Ūdens skaitītāju rādījumu ziņošana notiek
no katra mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam.

skaititajs