērsraga pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka 12. martā, no plkst.11:00 līdz 15:00, sakarā ar remontdarbiem, tiks pārtraukta ūdens padeve.
Nepieciešamības gadījumā, sagatavojiet ūdens rezerves!

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

 

Lasīt vairāk

Brūzī, Virbu pagasta, iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka š.g. 21. februārī, no plkst. 10:00 līdz 15:00, būs ūdens padeves pārtraukums, sakarā ar elektrības padeves pārtraukumu.
Nepieciešamības gadījumā sagatavot ūdens rezerves.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Jaunzemes, Ģibuļu pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Š.g. 15. februārī, no plkst. 9:00, tiks pārtraukta ūdens padeve, sakarā ar ūdensvada remontdarbiem. Nepieciešamības gadījumā, lūdzu, sagatavot ūdens rezerves.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens duļķainība.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

SIA „Talsu ūdens” atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par pakalpojumu pārņemšanu

Jau 2023. gada decembra Talsu novada ziņās SIA „Talsu ūdens” publicēja informāciju par reorganizācijas procesu – no 2023. gada 1. novembra uzsākot sniegt pakalpojumus Mērsraga pagastā (Mērsragā), no 2023. gada 1. decembra Kolkas pagastā (Kolkā) un no 2024. gada 1. februāra Dundagas pagastā (Dundagā).

SIA „Talsu ūdens” rīkoja iedzīvotāju tikšanās, un esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas varētu noderēt ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem.

1. Kad, kur un kā var noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumus? Informācija par līgumiem ar daudzdzīvokļu mājām.

Iedzīvotājiem un juridiskām personām pakalpojumu līgumi par ūdeni un kanalizāciju, kas slēgti ar SIA „Mērsraga ūdens” vai SIA „Kolkas ūdens” ir spēkā, līdz jauna (pārjaunojuma) līguma noslēgšanai. Pārjaunojuma pakalpojumu līgumi pakāpeniski jau tiek pārslēgti. Iedzīvotāji tiek aicināti pārjaunot līgumus, gan ierodoties klātienē, gan elektroniski, ja klientam ir elektroniskais paraksts. Līgumu slēdzot, lūdzam ņemt līdzi  gan personu apliecinošus dokumentus, gan arī attiecīgā īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus, lai būtu iespējams pārliecināties par īpašumtiesību statusu. Līgumus slēdzot  elektroniski, dokumenti jānosūta  uz e-pastu: info@talsuudens.lv.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atgādinām, ka līgums tiks slēgts ar mājas pārstāvi.

Ja īpašnieki vienojas, ka norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem uzskatīs par tiešajiem norēķiniem, līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiks noslēgts ar visu mājas kopību, savukārt norēķinus katrs atsevišķā dzīvokļa īpašnieks veic patstāvīgi (tieši) pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Noslēgtā līguma ietvertās tiesības un pienākumi ir saistoši katram mājas dzīvokļa īpašniekam atsevišķi kā pakalpojuma lietotājiem – pilnvarotā persona neuzņemas atbildību par katra atsevišķa dzīvokļa īpašnieka ūdens patēriņa uzskaites procesu un norēķinu kārtību.

Skaidrojumi un informācija  par tiešo norēķinu kārtību, normatīvo aktu regulējumu un piemērošanas pamatprincipiem pieejama SIA „Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv.

Līgumus var noslēgt klātienē pie klientu apkalpošanas speciālista:

Mērsragā: otrdienās: no plkst. 9.00 līdz 18.00, ceturtdienās: no plkst. 9.00 līdz 17.00; adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284; tālrunis 25778237.

Kolkā: katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.00, ceturtdienās  9:00-17:00; adrese: „Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275; tālrunis 29155184.

Talsos: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 17.00; adrese: Raiņa 17, Talsi, Talsu novads; tālrunis 63222216.

2. Kā tiek pieņemti ūdens patēriņa rādījumi? Kur un kad jāziņo? Kādas sekas, ja rādījumi ilgstoši netiek paziņoti? Kā notiks rēķinu saņemšana?

Katru mēnesi, no 25. datuma līdz mēneša pēdējam datumam, klientiem ir jāpaziņo ūdens skaitītāja  rādījumus. Līgumu slēdzot, klientiem jānorāda e-pasts, uz kuru SIA „Talsu ūdens” nosūta reģistrēšanās saiti Bill.me portālā. Turpmāk Bill.me portālā regulāri jāziņo rādījumi. Jūsu e-pastā atnāks atgādinājums par rādījumu ziņošanu, kā arī ziņa par rēķina saņemšanu. Izņēmuma gadījumos rādījumus iespējams ziņot pa tālruni klientu  apkalpošanas speciālistam attiecīgajā teritorijā.

Rādījumi nav jāziņo tiem Mērsraga klientiem, kuru īpašumos ir ierīkoti viedie skaitītāji.

Ūdens skaitītāja rādījums jāziņo katru mēnesi, pat ja ūdens patēriņš nav bijis, izņemot gadījumus, kad iesniegts  paziņojums par ilgstošu prombūtni, un ūdens piegāde apturēta (par šo faktu jāraksta iesniegums). Ja skaitītāja rādījums netiek paziņots, tiek aprēķināts vidējais aprēķins, bet ja skaitītāja rādījums netiek ziņots trīs mēnešus, uzskaites mezglu kontrolieris dodas pārbaudē un fiksē skaitītāja rādījumu: šādas kontroles izmaksas ir 8,22 eiro ar PVN.

Rēķins tiek sagatavots līdz nākamā mēneša 5.-7. datumam. Rēķinu saņemšana tiek nodrošināta elektroniski Bill.me portālā: no rekini@talsuudens.lv tiek nosūtīta saite, kuru atverot, klients saņem rēķinu. Drukātā formā sagatavots rēķins tiek nosūtīts pa pastu, papildus jāmaksā pasta pakalpojumi 2,03 eiro ar PVN. Pasta pakalpojumu cena mainās atkarībā no Latvijas Pasta noteiktiem izcenojumiem.

Swedbank un SEB bankas klienti rēķinus var saņemt internetbankā, pievienojoties e-rēķinu sistēmai. Šis pakalpojums klientam pašam jāpiesaka bankā; klientam jāzina līguma numurs.

3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu maksa. Kādas ir rēķinu apmaksas iespējas? Vai būs iespējams rēķinus apmaksāt Mērsragā un Kolkā?  

Mērsragā un  Kolkā klientiem ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa nemainīsies līdz jauna vienota ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izstrādāšanai un apstiprināšanai visā SIA „Talsu ūdens” apkalpes zonā, kas plānota 2024. gada nogalē vai 2025. gada 1.ceturksnī.  

SIA „Mērsraga ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs no 2023. gada 1. maija Mērsraga pagasta administratīvajā teritorijā:

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR,
bez PVN
Tarifs EUR,
ar PVN
Ūdensapgāde 1 m3 1,69 2,04
Kanalizācijas savākšana un attīrīšana 1 m3 3,35 4,05

SIA „Kolkas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs:

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR,
bez PVN
Tarifs EUR,
ar PVN
Ūdensapgāde 1 m3 1,93 2,34
Kanalizācija 1 m3 2,04 2,47

Rēķinu apmaksa jāveic līdz katra mēneša 20. datumam.

RĒĶINU APMAKSAS VEIDI: 

 • Elektroniski – internetbankā (norādot precīzu līguma Nr.);
 • Bill.me sistēmā (komisijas maksu nosaka Bill.me 2 % apmērā), sistēmā var apskatīt rēķinu, bet apmaksu var veikt arī internetbankā;
 • Veikalā Maxima pie kases, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,59 eiro);
 • Latvijas Pastā, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 eiro);
 • Mērsraga un Kolkas pagasta pārvaldes kasēs.4. Ūdens skaitītāju nomaiņa, uzstādīšana – kā var pieteikt? Kurš var veikt šādu pakalpojumu? Cik pakalpojums maksā? 

  Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu var pieteikt, zvanot pa tālruni 63222216.

  SIA „Talsu ūdens” par saviem līdzekļiem nodrošina un tai skaitā pārņemtajās teritorijās – Mērsragā, Kolkā un no 2024. gada arī Dundagā – nodrošinās komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu un nomaiņu individuālās dzīvojamās mājās, daudzdzīvokļu māju ievadmezglos, uzņēmumu teritorijā uz ūdensapgādes tīklu piederības robežas.

  SIA „Talsu ūdens” uzraudzīs šo komercuzskaites mēraparātu verifikācijas termiņu un arī veiks to nomaiņu atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kas nosaka: verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados, bet elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem – reizi sešos gados. Jāņem vērā, ka skaitītāju verifikācija jāveic neatkarīgi no tā, cik liels ir bijis ūdens patēriņš un pat ja īpašums tiek lietots sezonāli, piemēram, vasaras sezonā piejūras zonā.

  Šādi nosacījumi neattiecas uz dzīvokļu īpašumiem, jo daudzdzīvokļu mājā komercuzskaites mēraparāts ir mājas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mēraparāts ievadmezglā. Dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa uzskaites kārtību un nosacījumiem vienojas dzīvokļu īpašnieku kopība. Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāji nav uzskatāmi par komercuzskaites mēraparātiem. Vēlamies uzsvērt, ka dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbildīgs ir katra dzīvokļa īpašnieks, ja mājas kopīpašnieki nav noteikuši citu kārtību. SIA „Talsu ūdens”, izrakstot pakalpojumu rēķinus „tiešo norēķinu” daudzdzīvokļu mājām, norāda individuālo (dzīvokļu) ūdens skaitītāju derīguma termiņu, tāpēc aicinām dzīvokļu īpašniekus sekot līdzi šai informācijai. Gadījumā, ja termiņš tiks pārkāpts, dzīvokļu īpašniekiem tiek piemēroti Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” nosacījumi.

  Iedzīvotāji ir tiesīgi brīvi izvēlēties, kas veiks dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu. Skaitītāju nomaiņu var veikt SIA „Talsu ūdens” darbinieki  vai jebkurš cits komersants, kuram ir pieredze un iespējas šādus pakalpojumus piedāvāt. Šādā gadījumā SIA „Talsu ūdens” veic ūdens patēriņa skaitītāju  plombēšanu, par ko tiek sagatavots akts.

  Par ūdens patēriņa skaitītāju izmaksām: www.talsuudens.lv  

  INFORMĀCIJAI!

  Pamatojoties uz 22.12.2023. veiktajām izmaiņām reorganizācijas līgumā, Dundagas pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumi tiks pārņemti no 2024. gada 1. februāra.

  Lasīt vairāk