Klientu ievērībai!
Tehnisko noteikumu par pieslēgumu ārējiem ūdens un /vai kanalizācijas tīkliem izsniegšanas pamatojumu un kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.

Kādos gadījumos tiek izsniegti Tehniskie noteikumi?

 Tehniskie noteikumi jāpieprasa:

 • Jauna pieslēguma ierīkošanai, lai nodrošinātu ūdens piegādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
 • Ja mainās notekūdeņu sastāvs vai patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu daudzums pieaug tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;
 • Ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve vai mainīta komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieprasītu tehniskos noteikumus un  īpašumu pieslēgtu SIA “Talsu ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīkliem?

Lai pieslēgtos centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem, klientam – nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam:
– Jāaizpilda tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums (privātpersona vai juridiskā persona);
– Jāiesniedz īpašumu apliecinošu dokumentu –  Zemesgrāmatu apliecība un zemes robežu plāna – kopijas.

Iesniegumu var aizpildīt personīgi – ierodoties birojā, Raiņa ielā 17, Talsi, vai aizpildot elektroniski, attālināti un nosūtot uz info@talsuudens.lv.

Kāda informācija tiek norādīta tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegumā?

Tehnisko noteikumu pieprasījumā tiek norādīts:

 • Nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese un kadastra apzīmējums;
 • Informācija par plānoto ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu vai informāciju par personu skaitu, kuras plāno lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu;
 • Informāciju par ražošanas notekūdeņus raksturojošajiem parametriem, ja pieslēgums plānots uzņēmumam.

Kāda būs SIA “Talsu ūdens” rīcība, ja norādītā informācija būs nepilnīga?

Ja pieprasījumā norādītā informācija ir nepilnīga vai visi nepieciešamie dokumenti nav saņemti, SIA “Talsu ūdens” septiņu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas par to rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju un norāda, kāda informācija vai dokumenti papildus iesniedzami.

Par pieprasījuma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad SIA “Talsu ūdens”  ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.

Kādā termiņā tiek izsniegti tehniskie noteikumi?

SIA “Talsu ūdens”, ievērojot prasības un termiņus, kas noteikti normatīvajos aktos būvniecības un vides aizsardzības jomā, sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus divu nedēļu laikā no pieprasījumu iesniegšanas. Ja tehnisko noteikumu sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laikposms (līdz vienam mēnesim), par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu SIA “Talsu ūdens” rakstiski informēs pieprasījuma iesniedzēju.

Cik maksā Tehnisko noteikumu izsniegšana?

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bezmaksas, bet, izsniedzot tehniskos noteikumus, tiek sagatavota inženiertīklu vienkāršotā tehniskā shēma, kuras izstrāde ir maksas pakalpojums un  izmaksas ir EUR 18,77 (ar PVN).

Kāda informācija tiek norādīta tehniskajos noteikumos?

Tehniskajos noteikumos tiek norādīts:

 • Pieslēguma vieta pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;
 • Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādītais nekustamā īpašuma lietošanas veids, ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu;
 • Prasības notekūdeņu sastāvam un raksturojošiem parametriem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
 • Piederības robežu, prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un tā atrašanās vietai;
 • Tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tai skaitā lietus notekūdeņu novadīšanai;
 • Ja pieslēguma ierīkošanai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt centralizēto ūdensapgādes sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu – tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo centralizēto ūdensapgādes vai centralizēto kanalizācijas sistēmu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei.

Kāds ir tehnisko noteikumu derīguma termiņš?

Divi gadi. Saskaņā ar saistošiem noteikumiem tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi (Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45., “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā” 10. punktu).

Ja tehnisko noteikumu derīguma termiņā nav izpildīti tehnisko noteikumu nosacījumi un prasības, SIA “Talsu ūdens” pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pieprasījuma tehniskos noteikumus izsniedz atkārtoti, veicot tajos nepieciešamās izmaiņas, vai pagarina tehnisko noteikumu derīguma termiņu, ja citas izmaiņas nav paredzētas.

Kāda būs SIA “Talsu ūdens” rīcība, ja pieslēgšanās centralizētiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem nav iespējama?

Ja pieslēgšanās centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai nav iespējama sistēmas izvietojuma, tehniskā stāvokļa vai nepietiekamās jaudas dēļ, SIA “Talsu ūdens” rakstveidā sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam informāciju par citām pieslēguma ierīkošanas iespējām un termiņiem.

Lūdzam ņemt vērā šādu informāciju:

Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada, kā arī komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos būvniecības jomā.

Ja pieslēguma ierīkošanai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt centralizēto ūdensapgādes sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu, SIA “Talsu ūdens” un nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vienojas par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas projektēšanas, izbūves vai pārbūves kārtību.

Līgumā par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas projektēšanas, izbūves vai pārbūves kārtību, ietver šādus noteikumus:

 • Centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem;
 • Projektēšanas darbus organizē nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
 • Būvdarbus organizē pakalpojuma sniedzējs – SIA “Talsu ūdens”;
 • Izbūvētā centralizētā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēma ir pakalpojuma sniedzēja – SIA “Talsu ūdens” īpašums.

Pēc pieslēguma ierīkošanas būvdarbu pabeigšanas pakalpojuma sniedzējs SIA “Talsu ūdens”  būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam izsniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai.

Pēc atzinuma izsniegšanas SIA “Talsu ūdens” ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju noslēdz pakalpojuma līgumu, ievērojot prasības, ko nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, šie noteikumi un vietējās pašvaldības saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem.

Ja pakalpojumu lietotājs, kas izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus, ar savā īpašumā vai valdījumā esošu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu starpniecību sniedz pakalpojumus citam blakuslietotājam, piegādājot viņa nekustamajam īpašumam ūdeni vai novadot notekūdeņus, šādi sniegtie pakalpojumi nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.