Lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no ēkām, kas NAV pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām, ar 2017. gada 1. jūliju ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

Noteikumi attiecas uz ciemu un pilsētu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (sarunvalodā – nosēdbedres, asenizācijas bedres), kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • septiķus;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī.

Šīs bedres  saturu periodiski izved ar asenizācijas mašīnu, bet nereti šīs bedres nav hermētiski noslēgtas un rada vides piesārņojumu.

Pašvaldībām būs tiesības saistošajos noteikumos noteikt ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām noteikumu prasības neattieksies.

MK noteikumos izvirzītas prasības arī asenizatoriem, kas savāc un izved notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kā arī noteikti uzdevumi pašvaldībām organizēt minēto sistēmu reģistra izveidi, informēt iedzīvotājus par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī izdot saistošos noteikumus.

Pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, līdz 2019. gada 1. janvārim uzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim pabeidz reģistra izveidi, kā tas ir noteikts noteikumos.

Savukārt, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām.

Iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 384, varat šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=291947

 

Dalies ar šo ziņu!