30. septembra vēlā pēcpusdienā SIA “Talsu ūdens” saņēma apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Adax 2” paziņojumu par līguma pārtraukšanu ar SIA “Talsu ūdens” par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 23 daudzdzīvokļu mājām Talsos, Stendē un Mundigciemā, Lībagu pagastā. SIA “Talsu ūdens” reaģēja nekavējoties: visas 23 SIA “Adax 2” apsaimniekotās daudzdzīvokļu mājas tika apsekotas un reģistrēti māju ievadskaitītāju rādījumi, par to sastādot aktu, savukārt iedzīvotāji informēti par šādu SIA “Adax 2” rīcību. Tomēr SIA “Talsu ūdens” uzsver – daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus turpinās nodrošināt kā līdz šim, neskatoties uz pārrunām ar SIA “Adax 2” par turpmāko norēķinu un parādu atgūšanas procesu.

30. septembrī SIA “Adax 2” iesniedzis paziņojumu, norādot, ka ar SIA “Talsu ūdens” noslēgtie līgumi uzskatāmi par pārtrauktiem no paziņojuma iesniegšanas dienas – tas ir, no 30. septembra. Apsaimniekotājs pieprasījis līgumu pārtraukšanu, lai sāktu darbu pie jauna līguma izveides, paredzot norēķinu kārtību, kuras nosacījumi, jau tagad skaidrs, nav pieņemami SIA “Talsu ūdens” – pakalpojuma sniedzējam.

SIA “Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Igors Kude atklāja, ka jau ilgstoši ar SIA “Adax 2” tiek meklēts risinājums, lai pakāpeniski tiktu segti SIA “Adax 2” iekrātie parādi par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Šobrīd SIA “Adax 2” SIA “Talsu ūdens” par pakalpojumiem nav samaksājis 51 288,98 eiro. Vairākkārt SIA “Adax 2” pārstāvji aicināti uz tikšanos, lai situāciju risinātu, tāpat meklēti dažādi veidi, kā to, abām pusēm vienojoties, labāk paveikt.

“Esam devuši daudzus priekšlikumus, kā sadarboties, bet uzņēmums, acīmredzot, to nevēlas. Iesniegumā tika norādīts, ka jaunajā līgumā nepieciešams iekļaut punktu, kas paredz, ka SIA “Adax 2” maksājumu saistību apjoms pret SIA “Talsu ūdens” ir atbilstošs tikai un vienīgi no iedzīvotājiem faktiski saņemto maksājumu apmēram. Tas nav iespējams – ne juridiski, ne arī praktiski.  Nav mehānisma, lai mēs varētu pārliecināties par iedzīvotāju faktisko maksājumu apmēru,” teica I. Kude. Viņš uzsvēra, ka tikpat nekorekta ir vēlme, lai SIA “Talsu ūdens” segtu izdevumus, kas rastos, SIA “Adax 2” vēršoties pret nemaksātājiem. “Parādu piedziņas izdevumu segšanai nepieciešamais finansējums apsaimniekotājam ir iekļaujams noteiktajā apsaimniekošanas maksā. Turklāt katru mēnesi SIA “Adax 2” apmaksājam vēl papildus administratīvos izdevumus par rēķinu apmaksas iekasēšanu aptuveni 600 eiro apmērā, ” norādīja I. Kude. Līdz ar to šādus SIA “Adax 2” priekšlikumus SIA “Talsu ūdens” nevar atbalstīt.

Tomēr svarīgākais SIA “Talsu ūdens” uzdevums  –

lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus un kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Turklāt, tikai iedzīvotāji ir tiesīgi lemt par veidu, kādā tiek veikti norēķini par šo pakalpojumu, nevis apsaimniekotājs.

SIA “Talsu ūdens” SIA “Adax 2” apsaimniekoto māju kāpņutelpās ir izvietojis paziņojumu iedzīvotājiem, informējot par izmaiņām – SIA “Talsu ūdens” pagaidām turpina pakalpojuma nodrošināšanu, bet SIA “Adax 2” apsaimniekoto māju iedzīvotājiem ir jāsasauc kopsapulce, lai lemtu, kā turpmāk saņemt ūdensapgādes pakalpojumu. SIA “Talsu ūdens” dara zināmu, ka viens no veidiem ir tiešie norēķini ar SIA “Talsu ūdens”, vienojoties, kā tiek segta ūdens patēriņa starpība starp katra dzīvokļa skaitītāja rādījumu un ievadskaitītāju. Tāpat dzīvokļu īpašnieki var lemt par mājas apsaimniekotāja pilnvarojuma apjomu, iespējamais risinājums – mainīt apsaimniekotāju vai arī dibināt biedrību.

“Ir atsevišķas mājas, kas jau tagad izteikušas vēlmi norēķināties ar tiešajiem maksājumiem. Jā, tas uzņēmumam būs liels papildu darba apjoms, bet būs arī ieguvumi – iedzīvotājiem būs pārliecība, ka rēķinu apmaksa ir korekta un nonāk tam paredzētajā mērķī,” stāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

SIA “Talsu ūdens” aicina SIA “Adax 2” apsaimniekoto māju pārstāvjus (māju vecākos) sazināties ar uzņēmumu, lai vienotos par tālāko rīcību ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā – tālrunis 63222216. Tāpat SIA “Talsu ūdens” piedāvā māju pārstāvjiem saņemt izziņu par mājai uzkrāto parādu apmēru un lūdz informēt par iedzīvotāju kopsapulču rīkošanu – SIA “Talsu ūdens” speciālisti ir gatavi tajās piedalīties, lai kopā rastu problēmas risinājumu.

Dalies ar šo ziņu!