Projekti

02.06.2021.

LOGOTU Logo4

SIA “Talsu ūdens” turpina aicināt Stendes pilsētas iedzīvotājus izmantot iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem

Kopš projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” būvdarbu pabeigšanas pagājis jau pusotrs gads, un iedzīvotāji samērā aktīvi ir izmantojuši iespēju pieslēgties izbūvētajiem centralizētiem tīkliem.

SIA “Talsu ūdens” regulāri informē iedzīvotājus par aktualitātēm projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018), kur 2019. gada septembrī tika pabeigti būvdarbi un būvobjekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 8. oktobrī.

SIA “Talsu ūdens” 2021. gada sākumā apzināja visus tos iedzīvotājus, kuri nebija izņēmuši tehniskos projektus. Šobrīd to ir izdarījuši 75 % iedzīvotāji. Sākoties pavasara – vasaras sezonai, kad ir labvēlīgāks laiks būvdarbu veikšanai, ceram uz jaunu pieslēgumu izbūvi.

Aptaujājot iedzīvotājus, cenšamies noskaidrot iemeslus, kādēļ vairāki īpašumi atsakās pieslēgties – nepietiekama finansējuma vai citu iemeslu dēļ. Šobrīd esam apzinājuši gandrīz 100 % iedzīvotājus.

Visaktīvāk pieslēgusies ir Rožu iela un Robežu iela, kur jau sasniegts 74 % pieslēguma rādītājs, kā arī  Ozolu iela – 70 %, Talsu iela – 67%  un Pionieru iela – 60% pieslēguma rādītājs.

SIA “Talsu ūdens” darbinieki apsekojuši vairums  adreses, kas nav izņēmušas tehniskos noteikumus un nav veikti pieslēgumi centralizētiem kanalizācijas tīkliem vai SIA  “Talsu ūdens” nav informācijas par pieslēgumu izbūvi.

SIA “Talsu ūdens” joprojām aicina tos iedzīvotājus, kuri līdz šim nav pieprasījuši izsniegt tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei, sazināties pa tālruni 63222216, vai e-pastā: info@talsuudens.lv.

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas, īpašniekam jārēķinās vien ar izmaksām EUR 8,60 (ar PVN) par inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas sagatavošanu. Pieslēguma izbūvi īpašnieks veic atbilstoši izsniegtajai shēmai, par saviem līdzekļiem. Pirms būvniecības uzsākšanas Talsu novada būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.  Pēc izbūves pieslēgums jāsaskaņo ar SIA “Talsu ūdens” speciālistu.

Gadījumā, ja iedzīvotāji jau izbūvējuši pieslēgumu, bet vēl nav noslēguši līgumu par notekūdeņu novadīšanu, nekavējoties sazināties ar SIA “Talsu ūdens”, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu.

Īpašnieki var pretendēt arī uz Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu – Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.16 „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” – informācija https://likumi.lv/doc.php?id=292242  

Kā arī atgādinām, ja jūsu īpašumā atrodas krājtvertne, septiķis vai notekūdeņu attīrīšanas iekārta, tā jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim. Sīkākai informācijai skatīt šeit.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums/iesniegums

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uztur un aktualizē SIA “Talsu ūdens”.

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

___________________________________________________________

14.05.2019.

LOGO      TU Logo4

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves darbu lielākā daļa ir pabeigta

SIA “Talsu ūdens” turpina realizēt ūdenssaimniecības projektu Stendes pilsētā – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Būvdarbu veicējs SIA “Ostas celtnieks” informējis, ka projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018) ietvaros jau izpildīti 79 % no centralizētā ūdensvada izbūves darbiem un 61 % no centralizētās kanalizācijas izbūves darbiem. 80% no centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem pabeigti Pionieru, Talsu, Rožu, Ozolu un Saules ielās, šajās ielās palikuši labiekārtošanas un segumu atjaunošanas darbi.

Savukārt aprīļa mēnesī uzsākti un maijā turpinās būvdarbi Brīvības ielā.

Kā jau plānots 2019. gada vasaras sākumā Stendes pilsētas iedzīvotāji pakāpeniski varēs sākt pieslēgties kanalizācijas tīkliem, par ko SIA “Talsu ūdens” iedzīvotājus informēs atsevišķi. Būvdarbu nobeigumā paredzēti ielu seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi.

Projekta ietvaros būvdarbus veic SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Geo Consultants”. Satiksmes organizācijas un ceļa zīmju izvietošanu Stendes pilsētā nodrošina būvnieks.

attels_OzoluKSS

 

Ozolu iela, Stende

 

 

 

 

 

 

Attēlos- Ozolu iela, Stendē

 

 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

___________________________________________________________

17.01.2019.

LOGO      TU Logo4

Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” realizācija

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018) ietvaros no 2018. gada novembra līdz 2019. gada 15. janvārim paveikti darbi – Liepu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 172,1 m, kanalizācijas cauruļvadi 162,8 m. Talsu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 8,6 m, kanalizācijas cauruļvadi 20,9 m. Ozolu ielā izbūvēts kanalizācijas spiedvads 6,8 m, kanalizācijas cauruļvadi 5,3 m un veikta kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve. Saules ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 36 m, kanalizācijas cauruļvadi 36 m.

Plānots, ka 2019. gada vasaras sākumā Stendes pilsētas iedzīvotāji jau pakāpeniski varēs sākt pieslēgties kanalizācijas tīkliem, bet par to SIA “Talsu ūdens” iedzīvotājus informēs atsevišķi. Būvdarbu nobeigumā paredzēti ielu seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi.

Atgādinām, ka projekta ietvaros būvdarbus veic SIA “Ostas celtnieks”, bet kā apakšuzņēmējs darbojas SIA “SAN B”. Satiksmes organizācijas un ceļa zīmju izvietošanu Stendes pilsētā nodrošina būvnieks.

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

___________________________________________________________

26.10.2018

LOGO

Projekta realizācija notiek plānotajos termiņos

SIA “Talsu ūdens” š.g. augustā uzsāka realizēt projektu Stendes pilsētā, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti Stendes pilsētā – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielās.

Projekta ietvaros būvdarbus veic SIA “Ostas celtnieks”, bet kā apakšuzņēmējs darbojas SIA “SAN B”. Satiksmes organizācijas un ceļa zīmju izvietošanu Stendes pilsētā nodrošina būvnieks.

Vispirms būvdarbi tika uzsākti Liepu, Rožu un Ozolu ielās, šobrīd darbi tiek veikti Talsu ielā un turpinās Liepu ielā.

Līdz 2018. gada 23. oktobrim Rožu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 550m, kanalizācijas cauruļvads 550m. Rožu ielā cauruļvadu izbūves darbi ir pabeigti un ir uzsākta seguma atjaunošana.

Ozolu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 271m, kanalizācijas 221m, kanalizācijas spiedvads 55m. Liepu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 485m, kanalizācijas cauruļvadi 475m. Savukārt, Talsu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 43m, kanalizācijas cauruļvadi 43m.

Informējam iedzīvotājus, ka projektā plānotie darbi turpināsies 2018. gada nogalē un 2019. gada sākumā, kad plānots izbūvēt galvenos maģistrālos tīklus ar pieslēgumu vietām. Pieslēgties maģistrālajiem tīkliem būs iespējams, sākot no 2019. gada maija un vasaras mēnešos, bet būvdarbu nobeigumā paredzēti ielu seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi.

SIA “Talsu ūdens” aicina Stendes iedzīvotājus būt saprotošiem par īslaicīgajiem ūdens piegādes pārtraukumiem un atsevišķiem ierobežojumiem piekļuvei dzīvesvietās, veicot projekta būvdarbus.

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

_________________________________________________________________

LOGO

01.08.2018.

Augustā uzsāks Stendes ūdenssaimniecības projekta, II kārtas būvdarbus

SIA “Talsu ūdens” augustā uzsāks būvdarbus Stendes pilsētā, realizējot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018.

2. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Ostas celtnieks”, par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, līguma summa EUR 1 389 946,64, bez PVN. Saskaņā ar būvnieka iesniegto kalendāro grafiku, pirmie darbi tiks uzsākti Liepu un Rožu ielā.

Par plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem Stendes iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi, detalizētāku  informāciju varēs iegūt SIA “Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv, vai zvanot pa tālruni 63222216. Satiksmes organizācijas un zīmju izvietošanu Stendes pilsētā nodrošina būvnieks.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti Stendes pilsētā – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu (daļā), Saules un Talsu ielās.

Stendes pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo norādītajās ielās,  tiek aicināti ierasties SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsi, līdzi ņemot zemesgrāmatu un zemes robežu plānu, lai aizpildītu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu, pieslēgumu izbūvei.

SIA “Talsu ūdens” mudina iedzīvotājus savlaicīgi veikt sagatavošanās darbus pieslēgumu izbūvei – 2018. gadā tiks izbūvēti maģistrālie tīkli ar pieslēgumu vietām, savukārt pieslēgties maģistrālajiem tīkliem būs iespējams orientējoši sākot no 2019. gada jūnija.

Informācija par projektu:

          Projekts Nr.5.3.1.0/17/1/018 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” tiek īstenots SAM 5.3.1. ietvaros realizējamam kanalizācijas tīklu paplašināšanas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves projektam Stendes pilsētā. Projekta kopējās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 1 426 326,64 EUR veidojas sekojoši:

  1. Projektēšanas izmaksas 14 200,00 EUR
  2. Autoruzraudzības izmaksas 3 700,00 EUR
  3. Būvuzraudzības izmaksas 18 480,00 EUR
  4. Būvdarbu izmaksas 1 389 946,64 EUR.

 No projekta kopējā budžeta attiecināmās izmaksas ir 948 530,09 EUR, neattiecināmās izmaksas 477 796,55 EUR – ūdens tīklu izbūve un rekonstrukcija. Paredzamais Kohēzijas fonda atbalsts 73,71% no attiecināmajām izmaksām 699 168,50 EUR. Publiskais finansējums attiecināmajām un neattiecināmajām projekta izmaksām 727 158,14 EUR. Pamatojoties uz Talsu novada domes 28.06.2018 lēmumu Nr.242 publiskā finansējuma sadalījums ir 30% jeb 218 148 EUR SIA “Talsu ūdens” un 70% jeb 509 010,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

 Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

________________________________________________________________________

LOGO

04.07.2018.

Tuvākajā laikā plāno uzsākt Stendes ūdenssaimniecības projekta, II kārtas būvdarbus.

Aicinām Stendes pilsētas iedzīvotājus uz tikšanos, š. g. 5. jūlijā, plkst. 18:00, Stendes  pilsētas pārvaldē, kurā piedalīsies  pārstāvji no SIA “Ostas celtnieks” un SIA “Talsu ūdens”, lai kopīgi ar jums pārrunātu ūdenssaimniecības projekta jautājumus, tai skaitā projekta laikā plānoto kalendāro grafiku, satiksmes organizāciju un pieslēgumu izbūves jautājumus.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi paredzēts veikt Stendes pilsētā – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielās.

SIA “Talsu ūdens” informē, ka š. g. 2. jūlijā tika noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018 būvdarbiem. Līguma slēgšanas tiesības pēc iepirkuma tika piešķirtas SIA “Ostas celtnieks”, reģistrācijas Nr. 41203004237.  Līguma summa ir EUR 1 389 946,64, bez PVN.

Kā arī, š.g. 2. jūlijā tika noslēgts līgums par projekta būvdarbu būvuzraudzību ar SIA “Geo Consultants”, reģistrācijas Nr. 4003340949, par līguma kopējo summu EUR 18 480,00 bez PVN.

Autoruzraudzību projekta būvdarbu daļai “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve” veiks SIA “Inženiertehniskie projekti”, reģistrācijas Nr. 51203015571.

Kohēzijas fonda atbalsts ir 73,71% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 699 168,50 EUR.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

           _______________________________________________________________________

LOGO

29.05.2018.

SIA “Talsu ūdens” š. g. 28. februārī izsludināja iepirkumu procedūras Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros” identifikācijas Nr. TU 2018/03, un „Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros”, identifikācijas Nr. TU 2018/04, Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/018.

Iepirkumiem tika piemērota SPSIL “zemsliekšņu” iepirkumu procedūra, kas tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Iepirkums Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros” identifikācijas Nr. TU 2018/03, 2018. gada 4. aprīlī beidzās bez rezultātiem, jo tika iesniegts tikai viens piedāvājums un iesniegtā piedāvājumā bija neprecizitātes, tādēļ Iepirkumu komisija nolēma iepirkumu pārtraukt un izsludināt atkārtoti.

Izsludinot atkārtotu iepirkumu Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros” identifikācijas Nr. TU 2018/08, tika saņemti 3 pretendentu piedāvājumi. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu atbilstību, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu, slēgt līgumu ar SIA “GEO CONSULTANTS” reģistrācijas Nr. 4003340949, piedāvātā līguma cena 18 480,00 bez PVN. Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tika pieņemts 2018. gada 10. maijā.  

Iepirkumā “Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” ietvaros” tika veikti grozījumi, saskaņā ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūras ieteikumiem, kā arī precizētas būvdarbu apjomu tāmes. Tāpēc tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 2018. gada 25. aprīlī tika saņemti 2 pretendentu piedāvājumi.

Iepirkumu komisija izvērtējot piedāvājumu atbilstību, nolēma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “OSTAS CELTNIEKS”, reģistrācijas Nr.41203004237. Piedāvātā līguma cena: 1 389 946,64, bez PVN.

 Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkumi veikti par būvdarbiem un būvdarbu būvuzraudzību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Darbi paredzēti Stendes pilsētā, Talsu novadā – Aspazijas (Kad. Nr. 88150010188), Brīvības (88150010193), Liepu (88150010181), Ozolu (88150010190), Pionieru (88150010182), Rožu (88150010183), Saules (88150010187) un Talsu (88150010180) ielās.

2018. gada jūnija sākumā plānots noslēgt līgumus par būvuzraudzības un būvdarbu veikšanu.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

________________________________________________________________________________________

LOGO

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Talsu ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Stendes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu)  riskus.

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 29. novembrī. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta Līguma spēkā stāšanās dienā.

Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējo inženiertīklus – kopumā 2,675 km garumā (papildus pievadi – 0,685 km). Izbūvēt un pārbūvēt ūdensapgādes ārējos tīklus – kopumā 2,516 km apjomā.

Plānoto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi paredzēts veikt Stendes pilsētā Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielās.

Stendes pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem laika periodā līdz 2022. gada 31. martam plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 320 Stendes pilsētas iedzīvotājiem, bet centralizētai ūdensapgādes sistēmai – 30 Stendes iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas: 1 448 662,30 EUR (ar PVN)

Kohēzijas fonda atbalsts: 73,71% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 699 168,50 EUR.

Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums, veicot ieguldījumu, SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā ir 348 650,00 EUR apmērā. Pašvaldības galvojums 2018. gadā SIA “Talsu ūdens” aizņēmumam ir 149 423,00 EUR apmērā.

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

531

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos”

I kārta

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta” realizācija sākās 2009.gadā un noslēdzās 2012.gadā. Projekta mērķis bija Talsu pašvaldības ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, kā arī ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Projekta laikā ir veikta būtiska esošo ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu būvniecība, kas nodrošina stabilu un plašu esošās ūdensapgādes sistēmas pieejamību un izplatību. Kopā rekonstruēti un izbūvēti 37 184 m ūdensapgādes tīklu, kas sastāda 74,8% no kopējā esošā ūdensapgādes sistēmas apjoma. Šobrīd pakalpojumi pieejami 94% iedzīvotāju, bet iespējamo pieslēgumu līmenis ir 95,7% no kopējā iedzīvotāju skaita pakalpojumu sniegšanas zonā.

Kopā rekonstruēti un izbūvēti 25 492 m pašteces kanalizācijas tīklu un 895 m kanalizācijas spiedvadu, kas sastāda 60,6% no kopējā pašteces kanalizācijas garuma un 26% no kanalizācijas spiedvadu apjoma. Tāpat ir izbūvētas četras jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Mālu, Rūķu, Ziemeļu un Gobu ielās un veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Pastendē, Ģibuļu pagastā.

Projekta realizāciju 2009.gada rudenī aizsāka pilnsabiedrība „BKT”. Tomēr tā nespēja pildīt būvdarbu līguma nosacījumus, un SIA „Talsu ūdens” bija spiesta lauzt līgumu. Pēc jauna iepirkuma izsludināšanas, no 2011.gada septembra projekta I kārtas darbus turpināja SIA „Ostas celtnieks”, bet II kārtu uzsāka pilnsabiedrība „Consortium RTS”.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, I kārta” būvdarbu kopējās izmaksas bija 5 991 897,05 LVL. No tām 85% finansēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 6,4% tika segtas no valsts budžeta, savukārt 8,6% nodrošināja SIA „Talsu ūdens” no saviem līdzekļiem.

531

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos”

II kārta

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” sākās 2014.gada nogalē. Būvdarbus veic SIA “Ostas celtnieks”, bet kā apakšuzņēmējs daļu no darbiem palīdz veikt vietējā pilnsabiedrība “Talsu partneri”. Būvuzraudzību veic SIA „Geo Consultants”, bet par autoruzraudzību atbild SIA „Firma L4”, kas ir arī tehniskā projekta izstrādātājs projektā veicamajiem būvdarbiem.

Šī projekta laikā tiek paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli dažādās Talsu pilsētas daļās. Kopumā paredzēts izbūvēt 3557 m ūdensapgādes un 3903 m kanalizācijas tīklus. Pēc darbu pabeigšanas centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai varēs pievienoties vēl ap 300 jaunu klientu.

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Paredzēts, ka projekts noslēgsies 2015.gada vasarā.

328

Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē” sākās 2010.gada jūlijā. Būvdarbus veica pilnsabiedrība “Talsu partneri”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Firma L4” un projekta autoruzraudzību veica tehniskā projekta izstrādātājs SIA „ŪKS Projekts”.

Projekta īstenošana bija nepieciešama, jo pirms tam tīklā padotā ūdens kvalitāte neatbilda normatīvo aktu prasībām, bija lieli ūdens zudumi, nekvalitatīva notekūdeņu savākšanas sistēma (cauruļvadi), kas radīja piesārņojumu, un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas bija novecojušas.Projektā rekonstruēti un no jauna izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē” realizēja SIA „Siltumiņš”*, saņemot 85% finanšu atbalstu no ES finanšu līdzekļiem un to atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 15% pašvaldības finansējums. Projekta izmaksas bija 403 882 LVL (5746723.13 EUR), t.sk. ERAF finansējums – 333 787 LVL (474936.11 EUR). Projekts noslēdzās 2012.gadā.

* SIA „Talsu ūdens” ir SIA „Siltumiņš” tiesību un saistību pārņēmējs.

328

Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā

Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā” izbūvētas jaunas kanalizācijas trases (1740 m), t.sk. 1540 m pašteces vads un 200 m spiedvads, rekonstruētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī – izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Notekūdeņu sistēmu bija nepieciešams daļēji rekonstruēt, jo kanalizācijas tīkli bija sliktā stāvoklī un notekūdeņu attīrīšanas ierīces darbojās neapmierinoši. Realizējot projektu, Mundigciemā tika samazināts vides piesārņojums un panākta likumdošanai atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, kā arī – nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība. Mundigciemā tika samazināta neattīrītu notekūdeņu nonākšana apkārtējā vidē, sekmējot vides piesārņojuma novēršanu un nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem.

Būvdarbus šajā projektā 203 461,60 LVL (289499.78 EUR) apmērā veica pilnsabiedrība „Talsu partneri”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Firma L4”, bet autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātāji SIA „ŪKS – Projekts”.

Projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē” realizēja SIA „Siltumiņš”*. Projekta kopējās izmaksas šajā kārtā bija nedaudz lielākas kā 208 tūkst. LVL (295957 EUR), no kuriem 147 405 LVL (209738.42 EUR jeb 85 % no attiecināmajām izmaksām) tika līdzfinansēti no ERAF un 17 342 LVL (24675.44 EUR jeb 10% no attiecināmajām izmaksām) bija valsts līdzfinansējums.

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Mundigciemā” noslēdzās 2011.gada beigās.

* SIA „Talsu ūdens” ir SIA „Siltumiņš” tiesību un saistību pārņēmējs.

531

Ūdenssaimniecības attīstība Stendes pilsētā

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Stendes pilsētā” būvdarbi modernas ūdens atdzelžošanas sistēmas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un jauna ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei tika uzsākti 2009.gada 30.oktobrī un ekspluatācijā tika nodoti 2010.gada septembrī.

Projektā tapuši divi jauni dziļurbumi ar virszemes baseiniem ūdens iegūšanai, bet par tīru dzeramo ūdeni tagad gādā jaunā ūdens atdzelžošanas stacija. Projekta rezultātā Stendē izveidota vienota ūdenssaimniecības sistēma, jo zem dzelzceļa izbūvēts ūdensvads, kas savieno Stendes pilsētas centru ar Meliorācijas daļu. Izbūvētā atdzelžošana stacija un otrā pacēluma sūkņu stacija apgādātas ar jaunu modernu aprīkojumu. Izbūvēts arī pazemes ūdens rezervuārs un uzstādīta moderna automātiskā sistēma. Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, atjaunota sūkņu stacijas notekūdeņu izplūdes vieta un aberācijas sistēma. Uzstādīta septiķu un krājrezervuāru dūņu pieņemšanas iekārta, kā arī izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ir uzstādīti 264 ūdens skaitītāji patērētājiem.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Stendes pilsētā” kopējās izmaksas bija 1 301 412,56 LVL (1851743.25 EUR), no kuriem 80% sedza ES Kohēzijas fonds, 6,44 % bija valsts finansējums, bet pārējā daļa SIA „Stendes nami”* līdzfinansējums.

Līgumi par būvdarbu veikšanu tika noslēgti ar trim firmām. SIA „Selva Būve” izbūvēja ūdens atdzelžošanas sistēmu, SIA „Velve” rekonstruēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un SIA „San B” rekonstruēja ūdensvada un kanalizācijas sistēmu. Būvuzraudzību veica SIA „Firma L4”, autoruzraudzību – SIA „Venteko”.

Vēlāk, 2012.gadā, tika realizēts projekts ”Ūdenssaimniecības attīstība Stendes pilsētā, II kārtas ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija”. Par darbu veikšanu līgums tika noslēgts ar SIA „Selva būve”.

Projekta rezultātā iedzīvotāji ieguva kvalitatīvākus dzeramā ūdens un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus, ūdens hidrantus ugunsdzēsēju vajadzībām, tika samazināts risks gruntsūdeņu piesārņojumam caur infiltrāciju no sadzīves kanalizācijas tīkliem un būvēm gruntī, kā arī rekonstruētas, sakārtotas ielas un ietves. Darbi veikti Brīvības ielas posmā no Stacijas ielas līdz Talsu ielai – tas ir maģistrālais ūdensvads, kura tehniskais stāvoklis bija ļoti smags un tajā bija iespējamas ļoti grūti likvidējamas ūdensvada avārijas. Darbi notika arī Dumpīšu, Robežu, Aspazijas un Gaismas ielās.

Projektā rekonstruēti un no jauna ierīkoti ūdensapgādes cauruļvadi ar 2265m kopgarumu, kā arī kanalizācijas notekūdeņu caurules ar kopējo garumu 2070m. Projektā renovēta viena kanalizācijas sūkņu stacija.

Līguma summa bija 655 524,04 LVL (932726.68 EUR)  bez PVN un projektu līdzfinansēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 85% apmērā, 8,8% no finansējuma tika saņemti valsts budžeta dotāciju veidā. Atlikusī daļa bija Stendes pašvaldības piešķirtais finansējums.

*SIA „Talsu ūdens” ir SIA „Stendes nami” tiesību un saistību pārņēmējs.