SIA Talsu ūdens”, pārņemot ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Mērsraga pagastā un Kolkas pagastā, no iedzīvotājiem bieži saņem jautājumus par ūdens patēriņa uzskaiti un ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas nepieciešamību.

Ūdenssaimniecības nozares viens no pamatuzdevumiem ir korekta ūdens patēriņa uzskaite. Visprecīzāk ūdens patēriņu nosaka ūdens patēriņa skaitītājs jeb mēraparāts – ierīce ūdens tilpuma mērīšanai (m³). Skaitītājs tiek uzlikts, ievērojot tehnisko shēmu, un atbilstoši būvniecības normatīvos noteiktam diametram, ko aprēķina pēc faktiskā ūdens patēriņa attiecīgajā objektā.

Ūdenssaimniecības normatīvajā regulējumā izšķir divus pamatjēdzienus: komercuzskaites mēraparāts un ūdens patēriņa skaitītājs.

  • Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma (turpmāk – Likums) 1. panta pirmās daļas 6. punktam komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
  • Šī paša Likuma 9. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pienākums ir par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un nodrošināt sniegto pakalpojumu uzskaiti.

SIA Talsu ūdens” par saviem līdzekļiem nodrošina, tai skaitā pārņemtajās teritorijās – Mērsragā, Kolkā un Dundagā –, nodrošinās komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu un nomaiņu individuālās dzīvojamās mājās, daudzdzīvokļu māju ievadmezglos, uzņēmumu teritorijā uz ūdensapgādes tīklu piederības robežas. Šim nolūkam pakalpojumu lietotājam ir jānodrošina speciāla vieta/telpa ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei nepieciešamās mērierīces jeb komercuzskaites mēraparāta novietošanai.

Kā nosaka Likuma 10. panta pirmās daļas 2. punkts, mezglam jāatrodas tādā vietā, lai pakalpojumu sniedzējs varētu tam piekļūt pārbaudes, remonta, mēraparāta nomaiņas u. tml. nolūkos. Tādējādi pakalpojumu lietotājam mēraparāta mezgls ir jāaprīko atbilstoši iepriekšminētajām prasībām. Pie šāda nepieciešamā mezgla aprīkojuma pieskaitāms gan filtrs, gan pievadcaurules vai pretvārsti, kas nodrošina iespēju uzstādīt un ekspluatēt komercuzskaites mēraparātu.

SIA Talsu ūdens” uzraudzīs šo komercuzskaites mēraparātu verifikācijas termiņu un arī veiks to nomaiņu atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kuri nosaka: verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados, bet elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem – reizi sešos gados. Jāņem vērā, ka skaitītāju verifikācija jāveic neatkarīgi no tā, cik liels ir bijis ūdens patēriņš un pat ja īpašums tiek lietots sezonāli, piemēram, vasaras sezonā piejūras zonā.

Šādi nosacījumi neattiecas uz dzīvokļu īpašumiem, jo daudzdzīvokļu mājā komercuzskaites mēraparāts ir mājas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mēraparāts ievadmezglā. Dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa uzskaites kārtību un nosacījumiem vienojas dzīvokļu īpašnieku kopība. Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāji nav uzskatāmi par komercuzskaites mēraparātiem.

Dzīvokļu īpašumos par ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbildīgs ir katra dzīvokļa īpašnieks, ja mājas kopīpašnieki nav noteikuši citu kārtību. SIA Talsu ūdens”, izrakstot pakalpojumu rēķinus tiešo norēķinu” daudzdzīvokļu mājām, norāda individuālo (dzīvokļu) ūdens skaitītāju derīguma termiņu, tāpēc aicinām dzīvokļu īpašniekus sekot līdzi šai informācijai. Gadījumā, ja termiņš tiks pārkāpts, dzīvokļu īpašniekiem tiek piemēroti Ministru kabineta noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” nosacījumi.

Iedzīvotāji ir tiesīgi brīvi izvēlēties, kas veiks ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu – skaitītāju nomaiņu var veikt SIA Talsu ūdens” darbinieki vai jebkurš cits komersants, kuram ir pieredze un iespējas šādus pakalpojumus piedāvāt. Šādā gadījumā SIA Talsu ūdens” jāiesniedz plombēšanas akts.

Par komercuzskaites mēraparātiem nav uzskatāmi arī tie ūdens patēriņa skaitītāji, kas tiek īpašumos ierīkoti kā papildus skaitītāji, ko lieto saimnieciskām vajadzībām bez novadīšanas kanalizācijas sistēmās. Arī šo ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu var veikt ne tikai SIA Talsu ūdens” darbinieki, bet obligāts ir nosacījums šo skaitītāju noplombēt, ko veic SIA Talsu ūdens”.

Papildu informācija par normatīvo regulējumu:

Likums Par mērījumu vienotību 7. pants nosaka: lai veiktu naudas norēķinus (komerciālai lietošanai), ūdens skaitītāji jālieto reglamentētajā jomā un tiem obligāti jābūt verificētiem.

Atkārtotā verificēšana ir mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas, kā arī pēc remonta
(Likums Par mērījumu vienotību 1. pants, p. 1.1).

Kārtību, kādā notiek ūdens skaitītāju verificēšana, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”.

Laika intervālu atkārtotai verificēšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, ūdens skaitītāju verificēšanas periodiskums ir reizi četros gados, izņemot ultraskaņas vai elektromagnētiskos ūdens skaitītājus, kuriem periodiskums ir reizi sešos gados.

SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!