Atkārtoti informējam un atgādinām, ka SIA “Talsu ūdens” joprojām regulāri saskaras ar problēmsituācijām, kad tauku dēļ tiek aizsprostota un pārstāj darboties centralizētā notekūdeņu novadīšanas sistēmas atsevišķi posmi. Taukvielas uzkrājoties uz kanalizācijas cauruļvadu sieniņām rada aizsērējumus, cauruļvadi kļūst šaurāki, kas būtiski apgrūtina notekūdeņu plūsmu un izraisa kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus. Diemžēl tas rada papildu izdevumus, un slodzi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā arī steidzami avāriju novēršanas režīmā jārisina jautājums par pārplūstošu kanalizācijas trašu tīrīšanu. Attīrīt cauruļvadus no taukvielām ir ļoti sarežģīti, jo tās atdziestot sacietē līdz stingrai masai, tās atdalīt var tikai ar mehānisku iejaukšanos un speciālu instrumentu palīdzību.


SIA “Talsu ūdens” pagājušā gada jūnijā jau informēja sabiedrību, ka, pastiprināti kontrolēs, pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumu priekšattīrīšanas un tauku ķeršanas iekārtas, lai konstatētu iespējamos piesārņojuma avotus.

2022. gada 2. pusgadā SIA “Talsu ūdens” darbinieki sazinājās un arī faktiski apsekoja pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumus savā apkalpes zonā – Talsu pilsētā un Talsu novadā – tai skaitā izglītības iestādes, kafejnīcas un citus ēdināšanas uzņēmumus. Lai arī vairums uzņēmumu ir snieguši sākotnējo informāciju, ka tiem ir ierīkoti tauku uztvērēji (ķērāji), tad reālajā situācijā visbiežāk konstatējam, ka tie faktiski nepilda savas funkcijas un tauki netiek regulāri iztīrīti un nonāk kanalizācijas tīklos.

Norādām – lai šādas iekārtas spētu pilnvērtīgi veikt savus uzdevumus, ļoti būtisks faktors ir to pareiza apkope, kas atkarīga gan no iekārtas veida, gan paredzamās notekūdeņu attīrīšanas slodzes. Tauku ķērāji ir regulāri jātīra un savāktie tauki jāutilizē – jābūt noslēgtam līgumam par iekārtu regulāru apkopi un tauku savākšanu.


Jautājumu gadījumos par tauku pareizu savākšanu iesakām sazināties ar uzņēmumiem, kas veic šādas apkopes un tauku savākšanu. SIA “Talsu ūdens” šādu pakalpojumu tiešā veidā nesniedz – tomēr atsevišķos gadījumos, lai novērstu avārijas situācijas, šādus uzņēmumus piesaista kā ārpakalpojumu.

Atkārtoti norādām, ka tauki tiek klasificēti kā kaitīgie atkritumi – nonākot vidē, tie sadalās ap 150 gadu laikā. Bīstamākais tauku apjoms dabā nonāk tieši no pārtikas ražošanas un ēdināšanas darbības – tādēļ SIA “Talsu ūdens” arī 2023. gadā turpinās regulāri apsekot un kontrolēt ražošanas un ēdināšanas uzņēmumus Talsu pilsētā un Talsu novadā, visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā, lai noskaidrotu tauku ķērāju un priekšattīrīšanas sistēmu darbību atbilstību un tehnisko stāvokli.

SIA “Talsu ūdens” konstatējot neatbilstošu situāciju, ņems notekūdeņu analīzes un gadījumos, kad tiks konstatēts virsnormas piesārņojums, kas nonāk centralizētā kanalizācijas sistēmā –  piemēros kompensācijas aprēķinu, kā arī maksu par notekūdeņu analīzēm. Kompensācijas aprēķins var sasniegt līdz pat 1000 EUR par vienu gadījumu – tā kā aicinām savlaicīgi ievērot atbilstošu tauku uztvērēju ekspluatāciju vai steidzami tādus ierīkot.

Pamatojums:  Saistošie noteikumi Nr.45 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā” – 39.punkts – Pakalpojumu lietotājiem, kuru Īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.

SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!