Lai saņemtu SIA “Talsu ūdens” pakalpojumu, ir jānoslēdz līgums:

Asenizācijas pakalpojumi (zemāk norādītajās teritorijās) –
Asenizācijas pakalpojumu grafiks, kad netiek papildus rēķināta samaksa par kilometriem ir:
Katra otrā OTRDIENA – Sabiles pilsēta un Abavas pagasts,
Katra otrā OTRDIENA – Laucienes pagasts, Balgales pagasts, Ķūļciema pagasts,
TREŠDIENA – Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts, Lubes pagasts, Īves pagasts, Valdgales pagasts,
CETURTDIENA – Stendes pilsēta, Ģibuļu pagasts,
PIEKTDIENA – Lībagu pagasts, Laidzes pagasts, Strazdes pagasts, Virbu pagasts
_______________________________________________________

Asenizācijas pakalpojumi Dundagas pagastā
Asenizācijas pakalpojumi Kolkas pagastā
_______________________________________________________

Lai uzsāktu līguma sagatavošanu, klientam nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu (privātpersona un juridiskām personām) un nogādāt to  SIA „Talsu ūdens” birojā Raiņa ielā 17, Talsos vai atsūtīt pa e-pastu info@talsuudens.lv.

Pildot privātpersonu iesnieguma veidlapu, nedrīkst aizmirst obligāti aizpildīt tālāk minētos laukus:

  • pakalpojumu, par kuru vēlas slēgt līgumu;
  • pievienojamā objekta adrese;
  • objektā deklarēto un faktiski dzīvojošo skaits;
  • plānotais ūdens patēriņš mēnesī;
  • kontakttālrunis, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ar klientu sazināties;
  • sadaļā  „Pielikumi” jānorāda, kādi dokumenti ir iesniegti.

Līgumus slēdzam tikai ar īpašniekiem. Ja īpašnieks nav uz vietas un ir pilnvarotā persona, tad ir jāiesniedz pilnvaras kopija.

Pie līguma slēgšanas nepieciešama zemesgrāmatas kopija. To iespējams nokopēt uz vietas vai kā maksas pakalpojumu izmantot iespēju zemesgrāmatu izdrukāt no Lursoft datu bāzes. Pakalpojuma cena EUR 5, kā to paredz uzņēmuma izstrādātais Cenrādis.

Pildot juridisko personu iesnieguma veidlapu, nedrīkst aizmirst obligāti aizpildīt tālāk minētos laukus:

  • nosaukums un pārstāvības pamats;
  • par ko vēlas slēgt līgumu un pievienojamā objekta adrese;
  • sadaļā  „Pielikumi” jānorāda, kādi dokumenti ir iesniegti.

Ja līgumu vēlas slēgt kāda objekta īrnieks, tad nepieciešama īres līguma kopija, taču līgums būs jāparaksta arī īpašniekam vai pilnvarotai personai.