Ministru kabineta noteikumi Nr. 547. “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

Informācija sabiedrībai un institūcijām:
Informācija tiks papildināta

1.
2.
3.
4.

___________________________________________________________________________________________

Ūdensgūtne “Daģi” ir galvenais avots, kas nodrošina stabilu un drošu ūdensapgādi Talsu pilsētā. Pirms padošanas uz pilsētu šis ūdens tiek atbilstoši attīrīts, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Akas Celtnieku ielā tiek turētas rezervē un tiek izmantotas, ja kādu iemeslu dēļ nav iespējama ūdens padeve no “Daģiem” (bojājumi sistēmā, elektrības zudumi vai citi iemesli).

Savukārt artēziskā aka “Cepļi” nodrošina tikai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vajadzības.

Kopā Talsu pilsēta 2014. gadā apkalpoja vairāk nekā 10 000 iedzīvotājus, kā arī rūpniecības uzņēmumus un institucionālos patērētājus. Galvenie ūdens patērētāji Talsu pilsētā ir iedzīvotāji, kuri patērē apmēram 78% no kopējā apmaksātā ūdens patēriņa.

2011. un 2012. gadā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta” ir veikta būtiska esošo ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu būvniecība, kas nodrošina stabilu un plašu esošās ūdensapgādes sistēmas pieejamību un izplatību. Kopā rekonstruēti un izbūvēti 31 615 metri ūdensapgādes tīklu, kas sastāda 74,8% no kopējā esošā ūdensapgādes sistēmas apjoma.

2014. gadā ūdensapgādes pakalpojumi bija pieejami 94% iedzīvotāju, bet iespējamo pieslēgumu līmenis ir 95,7% no kopējā iedzīvotāju skaita pakalpojumu sniegšanas zonā. Šādi rādītāji vērtējami kā augsti, kaut arī nesasniedz mērķi – 100% pieslēgumu apkalpes zonā.

Projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” kopā tiks izbūvēti 3058 metri ūdensapgādes tīklu. Pēc projekta pabeigšanas tika radīta iespēja pieslēgties ūdensapgādei vēl 277 Talsu pilsētas iedzīvotājiem. Plānots, ka pieslēgšanās notiks piecu gadu laikā pēc projekta ieviešanas – tas ir no 2015. līdz 2020. gadam.

SIA “Talsu ūdens” līdz 2016. gada 1. novembrim apsaimniekoja četras autonomas ūdenssaimniecības sistēmas: Talsu pilsētā un Zvirgzdu ciemā (Laidzes pagasts), Stendes pilsētā, Mundigciemā un Dižstendē (Lībagu pagasts). No 2016. gada 1. novembra uzņēmuma apkalpes zona paplašinājās, tai pievienojot Rocežus, Sārceni un Laidzes ciemu Laidzes pagastā. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā 2016. gadā bija 66,99 kilometri.

Savukārt 2017. gadā SIA “Talsu ūdens” pakalpojuma sniegšanas zonā iekļāva arī Valdemārpils, Lubes, Valdgales un Pastendes teritorijas. Ar 2017. gada 1.decembri ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti arī Īves pagastā. No 2018. gada 1.maija ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, Strazdes pagastā un Virbu pagastā.

No 2019. gada 1. janvāra SIA “Talsu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina arī Ģibuļu pagasta Spāres ciema iedzīvotājiem.
No 2019. gada 1. novembra tiek pārņemta arī Balgales, Laucienes un Ķūļciema pagasta ūdenssaimniecība.

Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIA “TALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIA “KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”.
No 2023. gada 1. novembra Mērsraga pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA “Talsu ūdens”.
No 2023. gada 1. decembra Kolkas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA “Talsu ūdens”.
No 2024. gada 1. februāra Dundagas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIA “Talsu ūdens”.