LOGOTU Logo4

Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros, SIA “Talsu ūdens” plāno š. g. septembrī un oktobrī apsekot adreses, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli.

SIA “Talsu ūdens” regulāri informē iedzīvotājus par aktualitātēm projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018), kur 2019. gada septembrī tika pabeigti būvdarbi un būvobjekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 8. oktobrī.

SIA “Talsu ūdens” šī gada jūnijā – jūlijā uzsāka saziņu pa tālruni ar Stendes pilsētas – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielas iedzīvotājiem, aicinot izņemt tehniskos noteikumus un pieslēgties jaunajiem centralizētiem kanalizācijas tīkliem. Aptaujājot iedzīvotājus, cenšamies noskaidrot iemeslus, kādēļ vairāki īpašumi atsakās pieslēgties – nepietiekama finansējuma vai citu iemeslu dēļ. Esam apzinājuši gandrīz 90 % iedzīvotājus, tomēr vairāku iedzīvotāju viedokli nav bijis iespējams noskaidrot, jo iedzīvotāji pastāvīgi neuzturas adresēs, atrodas ārvalstīs vai apdzīvo īpašumu periodiski. Visaktīvāk pieslēgusies ir Rožu iela, kur jau sasniegts 62 % pieslēguma rādītājs, Robežu iela – 50 %, Liepu iela 45 % pieslēguma rādītājs, diemžēl Talsu ielā nav vēl neviens pieslēgums.

SIA “Talsu ūdens” darbinieki apsekos tās adreses, kuras nav izņēmušas tehniskos noteikumus un nav veikti pieslēgumi centralizētiem kanalizācijas tīkliem vai SIA  “Talsu ūdens” nav informācijas par pieslēgumu izbūvi.

SIA “Talsu ūdens” joprojām aicina tos iedzīvotājus, kuri līdz šim nav pieprasījuši izsniegt tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei, sazināties pa tālruni 63222216, vai e-pastā: info@talsuudens.lv.

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas, īpašniekiem jārēķinās vien ar izmaksām EUR 8,60 (ar PVN) par inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas sagatavošanu.

Atgādinām – pieslēguma izbūvi īpašnieks veic atbilstoši izsniegtajai shēmai, par saviem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja piešķirts Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums. Pirms būvniecības uzsākšanas Talsu novada būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.  Pēc izbūves pieslēgums jāsaskaņo ar SIA “Talsu ūdens” speciālistu.

Gadījumā, ja iedzīvotāji jau izbūvējuši pieslēgumu, bet vēl nav noslēguši līgumu par notekūdeņu novadīšanu, nekavējoties sazināties ar SIA “Talsu ūdens”, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu.

SIA “Talsu ūdens” papildus informē, ka īpašnieki var pretendēt arī uz Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu – Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.

Apsekojot īpašumus, tiks veiktas pārbaudes par to vai nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) atbilst normatīvo aktu prasībām – jo kopš 2019. gada 4. maija spēkā ir Talsu novada saistošie noteikumi Nr. 11 Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā.

Uz Stendes pilsētu tiek attiecināti saistošie noteikumi un tas uzliek pienākumus:

  • Iedzīvotājiem būs jāreģistrē nosēdbedres vai asenizācijas bedres;
  • Jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem (iespējams, jāpārbūvē);
  • Regulāri jānodrošina to izvešana (minimāli 1 x gadā).

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uztur un aktualizē SIA “Talsu ūdens”.

 Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!