SIA “Talsu ūdens” saimnieciskās darbības pamatvirzieni ir:

1)      Dzeramā ūdens piegāde patērētājiem;

2)      Notekūdeņu novadīšana;

3)      Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana;

4)      Ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;

5)      Kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts.

 

SIA “Talsu ūdens” saimnieciskās darbības palīgvirzieni ir:

1)      Lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkalpošana un remonts;

2)      Ēku iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošana un remonts.

SIA “Talsu ūdens” strādā 46 darbinieki. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra sadalīta trīs nodaļās, pārvaldi organizējot pēc funkcionalitātes principa:
1) Administratīvā nodaļa – klientu apkalpošana, lietvedība, personāla un juridiskie jautājumi, parādu piedziņas darbības, iepirkumi, arhīvs, Eiropas Savienības projektu pārraudzība;
2) Finanšu un grāmatvedības nodaļa – finanšu plānošana, grāmatvedības uzskaite, uzņēmuma finanšu politikas izstrādāšana un organizēšana, t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa aprēķināšana atbilstoši SPRK prasībām, abonentu un ūdens patēriņa uzskaite, rēķinu izrakstīšana;
3) Tehniskā nodaļa – ūdens un kanalizācijas tīklu un infrastruktūras uzturēšana, tehnisko noteikumu un inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas izstrāde, projektēšana, abonentu kontrole, ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana. Apakšstruktūras: Remontbrigāde, Rīgas iela 14a, Talsi, Pastendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Stendes, Lībagu, Laidzes, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta, Valdgales, Īves pagasta, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Virbu, Strazdes un Ģibuļu pagasta – ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanas struktūrvienība. No 2019. gada 1. novembra tiek pārņemta arī Balgales, Laucienes un Ķūļciema pagasta ūdenssaimniecība.

Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIA “TALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIA “KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”.
No 2023. gada 1. novembra Mērsraga pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA “Talsu ūdens”.
No 2023. gada 1. decembra Kolkas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA “Talsu ūdens”.
No 2024. gada 1. februāra Dundagas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIA “Talsu ūdens”.

SIA “Talsu ūdens” darbojas autonomi no pašvaldības saskaņā ar noslēgto pakalpojuma sniegšanas līgumu un uzņēmuma statūtiem. SIA “Talsu ūdens” ir savs budžets, sava pārvaldes struktūra, pienākumi, atbildība un tiesības. Investīciju projekti tiek plānoti, balstoties uz SIA “Talsu ūdens” un Talsu novada pašvaldības speciālistu noteiktajām prioritātēm, kā arī ņemot vērā sākotnēji izstrādātos ūdenssaimniecības attīstības plānošanas dokumentus.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2025. gadam

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

Publiskojamā informācija par pašvaldības kapitālsabiedrības darbību

Nr. Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Vispārējie stratēģiskie mērķi
SIA “Talsu ūdens” kapitāla daļu turētāja lēmums

Kopš 2021. gada oktobra ir aktualizēts vispārējais stratēģiskais mērķis šādā redakcijā – “Nodrošināt kvalitatīvus, nepārtrauktus, rentablus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus, pastāvīgi veicinot pakalpojumu pieejamību un ūdenssaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību”.

Talsu novada domes 26.01.2023. lēmums Nr. 22

2.

 Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem Talsu novadā, kā arī notekūdeņu attīrīšana

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2023. gadā

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2022. gadā

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2021. gadā

Finanšu mērķu izpilde 2020. gadā

Nefinanšu mērķu izpilde 2020. gadā

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu  (ja attiecināms)

Kopš 2018. gada Sabiedrības pamatkapitāls tika palielināts:

1) 2018. gada 15. februārī Talsu novada dome ar lēmumu Nr. 47 ieguldījusi SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – Īves pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus – 368 100,00 EUR apmērā.

2) 2018. gada 13. septembrī Talsu novada dome ar lēmumu Nr. 386 ieguldījusi SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā naudas ieguldījumu – 509 010,00 EUR apmērā, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” īstenošanai.

3) 2018. gada 25. oktobrī Talsu novada dome ar lēmumu Nr. 447 ieguldījusi SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā mantisko un naudas ieguldījumu – 1 714 600,00 EUR apmērā, Sabiles un Abavas pagasta, Virbu pagasta un Strazdes pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus.

4) 2019. gada 25. aprīlī Talsu novada dome ar lēmumu Nr. 291 ieguldījusi SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – 133 300,00 EUR apmērā, Laidzes pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus (atlikto daļu).

5) 2019. gada 27. jūnijā  Talsu novada dome ar lēmumu Nr. 445 ieguldījusi SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā naudas ieguldījumu – 45 000,00 EUR apmērā, Pastendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai.

6) 2019. gada 17. oktobrī Talsu novada dome ar lēmumu Nr. 598 ieguldījusi SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – 707 320 EUR apmērā, ieguldot Balgales, Ķūļciema un Laucienes pamatlīdzekļus.

7) 2020. gada 24. septembrī Talsu novada dome ar lēmumu Nr. 424 ieguldījusi SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā naudas ieguldījumu – 25 000 EUR apmērā, lai izbūvētu kanalizācijas spiedvadu Fabrikas ielā, Talsos. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 2021. gada 22. janvārī.

8) 2022. gada 28. jūlijā Talsu novada dome ar lēmumu Nr. 335 ieguldījusi SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā mantisko ieguldījumu 375 100 EUR apmērā, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Raiņa, Celtnieku un jaunā Celtnieku iela, Talsi, kā arī ūdensvadu un hidrantus Stendes ielā, Talsi. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 2022. gada 1. septembrī.

9) 2024. gada 7. martā Talsu novada domes lēmums Nr. 68 “Par SIA “Talsu ūdens” pamatkapitāla palielināšanu, palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā Talsu novada pašvaldības pamatlīdzekļus ūdensapgādes tīklus ar kopējo garumu 675,85 m Stacijas ielā, Stendē. Pamatlīdzekļu vērtība saskaņā ar mantiskā ieguldījuma eksperta SIA “Interbaltija” 2024. gada 26. februāra atzinumu par mantisko ieguldījumu novērtējumu noteikta  119 700 EUR apmērā.

6.

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas principi
7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 SIA “Talsu ūdens” neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

Neauditēts 2024. gada trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2023. gada deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2023. gada sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2023. gada trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2022. gada 12 mēnešu pārskats

Neauditēts 2022. gada deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2022. gada sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2022. gada trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2021. gada trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2020. gada deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2020. gada sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2020. gada trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2019. gada deviņu mēnešu pārskats

Neauditēts 2019. gada sešu mēnešu pārskats

Neauditēts 2019. gada trīs mēnešu pārskats

Neauditēts 2018. gada deviņu mēnešu pārskats

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2023. gada pārskats

2022. gada pārskats

2021. gada pārskats

2020. gada pārskats

2019. gada pārskats

2018. gada pārskats 

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA “Talsu ūdens” 100% apmērā ir Talsu novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Talsu ūdens” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
11.

Informācija par organizatorisko struktūru

Organizatoriskā shēma
12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

  Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

13.

Informācija par iepirkumiem

 Iepirkumi

14.

Cita nozīmīga informācija

15.

Statūti

Statūti
16.

Valdes dokuments, kas regulē kapitālsabiedrības darbību

SIA “Talsu ūdens” pilnvarnieka pilnvarojuma uzdevumi

17.

Informācija par valdes locekļiem

Informācija par SIA “Talsu ūdens” valdes locekli

18.

Dalībnieku  sapulces

Informācija par SIA “Talsu ūdens” dalībnieku sapulcēm 2024. gadā

Informācija par SIA “Talsu ūdens” dalībnieku sapulcēm 2020. – 2023. gadam

19.

Korupcijas novēršanas pasākumi

Korupcijas risku novēršanas un samazināšanas pasākumu plāns 2022.- 2024. gadam

Korupcijas novēršanas pasākumu plāns 2019. – 2021.

20.

Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas politika
21.

Labas pārvaldības korporatīvās pārvaldības) sociālās atbildības un ilgtspējas politika

Labas pārvaldības korporatīvās pārvaldības) sociālās atbildības un ilgtspējas politika

Publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam.