IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Apstiprināti jauni ūdenssaimniecības tarifi – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 8 (26.01.2023.)

Apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 30.aprīlim (bez pievienotās vērtības nodokļa):
ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,58 EUR/m3;
kanalizācijas pakalpojumu tarifs 3,05 EUR/m3;

no 2023. gada 1. maija (bez pievienotās vērtības nodokļa):
ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,69 EUR/m3;
kanalizācijas pakalpojumu tarifs 3,35 EUR/m3

Ūdenssaimniecības pakalpojums Mērv. Cena bez PVN  (EUR) PVN 21 % (EUR) Cena kopā (EUR)
no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 30. aprīlim
Ūdensapgāde m3 1,58 0,33 1,91
Kanalizācija m3 3,05 0,64 3,69
no 2023. gada 1. maija
Ūdensapgāde m3 1,69 0,35 2,04
Kanalizācija m3 3,35 0,70 4,05

Jaunais tarifs tiks piemērots no 1. marta. Savukārt no 1. maija atkal gaidāmas tarifu izmaiņas, ko ietekmēs līdz šim piemērotais maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju, ko šobrīd paredz Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likums.

Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, SPRK atzinusi, ka tas ir pamatots un aprēķināts atbilstoši uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksām.


Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIA “TALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIA “KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”.

                                Pakalpojums Mērsraga pagastā                                        Ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa noteikta ar Talsu novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr.26, “Par SIA „MĒRSRAGA ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Mērvienība

Tarifs EUR bez PVN

Tarifs EUR ar PVN

Ūdensapgāde

1 m3 1,69

2,04

Kanalizācijas savākšana un attīrīšana

1 m3

3,35

4,05

 

Pakalpojums Kolkas pagastā
Ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa noteikta ar Talsu novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr.27, “Par SIA „KOLKAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Mērvienība

Tarifs EUR, bez PVN

Tarifs EUR, ar PVN

Ūdensapgāde

1 m3 1,93 2,34
Kanalizācija 1 m3 2,04

2,47

 

Pakalpojums Dundagas pagastā
Ūdenssaimniecības pakalpojuma maksa noteikta ar Talsu novada domes 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr.381, “Par SIA „ZIEMEĻKURZEME” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Mērvienība

Tarifs EUR, bez PVN

Tarifs EUR, ar PVN

Ūdensapgāde

1 m3 1,20 1,45
Kanalizācija 1 m3 1,76

2,13

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2020. gada 1. marta SIA “Talsu ūdens” lietotājiem par ūdensapgādes pakalpojumiem būs jāmaksā 1,18 EUR/m³ (bez PVN), savukārt, par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,89 EUR/m³ (bez PVN). Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 3,07 EUR/m³ (bez PVN).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 11

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Mērv. Cena bez PVN  (EUR) PVN 21 % (EUR) Cena kopā (EUR)
Ūdensapgāde m3 1,18 0,25 1,43
Kanalizācija m3 1,89 0,40 2,29

_________________________________________________________________________________________

2022. gada 10. maijā stājušies spēkā jaunie Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”.  Ūdens patēriņa uzskaitei visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā tiek piemērots Noteikumu 3.5.punkta 2.pielikumā noteiktās normas.

Jaunie saistošie noteikumi Nr. 45 paredz tikai divas normas, atkarībā no individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpes – vidējā ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam 90 litri diennaktī/2,74 m3 mēnesī vai 200 litri diennaktī/6,00 m3 mēnesī (sīkāk skatīt tabulu).

Noteikumu 3.5., 2. pielikums
Talsu novada domes 10.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 45

Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts

Nr. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn
1 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi. 200
2 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas. 90

Zaudējis spēku Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”.