Izmanto iespēju un rēķinu apmaksā “Maxima” lielveikalā!

SIA “Talsu ūdens” klienti rēķinu apmaksu var veikt arī lielveikalu tīkla “Maxima” veikalos visā Latvijā. Tā ir iespēja ērtāk apmaksāt izsniegtos rēķinus, veicot ikdienas pirkumus tuvu mājām, kā arī iespēja apmaksāt rēķinus pēc darba laika beigām.

Komisijas maksa par šo pakalpojumu ar 01.01.2024. ir 0,59 eiro.

SIA “Talsu ūdens” rēķinos ir svītrkods, to noskenējot papildu laiks norēķiniem nav nepieciešams. Tas ir gana ērti, jo rēķinu var apmaksāt kasē kopā ar pirkumiem, un tas neprasa ilgu laiku. Kā arī SIA “Talsu ūdens” rēķinus iespējams apmaksāt veikala Maxima XX, Rīgas ielā 8, Talsos pašapkalpošanās kasēs. Noskenē un samaksā!

 

 

Lasīt vairāk

Izsludina atklātu konkursu uz Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “TALSU ŪDENS” divām valdes locekļa amata vietām

Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009113532, izsludina atklātu konkursu uz Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “TALSU ŪDENS” divām valdes locekļa amata vietām:
1. amata profils – valdes loceklis ar kompetenci administratīvajos un finanšu jautājumos;
2. amata profils – valdes loceklis ar kompetenci infrastruktūras attīstības jautājumos.

SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata kandidātiem izvirzāmās obligātās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, jurisprudencē, vides vai inženierzinātnēs);
 • darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:
  • vismaz 3 (trīs) gadu nepārtraukta pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā. Pieredze ūdenssaimniecības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • vismaz 5 (piecu) gadu nepārtraukta pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā amatā, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu Sabiedrības valdes locekļa uzdevumus;
 • nevainojama reputācija;
 • teicamas latviešu valodas prasmes (vismaz C1 līmenī);
 • vismaz vienas Eiropas savienības oficiālās valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase).

SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata kandidātiem papildus izvirzītās prasības: 

 • zināšanas un izpratne par Sabiedrības darbības virzieniem;
 • zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un labas korporatīvās pārvaldības principiem;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa Sabiedrības darbības mērķus;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par Sabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību;
 • pieredze personāla vadībā, spēja strādāt komandā;
 • pieredze projektu vadībā, īpaši ES līdzfinansētajos projektos;
 • labas komunikāciju prasmes, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences: 

 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence);
 • plānošana un organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana (būtiska kompetence).

  Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus: 

 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esamību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);
 • izglītību, kvalifikāciju un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • redzējumu par Sabiedrības darbības organizēšanu, attīstības prioritātēm, turpmāko attīstību 2-3 gadu periodā, darba efektivitātes uzlabošanu, iespējamām problēmām, risinājumiem (prezentācijas veidā);
 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un to, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja Pretendents tiks apstiprināts valdes locekļa amatā.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2024. gada 10. janvāra plkst. 12:00 

 • iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai ievietojot to pastkastē pie Talsu novada pašvaldības ēkas ārdurvīm Talsos, Kareivju ielā 7, 2. korpusā, uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amatu”;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “Konkursam uz SIA “TALSU ŪDENS” valdes locekļa amatu” iesūtot Talsu novada pašvaldībai uz e-pastu pasts@talsi.lv

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2024.gada 10. janvāra plkst. 12:00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija, sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti vērtēšanai nākamajā atlases kārtā.

Atalgojums: 3150 – 3500 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Talsu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām

https://www.talsunovads.lv/lv/vakance/sia-talsu-udens-valdes-loceklis-e

 

Lasīt vairāk

Par ūdens patēriņa uzskaiti un skaitītāju verifikāciju

SIA Talsu ūdens”, pārņemot ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Mērsraga pagastā un Kolkas pagastā, no iedzīvotājiem bieži saņem jautājumus par ūdens patēriņa uzskaiti un ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas nepieciešamību.

Ūdenssaimniecības nozares viens no pamatuzdevumiem ir korekta ūdens patēriņa uzskaite. Visprecīzāk ūdens patēriņu nosaka ūdens patēriņa skaitītājs jeb mēraparāts – ierīce ūdens tilpuma mērīšanai (m³). Skaitītājs tiek uzlikts, ievērojot tehnisko shēmu, un atbilstoši būvniecības normatīvos noteiktam diametram, ko aprēķina pēc faktiskā ūdens patēriņa attiecīgajā objektā.

Ūdenssaimniecības normatīvajā regulējumā izšķir divus pamatjēdzienus: komercuzskaites mēraparāts un ūdens patēriņa skaitītājs.

 • Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma (turpmāk – Likums) 1. panta pirmās daļas 6. punktam komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
 • Šī paša Likuma 9. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pienākums ir par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un nodrošināt sniegto pakalpojumu uzskaiti.

SIA Talsu ūdens” par saviem līdzekļiem nodrošina, tai skaitā pārņemtajās teritorijās – Mērsragā, Kolkā un Dundagā –, nodrošinās komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu un nomaiņu individuālās dzīvojamās mājās, daudzdzīvokļu māju ievadmezglos, uzņēmumu teritorijā uz ūdensapgādes tīklu piederības robežas. Šim nolūkam pakalpojumu lietotājam ir jānodrošina speciāla vieta/telpa ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei nepieciešamās mērierīces jeb komercuzskaites mēraparāta novietošanai.

Kā nosaka Likuma 10. panta pirmās daļas 2. punkts, mezglam jāatrodas tādā vietā, lai pakalpojumu sniedzējs varētu tam piekļūt pārbaudes, remonta, mēraparāta nomaiņas u. tml. nolūkos. Tādējādi pakalpojumu lietotājam mēraparāta mezgls ir jāaprīko atbilstoši iepriekšminētajām prasībām. Pie šāda nepieciešamā mezgla aprīkojuma pieskaitāms gan filtrs, gan pievadcaurules vai pretvārsti, kas nodrošina iespēju uzstādīt un ekspluatēt komercuzskaites mēraparātu.

SIA Talsu ūdens” uzraudzīs šo komercuzskaites mēraparātu verifikācijas termiņu un arī veiks to nomaiņu atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kuri nosaka: verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados, bet elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem – reizi sešos gados. Jāņem vērā, ka skaitītāju verifikācija jāveic neatkarīgi no tā, cik liels ir bijis ūdens patēriņš un pat ja īpašums tiek lietots sezonāli, piemēram, vasaras sezonā piejūras zonā.

Šādi nosacījumi neattiecas uz dzīvokļu īpašumiem, jo daudzdzīvokļu mājā komercuzskaites mēraparāts ir mājas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mēraparāts ievadmezglā. Dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa uzskaites kārtību un nosacījumiem vienojas dzīvokļu īpašnieku kopība. Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāji nav uzskatāmi par komercuzskaites mēraparātiem.

Dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbildīgs ir katra dzīvokļa īpašnieks, ja mājas kopīpašnieki nav noteikuši citu kārtību. SIA Talsu ūdens”, izrakstot pakalpojumu rēķinus tiešo norēķinu” daudzdzīvokļu mājām, norāda individuālo (dzīvokļu) ūdens skaitītāju derīguma termiņu, tāpēc aicinām dzīvokļu īpašniekus sekot līdzi šai informācijai. Gadījumā, ja termiņš tiks pārkāpts, dzīvokļu īpašniekiem tiek piemēroti Ministru kabineta noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” nosacījumi.

Iedzīvotāji ir tiesīgi brīvi izvēlēties, kas veiks ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu – skaitītāju nomaiņu var veikt SIA Talsu ūdens” darbinieki vai jebkurš cits komersants, kuram ir pieredze un iespējas šādus pakalpojumus piedāvāt. Šādā gadījumā SIA Talsu ūdens” jāiesniedz plombēšanas akts.

Par komercuzskaites mēraparātiem nav uzskatāmi arī tie ūdens patēriņa skaitītāji, kas tiek īpašumos ierīkoti kā papildus skaitītāji, ko lieto saimnieciskām vajadzībām bez novadīšanas kanalizācijas sistēmās. Arī šo ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu var veikt ne tikai SIA Talsu ūdens” darbinieki, bet obligāts ir nosacījums šo skaitītāju noplombēt, ko veic SIA Talsu ūdens”.

Papildu informācija par normatīvo regulējumu:

Likums Par mērījumu vienotību 7. pants nosaka: lai veiktu naudas norēķinus (komerciālai lietošanai), ūdens skaitītāji jālieto reglamentētajā jomā un tiem obligāti jābūt verificētiem.

Atkārtotā verificēšana ir mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas, kā arī pēc remonta
(Likums Par mērījumu vienotību 1. pants, p. 1.1).

Kārtību, kādā notiek ūdens skaitītāju verificēšana, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”.

Laika intervālu atkārtotai verificēšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, ūdens skaitītāju verificēšanas periodiskums ir reizi četros gados, izņemot ultraskaņas vai elektromagnētiskos ūdens skaitītājus, kuriem periodiskums ir reizi sešos gados.

SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

PRECIZĒTS – Dundagas pagasta iedzīvotāju ievērībai!

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana Dundagas pagasta iedzīvotājiem no 2024. gada 1. februāra

Dundagas pagasta iedzīvotāju ievērībai!
 No 2024. gada 1. janvāra Dundagas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIA “TALSU ŪDENS”.

Aicinām iedzīvotājus š.g. 12. decembrī, plkst. 17:30,
Dundagas pils mazajā zālē,
uz tikšanos, kurā iepazīstināsim ar turpmāko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, piemērojamo tarifu, norēķinu veikšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Laipni aicināti!
SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Š.g. 30. novembrī, birojs Lielā ielā 35, Mērsragā – SLĒGTS

Mērsraga iedzīvotāju ievērībai!
Š.g. 30. novembrī, birojs Lielā iela 35, Mērsragā – SLĒGTS
Aicinām 1. decembrī, no plkst. 9.00 līdz 17.00, klientus pārslēgt līgumus.
Mērsraga klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai: 25778237

SIA “Talsu ūdens” uzsāk ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Mērsraga pagastā un Kolkas pagastā

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

SIA „Talsu ūdens” uzsāk ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Mērsraga pagastā un Kolkas pagastā

Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot SIA „Talsu ūdens” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA „Mērsraga ūdens”, SIA „Kolkas ūdens” un SIA „Ziemeļkurzeme”. Reorganizācijas process ir uzsākts un to plānots pabeigt 2024. gada pirmajā ceturksnī.

Centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus turpmāk nodrošinās SIA „Talsu ūdens”:

 • Mērsraga pagastā (Mērsragā) no š.g. 1. novembra,
 • Kolkas pagastā (Kolkā) no š.g. 1. decembra,
 • Dundagas pagastā (Dundagā) no 2024. gada 1. februāra.

Mērsragā un Kolkā ūdenssaimniecības pakalpojumi tiks nodrošināti kā līdz šim: veicot ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu, avāriju novēršanas remontdarbus centralizētos tīklos, tehnisko noteikumu izsniegšanu, asenizācijas pakalpojumus Kolkā (par risinājumiem Mērsragā būs atsevišķi pieejama informācija SIA „Talsu ūdens” mājaslapā), klientu apkalpošanu. Mērsragā un  Kolkā klientiem ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa nemainīsies, līdz jauna vienota ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izstrādāšanai un apstiprināšanai visā SIA „Talsu ūdens” apkalpes zonā.

_____________________________________________

Talsu novada domes lēmums Nr.26 (26.01.2023.) Par SIA „Mērsraga ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”, no 2023. gada 1. maija Mērsraga pagasta administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības maksas pakalpojums:

Pakalpojums

Mērvienība

Tarifs EUR bez PVN

Tarifs EUR ar PVN

Ūdensapgāde

1 m3

1,69

2,04

Kanalizācijas savākšana un attīrīšana

1 m3

3,35

4,05

Ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa noteikta ar Talsu novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr.27, Par SIA „Kolkas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu:

Pakalpojums

Mērvienība

Tarifs EUR, bez PVN

Tarifs EUR, ar PVN

Ūdensapgāde

1 m3

1,93

2,34

Kanalizācija

1 m3

2,04

2,47

Šāds maksas pakalpojuma izcenojums būs līdz brīdim, kad tiks pārskatīts SIA „Talsu ūdens” šobrīd spēkā esošais tarifs, ko apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – pēc teritoriju pārņemšanas tiks noteikta vienotā tarifa zona.

KLIENTU APKALPOŠANAS TURPMĀKĀ KĀRTĪBA:

Mērsraga klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai: 25778237
Klientu pieņemšana klātienē: otrdienās: no plkst. 9.00 līdz 18.00, ceturtdienās: no plkst. 9.00 līdz 17.00
Adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284.

_____________________________________________

Kolkas klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai 29155184
Klientu apkalpošana klātienē tiks nodrošināta: katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.00, ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00
Adrese: Brigas, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275.

Iedzīvotājiem un juridiskām personām pakalpojumu līgumi par ūdeni un kanalizāciju, kas slēgti ar SIA „Mērsraga ūdens” vai SIA „Kolkas ūdens” ir spēkā līdz jauna (pārjaunojuma) līguma noslēgšanai. Pārjaunojuma pakalpojumu līgumi tiks slēgti pakāpeniski. Iedzīvotāji par līguma slēgšanu tiks informēti individuāli.

KLIENTU LĪGUMU PĀRSLĒGŠANA:

Pārslēdzot līgumu, klients dodas pie attiecīgās teritorijas klientu apkalpošanas speciālista. Līdzi jāņem:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
 • Nomas vai īres līgums (ja attiecināms):
 • Pilnvaras kopija (ja slēdz līgumu, pārstāvot fizisku vai juridisku personu).

Klients var iesniegt arī dokumentus elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: info@talsuudens.lv.

Slēdzot līgumu, obligāti jānorāda aktuāla e-pasta adrese. No rekini@talsuudens.lv tiks nosūtīta saite, kur klientam jāreģistrējas skaitītāju rādījumu datu nodošanai un rēķinu saņemšanai Bill.me portālā.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līgumu (pārjaunojuma līgumu) par ūdenssaimniecības pakalpojumiem SIA „Talsu ūdens” slēgs ar mājas apsaimniekotāju, bet ja tāda nav – ar mājas pārstāvi, ko pilnvaros mājas dzīvokļu īpašnieki (kopība). Pilnvarotās personas līgumus paraksta dzīvokļu īpašnieku vārdā, tomēr uz pilnvarotajām personām netiek attiecināta atbildība, ja kāds dzīvokļa īpašnieks, piemēram, nenorēķinās par pakalpojumiem Šim mērķim dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti organizēt mājas sapulci, pilnvarot pārstāvi, parakstīt pakalpojumu līgumus un vienoties par norēķinu kārtību par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Skaidrojumi un informācija  par tiešo norēķinu kārtību – normatīvo aktu regulējumu un piemērošanas pamatprincipiem pieejama SIA „Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv.

_____________________________________________

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU ZIŅOŠANA:

 • Katru mēnesi no 25. datuma līdz mēneša pēdējam datumam Bill.me portālā jānoziņo ūdens skaitītāja  rādījumus. E-pastā atnāks atgādinājums gan par ziņošanu, gan rēķina saņemšanu. Skaitītāju rādījumus ērti nodot SIA „Talsu ūdens” mājas lapā – www.talsuudens.lv sadaļā Skaitītāju rādījumu nodošana.
 • Izņēmuma gadījumos rādījumus iespējams ziņot pa tālruni klientu  apkalpošanas speciālistam attiecīgajā teritorijā.

Atgādinām – ūdens skaitītāja rādījums jāziņo katru mēnesi, pat tad, ja ūdens patēriņš nav bijis, izņemot gadījumus, kad ziņots par ilgstošu prombūtni un ūdens piegāde apturēta (par šo faktu jāraksta iesniegums). Gadījumā, ja skaitītāja rādījums netiek paziņots, tiek aprēķināts vidējais aprēķins. Ja skaitītāja rādījums netiek ziņots 3 mēnešus, uzskaites mezglu kontrolieris dodas pārbaudē un fiksē skaitītāja rādījumu: šādas kontroles izmaksas ir 8,22 EUR ar PVN.

RĒĶINU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA:

 • Elektroniski – BILL.ME portālā – bez maksas;
 • Swedbank un SEB bankas klientiem internetbankā, pievienojoties e-rēķinu sistēmai (šis pakalpojums klientam pašam jāpiesaka bankā, klientam jāzina līguma numurs) – bez maksas;
 • Drukātā formā – tiek nosūtīts drukātā formā pa pastu – papildus jāmaksā pasta pakalpojumi 2,03 EUR (ar PVN), pasta pakalpojumu maksa mainās atkarībā no Latvijas Pasta noteiktiem izcenojumiem.

RĒĶINU APMAKSAS VEIDI: (rēķinu apmaksa jāveic līdz katra mēneša 20. datumam):

 • Elektroniski – internetbankā (norādot precīzu līguma numuru);
 • Bill.me sistēmā (komisijas maksu nosaka bill.me 2 %). Sistēmā var apskatīt rēķinu, bet apmaksu var veikt arī internetbankā;
 • Veikalā Maxima pie kases, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 EUR);
 • Latvijas Pastā, līdzi ņemot rēķinu izdrukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 EUR);
 • Pagasta pārvaldes kasē.

SIA „TALSU ŪDENS”
Vienotais tālrunis: 63222216
Raiņa iela 17, Talsi,
darba laiks: pirmdiena – piektdiena no plkst. 8.00 līdz 17.00
E-pasts: info@talsuudens.lv
www.talsuudens.lv

 

Lasīt vairāk

Mērsraga iedzīvotāju ievērībai!

Reorganizācijas procesā SIA “Talsu ūdens” pārņemot SIA “Mērsraga ūdens” klientu datus un tos ievadot SIA “Talsu ūdens” datu bāzē – klientiem automātiski tika nosūtīta informācija no Bill.me platformas, par reģistrēšanos portālā.
SIA “Talsu ūdens” jau vairākus gadus sadarbojas ar Bill.me platformu, par ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu un rēķinu saņemšanu, līdz ar to arī turpmāk šāda kārtība tiks ieviesta Mērsraga klientiem.

Lūgums uztvert šis pārmaiņas ar izpratni,  jo tuvākā laikā, līguma pārslēgšanas procesā, Jūs tiksiet informēti par sadarbību ar Bill.me atbilstoši datu aizsardzības prasībām.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām –
SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk