LOGOTU Logo4

Talsu novada dome apstiprinot 2020. gada budžetu, nolēma paredzēt līdzfinansējumu 20 000 EUR nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Arī šogad ir plānots veicināt jaunus pieslēgumus centralizētajiem kanalizācijas tīkliem SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā un mazināt riskus apkārtējās vides piesārņošanai, kā arī sasniegt ES fondu projektu paredzētos mērķus, pieslēgumu veicināšanai. Šobrīd kā būtiskākie ir pieslēgumi Stendes ūdenssaimniecības projektam  – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” Nr. 5.3.1.0/17/I/018.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt nekustamā īpašuma īpašnieki, fiziskas personas, pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai, pie nosacījuma, ja pieslēguma izbūves attālums līdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir vairāk nekā 10 metru.

Pretendentu uz līdzfinansējuma saņemšanu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 4 mēneši no paziņojuma publicēšanas dienas www.talsuudens.lv un www.talsi.lv

Pretendentu pieteikumu pieņemšanas beigu termiņš ir 2020. gada 1. jūlijs.

Pretendentu pieteikums iesniedzams kopā ar dokumentiem, ko paredz “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (Talsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 16) un Nolikums par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Talsu novada pašvaldība Pretendentam līdzfinansējumu piešķir pie nosacījuma, kad ir pabeigta pieslēguma izbūve un iesniegti izmaksas apliecinoši dokumenti.

Pieslēguma izbūves termiņš ir noteikts 6 mēneši, no līguma parakstīšanas datuma.

Pieteikuma veidlapa

Līdzfinansējuma apmērs

Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

Pretendentiem, kuru īpašumi atrodas Stendes pilsētā – Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules un Talsu ielās, kur realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, nav jāiesniedz (jāgatavo) Pieslēguma būvprojekts vai Apliecinājuma karte.

SIA “Talsu ūdens” jau iepriekš informējis, ka 2019. gada. 2. septembrī, tika pabeigti projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018) būvdarbi un Būvobjekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 8. oktobrī.

Īpašniekus, kuri dzīvo norādītajās Stendes pilsētas ielās un līdz šim nav pieprasījuši izsniegt tehniskos noteikumus, tiek aicināti SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, zemesgrāmatu un zemes robežu plānu, lai aizpildītu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu pieslēguma izbūvei, kā arī iespējams pretendēt uz līdzfinansējumu.

Sākot ar š.g. 1. martu, pretendenti pieteikuma veidlapu kopā ar pielikumiem var iesniegt SIA “Talsu ūdens” birojā – Raiņa iela 17, Talsos, katru darba dienu no plkst. 8:00 – 17:00, personīgi vai nosūtot pa pastu. Pieteikumus var iesniegt arī noformējot kā Elektronisko dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Veidlapas var saņemt SIA “Talsu ūdens” birojā vai apmeklējot mājas lapu www.talsuudens.lv (sadaļā veidlapas).

Informatīvs apkopojums par līdzfinansējumu

Ar cieņu,

SIA “Talsu ūdens”

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!