SIA “Talsu ūdens” ikdienā konstatē, ka iedzīvotājiem ir atšķirīgs priekšstats par savu īpašumu pieslēgšanu centralizētiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Nereti ir gadījumi, kad patvaļīgi pieslēgumi ir veikti nesaskaņojot ar citu inženiertīklu īpašniekiem, bojājot šos tīklus un nodarot zaudējumus. Pieslēgumus kanalizācijas tīkliem īpašnieki ir izveidojuši piemēram, pie lietus ūdens tīkliem, novadot notekūdeņus un  radot vides piesārņojumu.

Lai rastu skaidrību un nebūtu lieku pārpratumu, informējam iedzīvotājus par kārtību – veicamajiem soļiem, pieslēdzoties pie SIA “Talsu ūdens” centralizētajiem ūdens/kanalizācijas tīkliem.

1. AIZPILDĪT Tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegumu

Veidlapa pieejama klātienē SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi, vai, mājaslapā www.talsuudens.lv (veidlapas – iesnieguma veidlapa PRIVĀTPERSONĀM vai JURIDISKAI PERSONAI par līguma slēgšanu un/vai tehnisko noteikumu izsniegšanu).

Jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  • Zemes robežu plāna kopija;
  • Pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis;
  • Juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija.

              Tehniskie noteikumi tiek izsniegti 2 nedēļu līdz 1 mēneša laikā, ja nerodas precizējoši vai papildus jautājumi par īpašuma piederību vai tehniskajiem risinājumiem.

2. SAŅEMT Tehniskos noteikumus par pieslēguma izbūvi īpašumam

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bezmaksas, bet, izsniedzot tehniskos noteikumus, tiek sagatavota inženiertīklu vienkāršotā tehniskā shēma, kuras sagatavošana  ir maksas pakalpojums  – 8,60 eiro ar PVN.

Klients pieslēguma izbūvi veic atbilstoši shēmai – ja pieslēguma izbūve skar citus (blakus) īpašumus, jāizstrādā apliecinājuma karte vai būvprojekts, kas jāsaskaņo Talsu novada būvvaldē. Rakšanas darbiem Talsu novada būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.

Klients izbūvi veic par saviem līdzekļiem.

Ievērībai: Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos būvniecības jomā.

3. INFORMĒT SIA “Talsu ūdens” par pieslēguma izbūvi un uzrādīt pieslēguma mezglu

Pēc pieslēguma izbūves, OBLIGĀTI jāsazinās ar SIA “Talsu ūdens”, lai varētu apsekot pieslēguma izbūves vietu un sagatavot aktu par pieslēguma izbūvi. Jauna ūdensapgādes tīklu pieslēguma izbūves gadījumā, SIA “Talsu ūdens” uzliek un noplombē komercuzskaites mēraparātu un paraksta pieņemšanas aktu.

4. NOSLĒGT līgumu ar SIA “Talsu ūdens” par pakalpojuma lietošanu

Pēc pieslēguma izbūves saskaņošanas, SIA “Talsu ūdens” ar attiecīgā īpašuma īpašnieku noslēdz līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

ATCERIETIES!!! 

Ja iedzīvotāji pieslēgumus izbūvē bez tehnisko noteikumu izsniegšanas, kā arī neinformē SIA “Talsu ūdens” par pieslēgumu izbūvi, tad šāds pieslēgums ir   NELEGĀLS PIESLĒGUMS, par ko tiek piemērots naudas sods.

Tehnisko noteikumu par pieslēgumu ārējiem ūdens un /vai kanalizācijas tīkliem izsniegšanas pamatojumu un kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, un Talsu novada saistošie noteikumi Nr. 11  „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”.

Sīkāku informāciju par tehnisko noteikumu izsniegšanu skatīt: www.talsuudens.lv

Dalies ar šo ziņu!