SIA “Talsu ūdens” valde pieņēmusi lēmumu, ka ar š.g. 1. augustu, tiek pieņemti stingrāki nosacījumi par ūdens patēriņa rādījumu neziņošanu. Šie nosacījumi attieksies uz klientiem, kuri 3 mēnešus un vairāk, pēc kārtas nav ziņojuši skaitītāja rādījumus. Pēc uzskaites mezglu kontroliera piekļūšanas adresē, kur regulāri netiek ziņots skaitītāja rādījums, to fiksējot, klientam rēķinā tiks iekļauta jauna sadaļa – par skaitītāja nolasīšanu EUR 8,07 (ar PVN).

Pamatojums: Līguma Speciālie noteikumi 1.3.punkts nosaka, ka komercuzskaites mēraparāta dati Pakalpojuma lietotājam jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam katru mēnesi.

SIA “Talsu ūdens” regulāri konstatē, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu klienti vairāk kā trīs mēnešus nav ziņojuši ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus, līdz ar to nav iespējams korekti aprēķināt ūdens patēriņu un veidojas neprecīza ūdens uzskaites bilance. Šādos gadījumos Sabiedrības uzskaites mezglu kontrolieri dodas pārbaudēs, Sabiedrībai veidojas papildu izmaksas transportā u.c., pie tam adrese visbiežāk jāapseko 2 reizes, jo pirmreizējā apmeklējumā, klients nav sastopams.

Lielākā daļa neziņotāju regulāri ir vieni un tie paši klienti, tāpēc aicinām klientus regulāri, katru mēnesi, no 25. datuma līdz mēneša beigām informēt par skaitītāja rādījumiem.

Lai samazinātu šādu apsekošanas gadījumu skaitu, informējam klientus par turpmākajām darbībām:

Ja klients, vairāk nekā trīs mēnešus nebūs ziņojis skaitītāja rādījumus, SIA “Talsu ūdens” uzskaites mezglu kontrolieris, veicot pārbaudi, norādītajā adresē fiksēs skaitītāja rādījumus un informēs klientu par piemēroto samaksu, kas stāsies spēkā ar š.g. 1. augustu.

Gadījumā, ja pirmreizējā apmeklējuma laikā, klients nebūs sastopams, mūsu darbinieks atstās paziņojumu, par nepieciešamību sazināties ar SIA “Talsu ūdens”, lai ziņotu skaitītāja rādījumu.

Ja uzskaites mezglu kontrolieris konstatēs objektīvus iemeslus, kādēļ klients regulāri nevar ziņot skaitītāja rādījumus, piemēram, skaitītājs atrodas grodu akā, vai pagrabā, vai tml. grūti pieejamā vietā, aktā tiks ierakstīta piezīme par objektīviem iemesliem rādījumu regulārai neziņošanai. Šādos gadījumos samaksa netiks piemērota.

Samaksa netiks piemērota arī klientiem, kuri jau iepriekš mūs rakstiski ir informējuši ka adrese netiek apdzīvota vai kādu citu iemeslu dēļ, kādēļ netiek ziņoti rādījumi.

Ja līdz noteiktajam laikam klients nebūs sazinājies ar uzņēmumu, tiks izrakstīts brīdinājums par atkārtotu adreses apsekošanu līdz noteiktam laikam, vai arī pretējā gadījumā, tiks pārtraukta ūdens padeve, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.

Ar cieņu,

SIA “Talsu ūdens”

Tālrunis: 63222216

Dalies ar šo ziņu!