372

Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, e-pasts info@talsuudens.lv.

Projekta nosaukums un numurs: ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/007.

Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvuzraudzības pakalpojumi projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ ietvaros,  ID Nr. TU 2014/02.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Geo Consultants’’, reģistrācijas Nr. 40003340949.

Piedāvātā līgumcena: 26 500 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2014.gada 09.jūlijs.

Projektu ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA ‘’Talsu ūdens’’.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies ar šo ziņu!