Papildus centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai, SIA „Talsu ūdens” piedāvā arī citus maksas pakalpojumus. To sniegšana notiek, izvērtējot nepieciešamās tehnikas un darbinieku noslodzi, lai nekavētu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu.

SIA „Talsu ūdens” sniegto pakalpojumu veidi un izmaksas:

Komeruzskaites mēraparāta mezgla izbūves shēma (informatīvi)

Lai pieteiktu sev vēlamo pakalpojumu, klientam jāzvana pa vienoto diennakts tālruni 63222216, jānogādā pieteikums personīgi SIA „Talsu ūdens” birojā Raiņa ielā 17, Talsos, LV – 3201 (fiziskas vai juridiskas personas iesniegums) vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@talsuudens.lv.

Ja SIA „Talsu ūdens” pakalpojumu nevar sniegt iesniegumā norādītajā vēlamajā laikā, klients par to tiek informēts telefoniski, vienlaikus saskaņojot iespējamo pakalpojuma sniegšanas laiku.

Ja pakalpojumi pēc klienta pasūtījuma tiek veikts ārpus noteiktā darba laika vai brīvdienās, izcenojumam tiek piemērots koeficients 2.