Igors Kude SIA “Talsu ūdens” valdes priekšsēdētāja amatā darbojas mazāk kā gadu, tomēr šajā laikā izdevies paveikt daudz. Apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, īstenots projekts, samazināti kopējie uzņēmuma zaudējumi. 2016. gadu I. Kude sagaida ar optimismu – šogad plānots uzņēmuma zaudējumus samazināt līdz nulles robežai.

Kādi ir SIA “Talsu ūdens” būtiskākie darbi pagājušajā gadā?
SIA “Talsu ūdens” 2015. gadā paveicis daudz. Jūnijā noslēdzās Talsu ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas būvdarbi. Izdevās ietaupīt finansējumu, tādēļ izsludinājām jaunu iepirkumu un īstenojām projekta aktivitātes arī Pļavu ielā. Kopumā Talsu pilsētas ūdenssaimniecības projekta 2. kārtas pabeigšana 2015. gada novembrī ir aizvadītā gada apjomīgākais darbs. Tagad varu apgalvot, ka ūdenssaimniecība Talsos ir sakārtota.
Šobrīd galvenais jautājums ir par nepieciešamo pieslēgumu nodrošināšanu izbūvētajiem tīkliem. Šo jautājumu mēģināsim risināt, lūdzot iesaistīties arī Talsu novada pašvaldību. Tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir noteikts, ka šobrīd vairāk nekā 99% Talsu pilsētas aglomerācijas iedzīvotāju ir nodrošināta iespēja pieslēgties ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkliem. Tomēr daudziem cilvēkiem nav pietiekami daudz līdzekļu, lai to paveiktu. Citas pašvaldības šādiem mērķiem piešķir budžeta finansējumu, piemēram, nodrošina augstāku atbalsta intensitāti sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Izstrādāsim priekšlikumus, kā šo problēmu risināt Talsu novadā. Aptaujāsim cilvēkus, lai noskaidrotu, kas labprāt gribētu pieslēgties centrālajai ūdensapgādei un kanalizācijai, bet kādu iemeslu dēļ to nevar izdarīt. Mums jānodrošina noteikts pieslēgumu skaits, lai izpildītu projekta nosacījumus.
Noteiktu pieslēgumu skaits jānodrošina arī citviet novadā, ne tikai Talsos.
Protams, šī problēma ir aktuāla visā novada teritorijā. Tomēr ir arī cita problēma, piemēram, Stendē ļaudis gribētu, bet viņiem nav, kur pieslēgties. Tur izbūvēts ūdensvads, bet centralizētā kanalizācijas sistēma pieejama tikai 38% iedzīvotāju. Šobrīd esam iesnieguši pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lai pretendētu uz Eiropas Savienības finansējumu, ko paredzēts apgūt no 2017. līdz 2019. gadam. Ja mūsu piedāvājumu apstiprinās un, šķiet, ka tā varētu notikt, tad Stendē tiks izbūvēta kanalizācijas sistēma un jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tas nebūs vienkārši, jo, izbūvējot kanalizāciju, jānodrošina noteikts pieslēgumu skaits jau projekta realizācijas laikā. Turklāt jādomā, kā šāds Eiropas Savienības fondu līdzekļu ieguldījums ietekmēs tarifu. Tomēr jāapzinās: ja šo kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Stendē neizbūvēsim, tad vēlāk nebūs iespējams šim mērķim apgūt Eiropas Savienības finansējumu, un Stende paliks pabērna lomā. Jebkurā gadījumā tad iedzīvotājiem būs jāiegulda pašu finansējums, katrā īpašumā izbūvējot lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vai jāturpina notekūdeņu uzkrāšana nosēdbedrēs.

2015. gadā apstiprināts jaunais un vienotais SIA “Talsu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.
Iesākumā klienti nesaprata, kādēļ tik strauji paceltas pakalpojuma cenas, saņēmām dažādas sūdzības, bet patlaban darbs ar jauno tarifu ir gana sekmīgs. Ja nebūs krasu izmaiņu un izmaksu pieauguma, tad esošo tarifu noteikti tik drīz nemainīsim. Iepriekš tarifs tika apstiprināts 2008. gadā un bija pagājuši jau septiņi gadi, kuru laikā pieaugušas daudzas tarifa izmaksu pozīcijas, realizēti arī Eiropas Savienības projekti. Iedzīvotājiem cenšamies izskaidrot izmaksu pieaugumu, salīdzinot to ar citām Talsiem līdzīgām pilsētām vai apdzīvotām vietām – SIA “Talsu ūdens” tarifs ir vidējs.

Labs darbs paveikts Zvirgzdos. Līdz šim Zvirgzdos konstatējām ūdens zudumus pat 70% apmērā no piegādātā ūdens apjoma. 2015. gada rudenī ar Talsu novada pašvaldības finanšu atbalstu ievilkām jaunu ūdensvadu un nodrošinājām pieslēgumus. Daudzdzīvokļu mājām uzstādījām ievadskaitītājus. Tagad ūdens zudumiem nevajadzētu būt, bet, ja tie būs, tos redzēsim un varēsim vieglāk konstatēt konkrētus posmus. Ūdens zudumi 70% apmērā, kas bija jau vairākus gadus, nav pieļaujami. Līdzšinējā ūdenssaimniecības sistēma Zvirgzdos izbūvēta ap 1960. gadu. Tā atradās lielā dziļumā, kur bija smilts un grants, līdz ar to bojājumus nevarēja konstatēt, ūdens iesūcās zemē.
Projektu pabeidzām decembrī. Tagad ūdeni vairs nepiegādājam no vietējā Zvirgzdu urbuma, bet gan no centralizētā ūdens urbuma Daģos. Tā esam samazinājuši SIA “Talsu ūdens” izmaksas.

Vai izdevies samazināt uzņēmuma administratīvās izmaksas?
2015. gada laikā ir izdevies samazināt uzņēmuma kopējos zaudējumus. Lai arī šo gadu noslēgsim ar zaudējumiem, tomēr tie vairs nebūs 300 000 eiro apmērā, kā tas bija 2014. gadā. Ar optimismu raugos uz 2016. gadu: ja izdosies sasniegt prognozēto naudas plūsmu, tad šo gadu plānojam pabeigt ar pavisam nelieliem vai vispār bez zaudējumiem.
Esmu ļoti pateicīgs uzņēmuma tehniskajam personālam un Talsu novada pašvaldībai par atbalstu. 2015. gadā sniedzām daudz ārpakalpojumu. Tas arī ļāva samazināt uzņēmuma zaudējumus, palielinot apgrozījumu. 2016. gadā SIA “Talsu ūdens” rūpēsies ne tikai par pamata pakalpojumu nodrošināšanu ūdenssaimniecības jomā, turpināsies darbs lietus ūdens kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanā Talsu pilsētā, apkalposim pārvietojamās tualetes. Paredzēti papildu pakalpojumi – uzturēsim tehniskā kārtībā Talsu ezera strūklaku, rūpēsimies par lietus ūdens novadīšanas vaļējo sistēmu – grāvju kopšanu.

Šogad plānojam iegādāties hidrodinamisko mašīnu, kas ļaus ātri reaģēt ne tikai avārijas gadījumā, bet arī nodrošinās kvalitatīvu profilaktisko darbu. Apkopes darbi samazinās avāriju skaitu – kanalizācijas pārplūdes un noplūdes. Šie negadījumi bieži vien notiek brīvdienās, to novēršanai pērkam ārpakalpojumus no Rīgas, Tukuma vai Kuldīgas. Tas nereti izmaksā pat 1000 eiro dienā. Tehnikas vienības iegāde ilgtermiņā ievērojami uzlabos uzņēmuma darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ļoti nepieciešama būtu pašizgāzēja – manipulatora – iegāde. Nopirkt jaunas tehnikas vienības nevaram atļauties, tādēļ tās nomaksā iegādāsimies lietotas. Tehnikas vienību atjaunošana nekādā ziņā nepalielinās uzņēmuma klienta izmaksas. Analizējot finanšu rādītājus, secinājām, ka varam atļauties nepieciešamo tehniku iegādāties ar kredītmaksājumu palīdzību.

Joprojām turpinās nepamatoti iekasētās abonentmaksas atmaksa?
Šobrīd pieņemam iesniegumus no klientiem par nepamatoti iekasētās abonentmaksas atmaksu, ko par 2008. gada periodu sāksim atmaksāt jau jūnijā. Cilvēkam iesniegums būs jāraksta tikai vienu reizi par visu laika periodu. Iedzīvotājiem nav jāuztraucas par to, ka, iesniedzot iesniegumu ātrāk, abonentmaksu saņems par visu laika periodu. Visiem klientiem atmaksas principi un grafiks būs vienāds – vairāku gadu laikā. Uzreiz atmaksāt visā periodā iekasēto uzņēmums nevar atļauties, tādēļ šos līdzekļus atgriezīsim pakāpeniski. Šim mērķim šogad paredzam aptuveni 10 000 eiro.

Kā attīstījusies ideja par vienotas ūdenssaimniecības jomas pārvaldību Talsu novadā?
Joprojām ir mērķis ar laiku pārņemt ūdenssaimniecības pakalpojumu jomu visā novadā, ieviešot vienotu tarifu pēc ūdenssaimniecības projektu realizēšanas novada teritorijā. Esam iesākuši divu pagastu – Laidzes un Ģibuļu – apsekošanu, lai šogad šajās teritorijās pārņemtu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomu. Ģibuļu pagastu veido divi ciemi, bet Laidzi – pieci. Tagad veicam pamatlīdzekļu novērtējumu, apsekojam klientus, izvērtējam šo pagastu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomu vājās un stiprās puses. Esam sākuši dažādus preventīvos darbus, iepazinušies ar situāciju un galvenajām problēmām.
Pagājušajā gadā daudz strādājām ar klientiem. Analizējot un pārbaudot datus, esam konstatējuši vairākus nelegālos pieslēgumus, tā novēršot diezgan ievērojamus ūdens zudumus. Veicot apsekošanas, konstatēts daudz nepilnību, kas jau 2015. gadā ir novērstas. Darbu ar klientiem turpināsim arī šogad.
Salīdzinot situāciju, kādā SIA “Talsu ūdens” bija aizvadītā gada pavasarī un kādā ir šobrīd, uz uzņēmuma nākotni raugos pozitīvi.

Dalies ar šo ziņu!