LOGOTU Logo4

2021. gada septembrī apritēs 2 gadi, kopš projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” būvdarbu pabeigšanas un iedzīvotāji samērā aktīvi ir izmantojuši iespēju pieslēgties izbūvētajiem centralizētiem tīkliem.

SIA “Talsu ūdens” regulāri informē iedzīvotājus par aktualitātēm projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018), kur 2019. gada septembrī tika pabeigti būvdarbi un būvobjekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 8. oktobrī.

SIA “Talsu ūdens” vismaz reizi pusgadā sazinās ar Stendes pilsētas Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielu iedzīvotājiem, kuri vēl nav izbūvējuši pieslēgumus centralizētiem kanalizācijas tīkliem.

2021. gada pavasara – vasaras sezonā tika izbūvēti 12 jauni pieslēgumi.

Š.g. augustā telefoniski apzināti tie iedzīvotāji, par kuriem līdz šim bija saņemta informācija, ka iespējams, pieslēgumi tiks izbūvēti 2021. gada ietvaros, lai pārrunātu progresu. Aptaujājot iedzīvotājus, cenšamies noskaidrot iemeslus, kādēļ vairāki īpašumi atsakās pieslēgties – nepietiekama finansējuma vai citu iemeslu dēļ.

Diemžēl 15% projektā plānoto pieslēgumu, iespējams, būs problemātiski iegūt, jo iedzīvotāji atteikušies izbūvēt pieslēgumus, visbiežāk kā iemeslu norādot nepietiekamu finansējumu šādiem darbiem, kā arī tiek minēti citi faktori, kurus nevarēja paredzēt pirms projekta, plānojot potenciālo pieslēgumu apjomu.

Līdz 2021. gada beigām, iespējams, varētu sagaidīt vēl dažus pieslēgumus, kopumā sasniedzot 75 % no pieslēgumu apjomu.

SIA “Talsu ūdens” informē, ka, lai izbūvētu pieslēgumus centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei.

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas, īpašniekiem jārēķinās vien ar izmaksām EUR 8,60 (ar PVN) par inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas sagatavošanu.

Jautājumu gadījumā sazināties pa tālruni 63222216, vai e-pastā: info@talsuudens.lv.

Atgādinām – pieslēguma izbūvi īpašnieks veic atbilstoši izsniegtajai shēmai, par saviem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja piešķirts Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums. Pirms būvniecības uzsākšanas Talsu novada būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.  Pēc izbūves pieslēgums jāsaskaņo ar SIA “Talsu ūdens” speciālistu.

Gadījumā, ja iedzīvotāji jau izbūvējuši pieslēgumu, bet vēl nav noslēguši līgumu par notekūdeņu novadīšanu, nekavējoties sazināties ar SIA “Talsu ūdens”, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu.

SIA “Talsu ūdens” papildus informē, ka īpašnieki var pretendēt arī uz Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu – Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.16 „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” – informācija https://likumi.lv/doc.php?id=292242     

Tāpat atgādinām, ka īpašumos, kur ir nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) kopš 2019.gada 4.maija spēkā ir Talsu novada saistošie noteikumi Nr.11 Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā.

Uz Stendes pilsētu tiek attiecināti saistošie noteikumi un tas uzliek pienākumus:

  • Iedzīvotājiem jāreģistrē nosēdbedres, vai asenizācijas bedres, un
  • jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem (iespējams, jāpārbūvē),
  • regulāri jānodrošina to izvešana (minimāli 1 x gadā).

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uztur un aktualizē SIA “Talsu ūdens”.

SIA “Talsu ūdens”

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!