Kopš 2019. gada 4. maija Talsu novadā ir spēkā saistošie noteikumi par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Vairākkārt informācija par jauniem noteikumiem publicēta SIA “Talsu ūdens” mājas lapā, kā arī Talsu novada pašvaldības informatīvajos izdevumos.  Diemžēl šobrīd iedzīvotāju aktivitāte par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju ir neliela. Līdz šim SIA “Talsu ūdens” ir apzinājuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas Stendē un Talsos. Maijā plānots uzsākt iedzīvotāju apzināšanu Valdemārpilī, Ārlavas pagasta Lubezerē un Lubes pagasta Anužos, kā arī Valdgales pagasta Pūņu teritorijās.

Atgādinām, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kā esam skaidrojuši jau iepriekš – Saistošie noteikumi neattiecas uz visu Talsu novada teritoriju – jebkuru viensētu vai ciema teritoriju, bet attiecas tikai uz noteiktām apdzīvotajām vietām – Pastendi, Tiņģeri, Laidzi, Zvirgzdiem, Laucieni, Mundigciemu, Dižstendi, Anužiem, Strazdi, Lubezeri, Pūņām un Jaunpagastu, un četrām Talsu novada pilsētām – Talsiem, Sabili, Stendi un Valdemārpili. TABULA ar teritorijām.

Visās teritorijās, kur tiek attiecināti saistošie noteikumi, iedzīvotājiem, kuri nav pieslēgušies centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir jāreģistrē krājtvertnes (asenizācijas) bedres, un jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem. TABULA ar bedru skaidrojumu.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti:

1) Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (tekstā MK noteikumi Nr. 384);

2) Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā (tekstā Saistošie noteikumi).

SIA “Talsu ūdens” pieņem iedzīvotāju apliecinājumus (pieteikumus), uztur un aktualizē decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistru. Apliecinājuma (pieteikuma) veidlapa pieejama www.talsuudens.lv sadaļā “Veidlapas” – Iesniegums “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties pa tālruni 63222216.

Parakstītu apliecinājumu (pieteikumu) var iesniegt:

  • elektroniski, nosūtot uz e-pastu – info@talsuudens.lv;
  • ielikt pastkastītē pie biroja – Raiņa ielā, 17, Talsi;
  • vai nosūtīt pa pastu.

Visās teritorijās, kur attiecināmi saistošie noteikumi, asenizācijas pakalpojumus – nosēdbedru vai krājtvertņu iztukšošanu var veikt tikai tie uzņēmēji, kuri reģistrēti Asenizatoru reģistrā. Šādu reģistru ir izveidojusi un uztur Talsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa, tajā ir iekļauti tikai tie pakalpojuma sniedzēji, kuri ir noslēguši līgumu par asenizācijas notekūdeņu pieņemšanu ar SIA “Talsu ūdens” vai ar citu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju.

Iedzīvotājiem kontroles nolūkos ir jāsaglabā rēķini vai čeki par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, lai SIA “Talsu ūdens” varētu pārliecināties par to regularitāti, atbilstoši bedres tilpumam un ūdens patēriņam.

Aicinām iedzīvotājus aktīvāk reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas, lai izvairītos no iespējamām sankcijām, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 2021. gada 31. decembrim netiks reģistrētas.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!