Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Talsu ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Stendes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu)  riskus.

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 29. novembrī. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta Līguma spēkā stāšanās dienā.

Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējos inženiertīklus – kopumā 2,675 km garumā (papildus pievadi – 0,685 km). Izbūvēt un pārbūvēt ūdensapgādes ārējos tīklus – kopumā 2,516 km apjomā.

Plānoto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi paredzēts veikt Stendes pilsētā Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielās.

Stendes pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem laika periodā līdz 2022. gada 31. martam plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 320 Stendes pilsētas iedzīvotājiem, bet centralizētai ūdensapgādes sistēmai – 30 Stendes iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas: 1 448 662,30 EUR (ar PVN)

Kohēzijas fonda atbalsts: 73,71% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 699 168,50 EUR.

Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums, veicot ieguldījumu, SIA “Talsu ūdens” pamatkapitālā ir 348 650,00 EUR apmērā. Pašvaldības galvojums 2018. gadā SIA “Talsu ūdens” aizņēmumam ir 149 423,00 EUR apmērā.

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

Dalies ar šo ziņu!