LOGOTU Logo4

2019. gada 2. septembrī tika pabeigti projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018) būvdarbi un Būvobjekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 8.oktobrī.

Atkārtoti aicinām Stendes pilsētas – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielas iedzīvotājus, kuri līdz šim nav pieprasījuši izsniegt tehniskos noteikumus, sazināties ar SIA “Talsu ūdens”, pa tālruni – 63222216, vai e-pastā info@talsuudens.lv, lai aizpildītu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu pieslēguma izbūvei.

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas, īpašniekam jārēķinās vien ar izmaksām EUR 8,60 (ar PVN) par inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas sagatavošanu.

Pieslēguma izbūvi īpašnieks veic atbilstoši izsniegtajai shēmai, par saviem līdzekļiem. Pirms būvniecības uzsākšanas Talsu novada būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.  Pēc izbūves pieslēgums jāsaskaņo ar SIA “Talsu ūdens” speciālistu.

Gadījumā, ja iedzīvotāji jau izbūvējuši pieslēgumus, bet vēl nav noslēguši līgumu par notekūdeņu novadīšanu, nekavējoties sazināties ar SIA “Talsu ūdens” lai noslēgtu pakalpojuma līgumu. 

SIA “Talsu ūdens” papildus informē, ka īpašnieki var pretendēt arī uz Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu – Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.16 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.

Informējam, ka š.g. jūnijā SIA “Talsu ūdens” darbinieki dosies aptaujāt tos Stendes iedzīvotājus projekta realizācijas vietā, adresēs, kur vēl nav izņemti tehniskie noteikumi un nav pieslēgumi centralizētiem tīkliem.

Apsekojot īpašumus, tiks veiktas pārbaudes par to vai nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) atbilst normatīvo aktu prasībām – jo kopš 2019.gada 4.maija spēkā ir Talsu novada saistošie noteikumi Nr.11 “Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā”.

Uz Stendes pilsētu tiek attiecināti saistošie noteikumi un tas uzliek pienākumus:

  • Iedzīvotājiem būs jāreģistrē nosēdbedres vai asenizācijas bedres, un
  • jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem (iespējams, jāpārbūvē),
  • regulāri jānodrošina to izvešana (minimāli 1 x gadā).

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uztur un aktualizē SIA “Talsu ūdens”.

SIA “Talsu ūdens”, tālrunis: 63222216

 Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!