SIA “Talsu ūdens” informē, ka izmaiņas skars tos SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā esošos klientus, kuriem ūdens uzskaite notiek, piemērojot ūdens patēriņa normas (ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts).

Par jauno kārtību iedzīvotājiem, kuri dzīvo SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “Adax 2”  mājās, interesēties pie mājas apsaimniekotāja.

Nodrošinot 26.05.2017. Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”, ieviešanu un veicinot vienotu izpratni par šo Noteikumu 3.4.punkta ,,Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei” – piemērošanu, no 2017. gada 1. jūnija ūdens patēriņa uzskaitei visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā tiek piemērots Noteikumu 3.4.punkta 2.pielikumā noteiktās normas, nomainot tās pret līdzšinējām.

Jaunie saistošie noteikumi Nr. 11 paredz tikai divas normas, atkarībā no individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpes – vidējā ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam 90 litri diennaktī/2,74 m3 mēnesī vai 200 litri diennaktī/6,00 m3 mēnesī (sīkāk skatīt tabulu).

Noteikumu 3.4., 2. pielikums
Talsu novada domes 16.05.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr. 11

Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts

Nr. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn
1 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi. 200
2 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas. 90

Ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 sīkāk varat iepazīties https://likumi.lv/ta/id/290977

Dalies ar šo ziņu!